Bjørn Guldvog, Abid Raja og Erna Solberg på pressekonferanse 5. mai

– NJF må bli åpen, demokratisk og representativ

26 av norges mest profilerte jazzmusikere, blant andre Bugge Wesseltoft, Jon Balke, Bendik Hofseth og Susanna Wallumrød, har i dag sendt ut et opprop som stiller en rekke kritiske innvendinger til måten Norsk Jazzforum fungerer i dag. Musikerne mener NJF trenger en gjennomgang i forhold til fire viktige punkter: «Musikernes innflytelse», «maktkonsentrasjon og habilitet», «turnéstøtte og frilansernes situasjon» – da spesielt «i forhold til fritt innsyn og demokratisk saksgang». Med oppropet følger sterke oppfordringer om en åpen dialog: – Vi musikerne føler oss på enkelte områder redusert til kulturpolitiske gisler på bekostning av arrangørene, skrives det blant annet i oppropet, som Ballade nå presenterer i sin helhet. NB:OPPDATERT – det er nå 37 underskrifter.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Her er oppropet, signaturene finnes nederst i denne artikkelen:

Vi mener at det er et misforhold mellom legitimiteten til de skapende og utøvende miljøene som utløser de politiske midlene og den praktiske politikk som NJF fører. Dette misforholdet er for stort og på enkelte områder i ferd med å bli svært problematisk.

Vi baserer dette på at NJF tilsynelatende har problemer med å vekte representasjonen av de ulike interessegruppene organisasjonen skal støtte opp om. I det konflikter mellom eiergruppene oppstår mangler NJF formelle kjøreregler og verktøy for å kunne styre unna en uheldig habilitetssituasjon.

Vi musikerne føler oss på enkelte områder redusert til kulturpolitiske gisler på bekostning av arrangørene.

Eksempelvis: I forbindelse med konkursen på Vossajazz, er det arrangørens eller musikernes side NJF skal ivareta? I forhandlinger med TONO, er det arrangørene interesser som skal ivaretas, eller er det hensynet til de musikere som også er opphavsmenn som veier tyngst?

Paraplykonstruksjonen mellom arrangører, jazzsentre og musikere har videre en demokratisk utfordring i det at arbeidsgiver og arbeidstaker deler organisasjon og ledelse. Gjennom en uvitenskaplig spørreundersøkelse ser det ut til at mange musikere er redde for å tale fritt innen NJF. Grunnen til dette er at de ved å være kritiske kan risikere sitt allerede sårbare levebrød.

En moderne organisasjon som skal representere oss bør kunne unngå, i alle fall ta initiativ til å unngå, slike situasjoner som her beskrevet.

Vi ønsker derfor en diskusjon rundt noen sentrale emner:

1) Musikernes mulighet for innflytelse på styrende organer

a) Vedtekter

Er NJF av idag den beste form for organisasjon for norske free-lance musikere innen improvisert musikk og beslektede former? Av historiske grunner har NJF fått et sett med vedtekter og en organisering som vanskeliggjør reell innflytelse fra musikere på områder som er relevante for oss som gruppe. Demokratiet er derfor ikke så transparent som det burde være og de styrende organer er ikke nødvendigvis representative.

Organiseringen har ikke klart å etablere et aktivt levende demokrati blant musikere, men har ført til passivitet og stor avstand mellom aktive musikere og ledelsen.

Kanskje burde det vært tidsbegrensninger på verv, nye vedtekter for ekstraordinær generalforsamling, nye vedtekter som klargjør de tre «eier-gruppenes» autonomi og samvirke? Slike og andre muligheter bør nå gås igjennom med åpne øyne og med erfaring fra NJFs virketid. Ansvaret for at dette har blitt slik må vi kanskje dele I et demokrati, men vi anser nå tiden som moden til å gjøre noe med dette.

Vi håper at styret og de andre interessentene i NJF (Jazzsentrene og arrangørene) også ser seg tjent med en slik prosess.

b) Egen musikerforsamling

Det er slik at både jazzsentrene og arrangørene representerer organisasjonskulturer med stor økonomisk og politisk utbytte av NJF. Som musikere er dette kun en nødvendig sideeffekt av vårt egentlige arbeid: det å spille musikk. De tre ulike gruppene vil derfor ikke møte like forberedt og med en ulik grad av forankring I forhold til de medlemmene man som tillitsvalgt representerer.

Vi ønsker at NJF nå begynner en intern diskusjon rundt en omorganisering slik at musikere får egen generalforsamling og slik at hvert enkelt medlem får større grad av medbestemmelse i organisasjonen som helhet.

Vi mener at denne forsamling bør være suveren på saker av betydning for musikere og at den selv bør kunne få bestemme grad av tilknytning til arrangørene, jazzsentrene og NJF.

Vi mener videre at musikerne selv bør få utpeke sine faglige representanter til interne og eksterne utvalg og fond som i dag utpekes av NJF.

Vi mener vi bør få være med på å forme innholdet i politikken og implementasjonen av denne i sterkere grad og mer direkte enn tilfellet er i dag. Vi tror at dette vil være fornuftige grep mht det å skape større interesse for organisasjonsarbeid blant musikerne.

2) Ledelse og organisering

a) Maktkonsentrasjon

Et levende og mangfoldig musikkliv er avhengig av kompetansespredning og ansvarsdeling.

Vi ønsker å diskutere om ledelsen i Norsk Jazzforum har for stor og for avgjørende innflytelse på organisasjonen, på beslutningsprosesser rundt representasjon i interne og eksterne utvalg, råd og fond, på bevilgninger og på programmeringen av turneer og enkeltkonserter.

b) Habilitet

Vi som free-lancere ønsker oss en transparent organisasjon hvor vi kan føle oss trygge på de som forvalter våre midler og at de fungerer som et støtteapparat for oss.

I de tilfeller hvor det er interessekonflikter mellom de ulike eierne og interessentene i NJF vil vi høre om hvordan styret forholder seg til dette.

I de tilfeller hvor sentrale styremedlemmer eller administrasjonen har mange verv og samrøre mellom «egne» organiasjoner og NJF, vil vi gjerne høre om dette også.

Vi ønsker oss en gjennomgang av habilitetsproblematikk og eventuellt forslag til retningslinjer på dette området. Denne saken har ikke minst relevans I forhold til ensemble utredningen og den saksgang som fulgte.

Her er det nødvendig å legge alle kortene på bordet og å berolige de av oss som idag føler oss forvirret.

3) Turnestøtteordningen

Vi ønsker en diskusjon rundt og en gjennomgang av de eksisterende ordningene med turnestøtte som besluttes sentralt av NJF.

Vi ønsker en slik undersøkelse ut ifra vårt ståsted: kan disse skade frilans markedet eller virke diskriminerende for enkelte musikere og enkelte musikalske uttrykk?

Vi ønsker å kartlegge om det er slik at disse ordningene muliggjør overstyring eller misbruk fra noen få privilegerte arrangører mht repertoar og fordelinger.

4) Free-lancernes spesielle behov

Vi ønsker oss ordninger og en musikerfraksjon i NJF spesiellt tilpasset free-lancere med lav terskel, fritt innsyn og demokratisk saksgang.

Vi vil forsøke å samle inn innspill og eksempler på slike smidige ordninger.

I tillegg til de ovennevnte punkter vil vi i tiden frem til NJFs landsmøte etablere et diskusjonsforum på internett for å generere en bred demokratisk diskusjon om NJF og musikerne. Dette forum vil selvsagt være åpent og fritt for alle musikere som har interesse av å delta.

Innen de riktige rammer er det sannsynlig at musikere innen NJF kan være en ressurs som spiller inn ideer og forslag og som bruker sin kompetanse for å styrke organisasjonen, både som utøvende musikere og som organisasjonsmennesker.

For å komme dit må NJF bli en åpen, demokratisk og representativ organisasjon som arbeider for å inkludere alle musikermedlemmer.

Undertegnet:

1. Bendik Hofseth 2. Jon Balke 3. Trygve Seim 4. Jan Gunnar Hoff 5. Finn Sletten 6. Frode Gjerstad 7. Geir Lysne 8. Anders Eriksson 9. Torgrim Sollid 10. Morten Halle 11. Olav Dale 12. Eckhard Baur 13. Ståle Storløkken 14. Frank Brodahl 15. Even Kruse Skatrud 16. Staffan William-Olsson 17. Susanna Karolina Wallumrød 18. Arve Henriksen 19. Tore Brunborg 20. Helge Andreas Norbakken 21. Per Oddvar Johansen 22. Øyvind Brække 23. Frode Barth 24. Børre Dalhaug 25. Thorbjørn Sunde 26. Bugge Wesseltoft

Disse signaturene har kommet til siden gårsdagens publisering:

27. Tor Yttredal 28. Guro Gravem Johansen 29. Misha Alperin 30. Edvard Askeland 31. Audun Borrmann 32. Rob Waring 33. Jon Klette 34. Morten Qvenild 35. Håkon Storm Mathisen 36. Elin Rosseland 37. Christian Wallumrød

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev