Bjørg Eriksen (Foto: FFUK)

Kutt i fond for utøvende kunstneres midler

Bevilgningsbudsjettet for 2018 er redusert med mer enn 20 prosent, skriver direktør i FFUK, Bjørg Eriksen.

Kalender

Fond for utøvende kunstneres eneste inntekt er en lovbestemt avgift som Gramo krever inn på vegne av fondet. I 2017 og 2018 har det kommet store avregninger fra Gramo som har gått i fondets disfavør. Fondets styre, som er ansvarlig for fondets drift, har måttet redusere budsjettet for 2018 kraftig. Dette går ut over fondets drift og bevilgninger. Det er dramatisk for de profesjonelle frilansutøverne i Norge.

Dette betyr blant annet at avsatte midler til prosjektstøtte musikk er redusert med nesten en firedel fra i fjor til 6,9 millioner i år. Det tilsvarende gjelder for innspillingsstøtte. For prosjektstøtte til dans og teater er midlene redusert fra 3 millioner til 2,3 millioner. Totalt reduseres midlene til utøvende kunstnere med 6 millioner, fra 30,7 millioner i 2017 til 24,6 millioner i 2018.

Dette skyldes en kraftig reduksjon i fondets inntekter. Fondets egenkapital har minsket med hele 15 millioner fra 2015 til budsjett 2018, og fondet må nå sette på bremsene for å kunne drive forsvarlig.

Fondets inntekt kommer fra en lovbestemt avgift for bruk av innspilt musikk som ikke har vern etter åndsverkloven. (I all hovedsak kommer inntekten fra bruk av amerikanske innspillinger.) Gramo krever inn avgiften på vegne av fondet sammen med sitt vederlag (for bruk av innspilt musikk som har vern.) Brukerne betaler inn et samlet akontobeløp for både vederlag til Gramo og avgift til fondet, og så avregner og bestemmer Gramo, etter gjennomgang av spillelister fra kringkasterne, hva som skal anses for å være hhv vernet og ikke-vernet.

Etter det fondet erfarer skyldes nedgangen i inntekt at Gramo praktiserer et bredere vern for innspillinger enn før, også for stadig flere amerikanske innspillinger som jo er hovedgrunnlaget for fondets inntekt. Det vises for øvrig til Gramos hjemmeside, hvor denne praksisen er beskrevet. Her finnes også utredningen som Gramo legger til grunn for sin videre praksis. Utredningen peker bl.a på at Norge gir et vern ut over det som følger av våre internasjonale forpliktelser.
Fondets problem er at avregningene som viser den endelige vernet-/ikke-vernet-fordelingen, kommer sjelden. I 2018 fikk vi f.eks. avregning for P4 for årene 2013 til 2016. Denne viste en nedgang i fondets inntekt fra 2012 til 2013 på omtrent 1 million kroner. Vi visste med andre ord ikke før i 2018 at inntektsutviklingen til fondet fra 2013 og framover viste en kraftig negativ trend. Fram til 2012 fikk vi avregninger som ga oss ekstra midler. Når budsjettforutsetningen ikke slår til, og det går flere år, må fondet i 2018 både dekke inn tapene fra årene 2013 til og med 2017, samtidig som inntekten for 2018 må nedjusteres til et realistisk nivå. For NRK fikk fondet avregning i 2017 for årene 2013, 2014 og 2015. Denne gikk også i fondets disfavør.

Fond for utøvende kunstneres viktigste mål er å gi støtte til profesjonelle, utøvende kunstnere som bor og har sitt virke i Norge. De har derfor budsjettert med mest mulig til bevilgninger hvert år, samtidig som det har måttet være midler til utbetaling av allerede bevilgete, men ennå ikke gjennomførte prosjekter. I tillegg ønsker fondet å bevare en egenkapital som sikrer en forsvarlig drift. Fondet har effektivisert driften og bl.a. gått fra 6 til 4 stillinger de siste årene. At de i år må redusere bevilgningsbudsjettet med 6 millioner (fra 30 i 2017 til 24 i år), er dramatisk.  Antall søknader som kommer inn til fondet ligger på samme nivå som tidligere år, og man vet at denne reduksjonen vil svekke den utøvende virksomheten i betydelig grad.

På fondets styreseminar i mai vil det bli diskutert om de skal endre/slette noen av støtteordningene. Fondet sier de vil holde søkerne løpende orientert.

Bjørg Eriksen – Direktør for Fond for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere er et kulturfond opprettet av Staten med hjemmel i lov av 14.12.1956 nr. 4. I hht loven finansieres fondet av en lovpålagt avgift for offentlig bruk av teknisk musikk som ikke har vern etter Åndsverkloven. Fondets midler skal, etter lovens formålsparagraf, brukes til støtte for utøvende kunstnere som bor og har sitt virke i Norge og innspillinger som gjøres av slike. Fondet gir kun støtte til profesjonelle utøvere og kun til frilansvirksomhet

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev