Morten Halle_2 2006 (Foto:www.curlinglegs.no)

– Vi må finne løsninger sammen

Hvorfor har 37 sentrale jazzmusikere undertegent et opprop som krever store omstruktureringer i norges samlende jazzorganisasjon, Norsk Jazzforum? Ballade tok kontakt med Morten Halle og Torgrim Sollid – som begge har signert oppropet – for å få dem til å forklare hvor skoen trykker. Her kommer de med en rekke konkrete forslag til hvordan de mener NJF bør reformeres. Styreleder i NJF, Harald Devold, er ikke negativ til forandringene som blir foreslått i oppropet: – Jeg tror flere av forslagene fra oppropet er gode; vi må finne en sterkere og mer enhetlig organisering av musikerne i miljøet. Det er ingenting i dagens organisasjon som står i veien for det. Det er selvfølgelig et negativt signal at NJF mottar et opprop som etterlyser åpenhet, representasjon og demokrati – men vi må ta dette videre så vi kan finne løsninger, sier Devold i dette intervjuet.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Trimolo

25/04/2021 Kl. 20:00

Viken

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Av Knut Steen og Carl Kristian Johansen

Etter mye bråk og misnøye etter Vossa Jazz-saken og utredningen om store norske Jazzensembler, har det samlet seg en rekke tunge navn bak et opprop som ber om betydelige endringer i Norsk Jazzforum.

Men hvorfor er et slikt opprop nødvendig?

Ballade fikk snakke med to av signaturhaverne i oppropet, Torgrim Sollid og Morten Halle – begge med lang erfaring både som utøvende musikere og organisasjonslivet:

— Oppropet er skrevet under av 37 musikere til nå, svarer Halle og Sollid. – Vi vil hevde at det har bygget seg opp et underskudd på demokrati i NJF, og vi håper med dette initiativet å kunne bidra til en positiv utvikling bl.a. når det gjelder en del styrings-strukturer innen organisasjonen og mellom NJF og tilknyttede organisasjoner.

Ønsker selvbestemmelse
Men hvorfor gjør dere dette akkurat nå?

— Den behandling saken om honorarutbetalinger i etterkant av Vossajazz og nå ensemble-utredningen har fått fra NJFs side har medført en flere uker lang og fortsatt pågående nettdiskusjon blant jazzmusikere om mange sider av NJFs virksomhet. Det at NJF internt og offentlig hardnakket hevder at det ikke er noen betydelige problemer med håndteringen av bl.a. de nevnte sakene, har gjort det nødvendig å gå ut med dette oppropet, lyder svaret.

Ett av ankepunktene som trekkes frem i oppropet, er musikernes angivelige mangel på selvbestemmelsesrett i NJF, som også organiserer arrangørene innenfor jazzfeltet. Men kan Halle og Sollid konkretisere problemet?

— Det er en stor utfordring å drive en organisasjon med arrangører og musikere under samme paraply, mener Sollid og Halle, før de utdyper:

— Samtidig som en kan ha heftige diskusjoner om veivalg og økonomiske prioriteringer må en også forholde seg til hverandre som profesjonelle utøvere og arrangører, dette føler mange musikere er problematisk, spesielt på bakgrunn av NJFs håndtering av de ovenfor nevnte saker. Vi føler også at visse grupperinger i det aktuelle samboerskapet har fått for stor innflytelse når det gjelder både enkeltsaker og mer langsiktige og strukturelle veivalg.

Nå etterlyser de flere konkrete tiltak for å avhjelpe det underskriverne oppfatter som en uheldig situasjon:

— NJF mangler også etter vår mening en del vesentlige organisasjons-verktøy, som kan sikre en bedre demokratisk prosess både generelt og spesielt i behandlingen av en del problematiske saksområder. De faglige underutvalg som var i arbeid i starten av NJFs levetid etter fusjonen med FNJ (Foreningen Norske Jazzmusikere), musikerutvalget og formidlingsutvalget er blitt lagt i dvale. Disse utvalgene hadde vesentlige funksjoner innen en rekke saksområder, sier Sollid og Halle.

Konkrete forslag
— Det er heller ingen kontrollkomite i NJF som kan ta for seg styrets arbeid og se det i forhold til handlingsplaner og vedtekter, noe som er normalt i de fleste andre organisasjoner, påpeker Halle og Sollid.

De foreslår et knippe tiltak for å avhjelpe det de oppfatter som en problematsik situasjon i dagens NJF:

* Musikerutvalget og formidlingsutvalget bør gjenopprettes
* Det bør opprettes en kontrollkomite
* Det bør institueres et fast musikermøte i forkant av landsmøtene
* Valgordningen for musiker-representantene bør vurderes på nytt
* En bør re-vurdere kriteriene for innkalling til ekstraordinær generalforsamling, slik at en slik prosess kan bli lettere å sette i gang i en krisesituasjon enn tilfellet er i dag.

Farlig å kritisere NJF?
Hvorfor går dere ut med dette offentlig, i stedet for å ta opp saken internt i NJF?

— NJF må kunne håndtere uenigheter internt på en mye bedre måte enn det har vært gjort til nå, ellers ender en altså opp i det offentlige rom. Noen av de strukturendringer som er foreslått ovenfor og i oppropet vil kunne hjelpe til å gjøre situasjonen bedre i framtida, men det kreves også bedre håndverk fra styrets side når det gjelder informasjon, åpenhet, evnen til å lytte og til å respondere positivt på kritikk, for å nevne noe.

I oppropet hevder dere at det er risikabelt for jazzmusikere å tale fritt i forhold til dagens NJF. Er dette et resultat av selvsensur, eller kan dere peke på konkrete eksempler på at frittalenhet har fått negative konsekvenser?

— En uformell spørreundersøkelse på nettet viser at mange medlemmer opplever det slik.

Samler musikerne på Cosmopolite
Oppropet signaliserer en sterk mistillit. Ønsker dere å kaste styret i NJF, reformere organisasjonen – eller noe annet? Hva er målet?

— Vi ønsker strukturelle endringer i NJF, når det gjelder styresammensetningen er dette en sak for landsmøtet. Et av resultatene av den siste tids nett-diskusjonen rundt de aktuelle emner er at musikerne kommer til å arrangere et møte om saken på Cosmopolite i Oslo 13. november, for å videreføre den pågående diskusjonen over i noe vi håper kan bli en konstruktiv prosess. Forøvrig viser vi til oppropet, avslutter Sollid og Halle.

Demokratisk underskudd?
Ballade fikk også tak i styrelederen i Norsk Jazzforum, Harald Devold. Han svarte villig på Ballades spørsmål om oppropet, kritikken og forslagene som har kommet frem:

”Demokratiet er (…) ikke så transparent som det burde være og de styrende organer er ikke nødvendigvis representative”, står det å lese i oppropet, som er signert av flere av Norges mest profilerte jazzmusikere. Harald Devold, hvordan reagerer du som styreleder på at det ytres så klare signaler om et demokratisk underskudd i NJF?

— Det er klart at en slik tilbakemelding er en utfordring for en organisasjon, vi har hatt det på agendaen, derfor har vi også lagt ut en musikerundersøkelse, der vi ønsker å få opp problemstillingen. Det er viktig for oss å se hvordan organisasjonen fungerer overfor ulike musikergrupperinger. Vi har også fanget opp en blogg, der det uttrykkes at man ønsker et møte med styret – dette jobber vi for å få til så snart som mulig. Veien videre frem mot landsmøtet må være å ta inn de innspill og ønsker som frontes. Vi har et ønske om å etablere noen fora, der vi kan diskutere hvordan NJF kan gjøres mer transparent.

— Kjenner meg ikke igjen
Forstår du hvordan enkelte musikere føler at det kan være risikabelt å ”tale fritt” ift. dagens NJF, at de ved ”å være kritiske kan risikere sitt allerede sårbare levebrød” ?

— Det treffer i alle fall ikke det arbeidet styret gjør, styret jobber med konkrete saker. Jeg har aldri opplevd noen diskusjoner med sånne over- eller undertoner. Det blir bare spekulasjoner om det er sånn eller ikke. Nå kan ikke jeg svare for andre, men jeg sitter ikke i en situasjon hvor jeg kjenner meg igjen i dette bildet, svarer Devold.

NJF representerer i dag både arbeidsgivere og arbeidstakere – i dette tilfellet musikere og arrangører – forstår du at underskriverne mener at dette kan være uheldig i konfliktsituasjoner?

— Hvis organisasjonen skal støtte to parter, må vi også ha to svar i en konfliktsituasjon. Dette var man veldig bevisst på da NJF ble dannet. Skal man håndtere begge sider i en sak, betyr det at man må ha et sterkt fokus på dette spenningsfeltet.

— Vi tok musikernes side
Her trekker Devold frem den seneste konflikten – mellom Vossa Jazz og musikerne som en stund sto i fare for å ikke få betalt etter utført arbeid:

— I denne saken har jeg hele tiden sagt at vi skal støtte musikerne, jeg har aldri uttalt noe annet. Dette er et eksempel på en sak der festivalen ikke fikk medhold fra oss. Jeg tror flere av forslagene fra oppropet er gode; vi må finne en sterkere og mer enhetlig organisering av musikerne i miljøet. Det er ingenting i dagens organisasjon som står i veien for det. Jeg tror det er mer snakk om å diskutere hvordan dette skal løses, mener Devold.

Han stiller seg heller ikke negativ til oppropets krav om en kontrollkomité:

— Det tror jeg bør gå inn i den diskusjonen. Hvis det sikrer demokrati, så trenger vi det.

NJF: Åpent eller lukket ?
Musikerne som har signert oppropet etterlyser større åpenhet innad i NJF, mens NJFs styre tidligere har uttalt at det ikke er noe i veien med denne åpenheten. Oppleves det som problematisk at oppfatningene rundt et så viktig tema spriker så kraftig?

— Ja, dette er en utfordring man må ta på alvor. Det er vel ingen organisasjoner som vedtar at man skal ha minst mulig kommunikasjon! Dette betyr at vi ikke gjør en god nok jobb på å informasjon og kommunikasjon. Mye av dette er mistenkeliggjøring av det arbeidet som gjøres, den utfordringen må organisasjonen ta. Dette må vi finne ut av sammen, vi må konkretisere hva det mangles innsyn i. Det er ingen hemmelige prosesser noe sted i NJF, verken i styrebehandlingen eller på andre måter.

Du har tidligere uttalt at NJF ønsker å ta hensyn til ”skifter i musikernes behov og endringer i markedet”. Ser NJF-styret på noen av de forslagene som har blitt lagt frem i dette oppropet som konstruktive i så måte?

— Ja, flere av de innspillene er konstruktive og har masse for seg. Dette må vi jobbe mye med. Det passer i grunn utmerket at dette initiativet kommer på banen nå, når vi allikevel legger strategier og peker ut retningen for tiden fremover. Det er selvfølgelig et negativt signal at NJF mottar et opprop som etterlyser åpenhet, representasjon og demokrati – men vi må ta dette videre så vi kan finne løsninger.

— Har ikke hørt fra musikerne
NJF-styret har tidligere gitt uttrykk for at dere ønsker å løse interne problemer i interne fora. I dag forteler Sollid og Halle at de har opplevd den veien som vanskelig. Forstår du at musikerne velger å ta i bruk offentligheten for å presentere de problemene de opplever innad i NJF?

— De må bruke de virkemidlene de selv mener er viktige og riktige, men jeg ville nok ikke valgt den veien først. Jeg forstår ikke hvor den angivelige uviljen er – som styreleder har jeg enda ikke mottatt noen formell henvendelse fra musikerne som en gruppe, med unntak av i ensemblestøtte-saken. At musikerne velger offentligheten før de har tatt kontakt med styret for å søke klarhet eller gi innspill, synes jeg er litt beklagelig. Da er det bedre å løse utfordringene internt, slik Halle og Sollid foreslår.

Men ett av problemene oppropet skisserer, er jo nettopp mangelen på takhøyde og mottakelighet for slike kritiske innspill?

— Jeg har enda ikke fått en formell henvendelse. Kanskje er det min feil, men så har i alle fall ikke skjedd. Vi har tydeligvis et problem med å få informasjonen til å flyte begge veier – dette sier jeg ikke for å skyte tilbake – jeg bare konstaterer at det må etableres en arena som gjør at ting ikke blir hengende i luften.

Etterlyser klare linjer
Fra styrelederens perspektiv – hvordan ser du veien videre for NJF?

— Organisasjonen må endre kursen ift. informasjonssamarbeid. De forskjellige grupperingene må bli enige om hva man er enige om – og hva man er uenige om. Når man vet hvor alle står i ulike saker, blir det også lettere å forholde seg til organisasjonen som styrende organ. I noen saker vil det oppstå konflikter innad mellom medlemmer, da må man være enige om hvordan man skal håndtere det.

— Musikerne er hørt
Kan musikerne føle seg trygge på at NJF lytter til dem i denne saken?

— Ja, de kan føle seg trygge på at de er hørt – så må man bli enige om hvilken arena man skal gå videre på. Styret har foreslått et musikermøte, som kan gi en innstilling til en strategiplan. Her vil vi forsøke å sy sammen alle ønsker og krav fra de regionale jazzsentrene, som vi kan bringe videre til landsmøtet. Så får landsmøtet ta diskusjonene om politisk kurs. Styret skal jo bare sørge for at landsmøtets vedtatte strategier blir fulgt, slik jeg oppfatter det.

På tampen kommer styreleder Devold med en oppfordring og noe som kan oppfattes som en utstrakt hånd til kritikerne:

— Jeg håper virkelig at musikerne som gruppering samler seg om noen viktige strategiske endringer, og at vi i det bebudede møtet kan gå igjennom disse for å finne løsningene på de problemene og utfordringene som har oppstått og ligger foran oss.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev