Miks i studio, illustrasjonsbilde. (Foto: John Hult / unsplash)

Nytt kontrollorgan over TONO og Gramo

Mens partene venter på hva retten sier om rettighetsbetaling for konsertarrangører: Staten har gitt Patenstyret rolle som klageinstans.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

I fjor kom en ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Formålet er å sikre at rettighetsforvaltere driver på en ansvarlig, effektiv og åpen måte.

Loven regulerer organisasjonenes styring, åpenhet, innsyn, medlemmers medbestemmelsesrett og fordeling av vederlag.

I Norge utøves kollektiv forvaltning av rettigheter av organisasjoner som TONO, Kopinor, Gramo, Norwaco og BONO. I tillegg gjelder loven når medlemsorganisasjoner utbetaler vederlag.

Startet i EU
Utgangspunktet er et EU-direktiv fra 2014 med den festlige tittelen «On collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market».

I en strid mellom TONO og Oslo-filharmonien om blant annet statsstøtte til arrangør kan regnes inn i inntektsgrunnlaget for TONO-vederlaget, har domstolene vist til denne nye loven.

Etter TONO-tap i ting- og lagmannsrett er saken nå anket til Høyesterett, hvor ankeutvalget snart skal vurdere om den skal behandles eller ikke.

Tilsyn fra Patentstyret
Regjeringen har gitt Patentstyret oppdraget med å føre tilsyn med loven, det vil i praksis si at Patentstyret skal overvåke om organisasjonene tilpasser seg de nye reglene. I Patentstyret er det seniorrådgiver i juridisk og internasjonal avdeling, Cathrine Ruud, som har ansvaret for tilsynet av loven.

– Hva slags saker knyttet til lov om kollektiv forvaltning vil typisk havne på deres bord?
Alle saker som berøres av bestemmelsene i lov om kollektiv forvaltning om opphavsrett kan havne på Patentstyrets bord. Dette omfatter lovens krav til rettighetshaveres rettigheter, medlemmers medbestemmelsesrett, styring og intern kontroll, forvaltning av vederlagsmidler, organisasjonens forhold til brukere, samt rapportering og innsyn, inkludert opplysningsplikt overfor rettighetshavere, sier Ruud.

– Har dere hittil hatt mange saker, og i så fall av hvilken type?
–  Tilsynet har mottatt og behandlet én formell klage fra rettighetshaver/medlem av en kollektiv forvaltningsorganisasjon knyttet til fordeling av vederlagsmidler.
– Hvordan reises saker knyttet til reglene og de kollektive rettighetsorganisasjonene?
Tilsynsoppgaven er relativt ny, men hovedsakelig vil tilsynet begrenses til kontroll i etterkant på bakgrunn av en klage, eller på bakgrunn av innsendt selvdeklarering fra organisasjonene. Utover dette kan Patentstyret selv prioritere sitt arbeid.

Dermed kan man se for seg at saker der parter er uenige i hvordan en forvalter tolker sin egen oppgave, kan havne i dette nye kontrollorganet, snarere enn at det løses i retten.
– Har dere vurdert hvordan organisasjoner justerer sin virksomhet for å etterkomme de nye reglene?
– Patentstyret kan ved overtredelse av visse bestemmelser ilegge overtredelsesgebyr. Det kan også gis pålegg om å rette et forhold samt eventuelt fastsette tvangsmulkt knyttet til overtredelse. Det er per i dag ikke gitt noen sanksjoner i tråd med dette. Rammer for gebyr er heller ikke ennå fastsatt av Kulturdepartementet, sier jurist i Patentstyret, Cathrine Ruud.

Les også: Tono må rydde i innkreving

TONOs nye retningslinjer – der de gir konsertarrangører rabatt dersom de innrapporterer hva som skal spilles i følge nye tidsfrister – kom forrige måned. Dette var arrangørenes talsperson Anders Tangen positiv til, men som fungerende leder for Norske kulturarrangører (NKA) sa han til Ballade at det fortsatt var ubesvarte spørsmål. NKA vil blant annet se på om det å kreve betaling for framføring av verk utenfor registrene til forvalter er blitt ulovlig.
– Dette vil kunne få betydning for om det vil være mulig for en arrangør å klage bakover i tid på vederlag som omfatter slike verk, sa Tangen til Ballade i november.

Opphavsrett og opphavsrettforvalterne:
I Norge forvalter de to forvalterkollektivene Tono (37 000 medlemmer) og Gramo (39 000 medlemmer) inntekter på vegne av opphavere i musikk. Tono henter inn og gir penger til de som har skrevet en sang, mens Gramo henter inn og gir penger til de som har spilt inn sangen og gitt den ut.

Medlemmer må registrere henholdsvis verkrettigheter og masterrettigheter/utøverrettigheter de skaper i de respektive kollektivselskapenes baser. Basert på registrene forvalter de rettighetene og gir utbetalinger til de som er registrert. En utøver som også skriver musikk selv, vil typisk være medlem begge steder.
Siden et verk kan ha flere opphavere, operer for eksempel Tono med anbefalte prosentsatser tilknytta fordeling – basert på rollene – i for eksempel en låtskriversituasjon.

Lov om kollektiv opphavsrettforvaltning – som kom i fjor – skal sikre rettighetshaveres valgfrihet ved kollektiv forvaltning av rettigheter.

Mer om Patentstyrets tilsynsoppgave her.

Kilder: regjeringen.no, tono.no, fiken.no, Ballade

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.