Kristelig Folkeparti_logo

KrF: Vil gjeninnføre LOK-ordningen

I Ballades kulturelle politikerutspørring har turen denne gang kommet til Kristelig Folkeparti. Partiet ønsker å gjeninnføre støtteordningen til lokale kulturtiltak: – De frivillige organisasjonene på musikkområdet har signalisert ønske om å forvalte midlene og videreføre ordningen. KrF har derfor foreslått å overføre LOK-midlene til Norsk musikkråd, Norsk jazzforum, Norsk rockeforbund og Norsk folkemusikk og danselag i samarbeid med Landslaget for spelemenn, heter det fra KrF.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

1. Ønsker ditt parti økte bevilgninger til kultursektoren i kommunene? I så fall, vil dere øremerke disse midlene?

KrF: KrF ønsker å øke bevilgningene til kultursektoren i kommunene, men mener våre lokalpolitikere som kjenner det lokale kulturlivet er best egnet til å vurdere hvilke formål de bør støtte.

Bergen KrF: Bergen er en ledende kulturby, og Bergen KrF ønsker å sikre kulturlivet i Bergen gode rammevilkår for fortsatt drift og videreutvikling. Vi ønsker en satsing på film, bla. bør man vurdere muligheten for et higtech-senter på Nøstet, gjerne også et filmakademi. Bergen KrF mener det bør etableres et garantifond for kulturarrangement. Vi vil også arbeide for styrking av kulturkontorene i bydelene, styrking av kulturskolen og gi gratis inngang til byens museum for barn under 16 år.

2. Støtteordninger:

a) Ser dere det som mest hensiktsmessig med sentrale eller desentraliserte (lokale) støttetiltak?

KrF: Begge deler, slik situasjonen er i dag. Men KrF ville gjerne ha gjeninnført støtteordningen til lokale kulturtiltak. LOK-ordningen har vært en svært viktig kilde til midler for et stort antall frivillige konsertarrangører landet over. Selv om tilskuddene relativt sett har vært små, så har de statlige tilskuddene utløst ytterligere ressurser i form av midler fra kommuner, sponsorer og billettinntekter. De frivillige organisasjonene på musikkområdet har signalisert ønske om å forvalte midlene og videreføre ordningen. KrF har derfor foreslått å overføre LOK-midlene til Norsk musikkråd, Norsk jazzforum, Norsk rockeforbund og Norsk folkemusikk og danselag i samarbeid med Landslaget for spelemenn. Regjeringspartiene har dessverre ikke støttet vårt forslag.

Bergen KrF: Bergenserne vet best hvordan kulturlivet i Bergen bør støttes, derfor bør flest mulige vedtak om støttetiltak fattes lokalt. Samtidig er det viktig å se helhetlig på kulturlivet, både regionalt og nasjonalt.

b) Bør musikere som tjener mye subsidiere musikere som tjener mindre gjennom kollektive ordninger?

KrF: En slik subsidiering vil nok gi et større mangfold av utgivelser, men KrF lytter til musikernes egne organisasjoner i slike spørsmål.

Bergen KrF: Det er det ikke opp til politikerne å bestemme, det får være opp til musikerne selv å organisere!

3. Hvilke satsningsfelter innen musikken anser deres parti som viktig å fremelske og på hvilken måte?

KrF: KrF vil prioritere det opplæringstilbudet som gis til barn og unge på de lokale kulturskolene, styrke frifond, styrke Det Norske Solistkor som inspirator og flaggskip samt styrke festivalene i ulike sjangre som viktige møteplasser mellom amatører og det profesjonelle musikklivet.

Bergen KrF: KrF vil ikke diktere hva slags musikk som skal fremelskes og ikke. Dette er noe som må vurderes og prioriteres av bransjen selv. KrF ønsker å legge til rette for et variert musikkliv ut fra fotfolkets ønsker!

Hvor vil dere ta disse pengene fra?

KrF: Det vil vi komme tilbake til i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i Stortinget.

4. Hva mener dere vil være det mest effektive tiltaket for å øke forbruket av norsk musikk i Norge og internasjonalt?

KrF: En kombinasjon av vern av opphavsrett og økt markedsføring.

Bergen KrF: Bergen KrF ønsker å legge til rette for øvingshaller i bydelene som kan benyttes av barn og unge. Det er en del av vår satsing på å bedre fritidstilbudet i Bergen. Gjennom lettere tilgjengelige øvingshaller vil det bli enklere for potensielle musikk-utgivere å utvikle seg. Dermed vil mulighetene øke for mer norsk musikk på markedet.

5. Hva mener deres parti vil være det mest effektive tiltaket for å stimulere norsk musikk: Senkede skatter for utøvere og komponister, utvidede støtteordninger for de samme gruppene, eller andre grep?

KrF: Utvide støtteordninger for utøvere og komponister, samt å verne om opphavsretten.

Bergen KrF: Bergen KrF ønsker et rettferdig skattesystem, og ønsker ikke å tilgodese musikere ytterligere gjennom spesielle skattevilkår. Vi mener at støtteordninger er mer treffende, og kommer norsk musikk og publikum bedre til gode totalt sett.

6. Bør musikere, på samme måte som idrettsutøvere, i større grad alliere seg med aktører innen næringslivet?

KrF: KrF er positive til samarbeid mellom kultur og næringsliv, og mener vi har mange gode eksempler på slikt samarbeid. KrF vil allikevel arbeide for å utvide støtteordningene for utøvere og komponister, slik at vi sikrer fortsatt mangfold.

Bergen KrF: Dersom musikere ønsker å alliere seg med næringslivet, må de for all del gjøre det! Dette er ikke noe politikere bør bestemme, men må styres av bransjen selv.

7. Det er brukt omlag fire milliarder til å bygge et nytt operahus i Oslo. Er det aktuelt for deres parti å bruke fire milliarder til en tilsvarende storstue for en annen musikkform? I så fall hvilken?

KrF: Det har vi ikke tatt stilling til, men vi har støttet opprettelsen av blant annet nasjonal jazzscene og nasjonal scene for folkemusikk og folkedans.

Bergen KrF: Per i dag så ser ikke Bergen KrF behov for å bruke 4 mrd på storstue for en annen musikkform. I Bergen har vi flere utmerkede arenaer for musikkutøvelse, disse ønsker vi å holde ved like og legge til rette for videreutvikling.

8. Hvor mye anser deres parti som det nødvendig å øke skattene for å nå partiets mål på kulturfeltet?

KrF: Det er et spørsmål som vi tar stilling til ved den årlige behandlingen av statsbudsjettet.

Bergen KrF: Vi ønsker ikke å øke det generelle skattenivået for å nå våre mål på kulturfeltet. Våre mål oppnås gjennom gode prioriteringer.

(Spørsmålene til KrF Oslo ble besvart av KrF sentralt.)

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev