Kommunevalg 2003

FrPs kulturprogram: – Vern av vår norske kulturarv

Her presenterer vi FrPs kommunale kulturprogram, sakset fra nettet. – Fremskrittspartiet ser det som en viktig oppgave å verne om vår norske kulturarv, heter det blant annet. – Mye av trivselen for folk i kommune-Norge er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg arrangement. Fremskrittspartiet vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats, og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kultur er et vidt begrep som omfatter alt som kjennetegner nasjonen og folket. Den er resultatet av de valg og verdier en har samlet seg om, åndelige og materielle.

Fremskrittspartiet ser det som en viktig oppgave å verne om vår norske kulturarv.

Mye av trivselen for folk i kommune-Norge er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg arrangement. Fremskrittspartiet vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats, og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette. Spesielt gjelder det områder som inkluderer barn og unge. Kulturelle aktiviteter utvikler individuelle, kunstneriske og sosiale ferdigheter.

Dette beriker fellesskapet, gir samhold og øker trivselen i bygd og by.

Kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, yte økonomisk bistand ved behov og stille kommunens arealer og bygg til disposisjon når dette passer.

Vi har alle et felles ansvar for å ivareta våre kulturminner slik at kommende generasjoner kan få muligheten til å sette seg inn i livssituasjonen for tidligere bosettinger. Det er imidlertid viktig å sette klare grenser for hva som har vesentlig kulturminneverdi og hva som ikke er bevaringsverdig. Det er ikke automatikk i at alle slike funn har verdi, og det er ofte urimelig at denne typen funn i for stor grad hindrer annen utvikling i kommunen.

Der det offentlige ønsker å verne kulturminner, må det offentlige også påta seg ansvaret for at kulturminnene holdes ved like. Dette gjelder også dersom det offentlige ønsker å verne privateide kulturminner.

Der det offentlige bruker ressurser på kulturminner skal det også i størst mulig grad legges til rette for allmennheten.

Kulturaktiviteter for barn og ungdom blir stadig viktigere. I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres foran TV og PC, er spesielt alle våre idrettslag viktige i arbeidet med utvikling av barns motorikk.

Nettopp barns motorikk blir ofte også sett i sammenheng med barns evne til å motta lærdom på skolen. Kulturaktiviteter for barn og unge er også viktig for utvikling av sosiale ferdigheter og tilhørighet.

Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger er også uvurderlig som forebyggende arbeid i forhold til rusproblematikk.

Biblioteket er en viktig kilde til kunnskap. I et kunnskapssamfunn som vårt er tilgang på informasjon av avgjørende betydning, og bibliotekene har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter. I dagens samfunn hvor internett er i ferd med å bli den dominerende kunnskapsbase, er det viktig at bibliotekene evner å omstille seg. Biblioteket bør etablere tilbud om internett for de som ikke selv har tilgang til dette privat. En av utfordringene i dagens IKT samfunn er at noen risikerer å falle av i utviklingen, av økonomiske årsaker. Der har biblioteket sin misjon.

Uttalelsene er hentet fra Fremskrittspartiets hjemmesider, og er her presentert som et ledd i Ballades fokus på kulturpolitikken i forbindelse med Kommunevalget 2003.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev