Adsonore, installasjon av Natasha Barrett

NTNU utlyser professorat i musikkteknologi

NTNU i Trondheim lyser ut stilling som professor eller førsteamanuensis i musikkteknologi. Faget er et samarbeid mellom tre institutter ved universitetet. Det undervises allerede som et 3-årig bachelorprogram, og til høsten starter et nytt masterprogram i musikkteknologi. Søkere må ha både musikkfaglig og teknologisk bakgrunn, og må kunne dokumentere kunstnerisk kompetanse eller forskningskompetanse tilsvarende doktorgradsnivå. Hele utlysningen kan du lese her. Søknadsfristen er 31. januar 2005.

Kalender

NTNU Det historisk-filosofiske fakultet

PROFESSOR/ FØRSTEAMANUENSIS I MUSIKKTEKNOLOGI, 100 % STILLING

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for musikk ved Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Musikkteknologi representerer et tverrfaglig samarbeid ved NTNU, som i dag involverer tre institutt: Institutt for musikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Institutt for musikk er vertsinstitutt for et 3-årig tverrfaglig bachelorprogram i musikkteknologi, og fra høsten 2005 vil det bli startet et nytt masterprogram i musikkteknologi.

Stillingen omfatter undervisning, kunstnerisk arbeid/forsknings- og utviklingsarbeid, og administrative oppgaver knyttet til undervisning og egen faglig virksomhet. Deling av stillingen kan være aktuelt. Søkeren bes spesifisere eventuelle ønsker om redusert stillingsstørrelse.

Den som tilsettes i stillingen, vil få arbeidsoppgaver som krever grunnleggende kjennskap til alle, og dybdekompetanse i noen av følgende områder:
 Studioteknikk (undervisning i studioarbeid)
 Lyddistribusjon og lydinstallasjonssystemer
 Elektroakustisk musikk, computermusikk, komposisjon
 Lyd- og musikkanalyse/syntese, digital signalprosessering
 Generell og musikkrelatert programmering
 Kunstnerisk, ut°vende bruk av musikkteknologi

Det er viktig at den som tilsettes kan bidra til å videreutvikle NTNUs studieprogram i musikkteknologi og er aktiv i den videre framvekst av det kunstneriske og forskningsmessige musikkteknologimiljø ved NTNU, med tilknytning til et internasjonalt faglig nettverk.

Ved bedømming vil det legges vekt på at søkeren har både en musikkfaglig og en teknologisk bakgrunn, og kan dokumentere kunstnerisk/forskningskompetanse tilsvarende doktorgradsnivå.

Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også ha dokumentert kunstnerisk/vitenskapelig kompetanse innen en eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som dette professoratet/ førsteamanuensisstillingen har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid

Det vil videre bli lagt vekt på pedagogiske evner og erfaring. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de kunstneriske/vitenskapelige arbeider, erfaring fra doktorgrads- og hovedfag/mastergradssveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.
Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slike kurs.

De mest aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter i en for stillingen relevant undervisningssituasjon.

Professoren/førsteamanuensen ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Stillingsinnehaveren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget på alle nivå etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Hun/han skal veilede mastergradsstudenter, stipendiater og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde, og plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at hun/han kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset Norsk for fremmedspråklige ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. Universitetet gir tilbud om slikt kurs.

Professor lønnes etter hovedtariffavtalen i staten, lønnstrinn 62-86, brutto fra kr 437 400 til kr 778 100 pr. år. Normalt avlønnes professor etter lønnstrinn 62, men søkere med særlig gode kvalifikasjoner sett i forhold til stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver kan etter forhandlinger med arbeidsgiver oppnå høyere lønnsplassering. Førsteamanuensis lønnes etter lønnstrinn 54-78, brutto kr 378 200 til kr 608 300 pr. år. Normalt avlønnes førsteamanuensis etter lønnstrinn 54. Fra bruttolønn trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos førsteamanuensis Carl Haakon Waadeland, tlf. 73 59 73 35, e-post: carl.haakon.waadeland@hf.ntnu.no

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste «Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU» som fås ved henvendelse til fakultetet, tlf. nr. 73 59 81 67, eller på nettadressen: http://www.ntnu.no/administrasjon/avdelinger/personal/momentliste_ped_kval_n.htm
Kollegiets ”Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos søkere til vitenskapelige stillinger ved NTNU” med fakultetets utfyllende retningslinjer til disse, og fakultetets ”Veiledning for bedømmelseskomiteer til professorat”, kan fås ved henvendelse til samme telefonnummer.

Søkeren må innen søknadsfristens utløp sende inn:
— 5 eksemplarer av søknaden med bekreftede kopier av vitnemål og attester, og liste over sine kunstneriske/vitenskapelige arbeider
— 5 sett kopier av kunstneriske/vitenskapelige arbeider – publiserte eller upubliserte – som han/hun ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider). Disse 5 settene skal være sortert og pakket hver for seg, klar for videresending til de sakkyndige som skal oppnevnes.
En beskrivelse av de kunstneriske/vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen.
En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Søknaden merkes med jnr. HF-250 og sendes til NTNU, Det historisk-filosofiske fakultet, 7491 Trondheim. Søknadsfrist 31.01.2005

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev