Kommunevalg 2003

SVs kulturprogram: – Behov for menneskelig aktivitet som ikke dekkes av markedstilbudet av underholdning

Ballade presenterer her kulturpolitikken til Oslo SV, slik vi finner den på partiets hjemmesider på Internett. Her legges det bl.a. vekt på Oslo som kulturhovedstad, som en by med et bredt tilbud av kunst og kultur, både gjennom de store institusjoner , men også ved tilrettelegging for den kulturen som utøves av de frie gruppene. Partiet ønsker videre å opprette en kulturplan, der det forutsettes at kommunen samarbeider bredt med representanter for kunst og kulturlivet i Oslo i forberedelsen av Oslo som europeisk kulturby.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Oslo SV ønsker å gjøre Oslo til kulturhovedstad. Byen skal ha et bredt tilbud av kunst og kultur, både gjennom de store institusjoner som teatre, museer, konsertsaler m.m., men også ved å legge til rette for kultur som utøves av frie grupper. Kunst og kultur dreier seg om opplevelse. Kunst og kultur er viktig for både vår mentale og fysiske helse. Alle må få anledning til å oppleve kunst og kultur og til selv å delta.

Allmenn kulturpolitikk

Kulturen omfatter alle de tegn og symboler, holdninger, tradisjoner og ritualer som til sammen utgjør vår selvforståelse. Kulturaktivitet handler om å forstå sin livssituasjon og å gi fellesskap og tilhørighet. Kulturpolitikken involverer de fleste områder av politikken: skole- og utdanningspolitikken, fritidspolitikken, miljøpolitikken, sosialpolitikken, barne- og ungdomspolitikken. Den handler om byutvikling og om byens utseende. Den handler om aktivt kulturminnevern, og den handler om anti-rasistisk arbeid og om respekt. For SV er det viktig å se sammenhengen mellom kultur og livskvalitet.

SV mener kulturen i større grad må utøves der hvor folk er i hverdagen for eksempel i skoler, sykehjem, på arbeidsplasser og i det offentlige rom. T-bane- og togstasjonene kan for eksempel i større grad brukes til konserter, utstillinger, diktopplesning, dans og teater.

SV legger til grunn at det finnes et behov for menneskelig aktivitet som ikke dekkes av markedstilbud av underholdning. Kulturpolitikkens viktigste oppgave blir først og fremst å oppmuntre til aktivitet. Det er vesentlig at forholdene blir lagt til rette på ulike måter, selv om en ikke kan makte å støtte ethvert godt tiltak.

Bibliotek og kino er to av de kulturtilbudene som når bredest ut til barn, unge og voksne.

SV ønsker et nytt, moderne hovedbibliotek på Vestbanen, men det er samtidig viktig å ha gode bibliotekfilialer i bydelene. Lokale bibliotek fungerer som kulturhus med utstillinger, teaterforestillinger og konserter. Dette kan utvikles videre i et samarbeid mellom bydelen, ildsjeler, frivillige og profesjonelle kunstnere lokalt.

Oslo kinematografer har inntil nå sikret et mangfoldig godt kinotilbud for en rimelig penge. SV er imot å selge ut aksjer i Oslo kinematografer. Det er viktig at kinotilbudet kan vise en kulturell bredde og ikke først og fremst styres av økonomiske interesser.

SVs kulturpolitikk vil prioritere barn og unge, flerkulturell aktivitet og byutvikling.
Kommunens musikk- og kulturskole må utvides i omfang, slik at flere barn og unge kan få et tilbud i sitt nærmiljø til en rimelig penge. Ingen skal stenges ute av økonomiske grunner.

Oslo SV vil:

» gjøre kulturinstitusjonene mer tilgjengelige for barn og ungdom og gjeninnføre skoleteater- og skolekinoordninger.
» styrke kommunens Musikk – og kulturskole, slik at flere kan få et tilbud og at aktivitetene utvides til flere uttrykksformer innenfor kunst og kultur.
» synliggjøre minoritetenes kunst og kultur sterkere.
» utvikle «Den kulturelle Skolesekken » slik at alle barn og unge får oppleve og delta i kunst og kultur fra barnehage og gjennom hele skoletida.
» videreføre Musikkens dag og etablere Dansens dag som årlig innslag i bybildet.

Oslo har i dag ingen reell kulturadministrasjon. Det er byråd for utdanning og kultur og byrådsavdelingen som fungerer som kulturadministrasjon. Et kraftfullt og mangfoldig kulturliv krever en god organisering. Det er viktig å ha en kulturadministrasjon som har nødvendige fullmakter og som er dimensjonert i forhold til oppgavene. Oslo SV mener det bør etableres en egen kulturetat.

Oslo SV vil:

» gjennomgå Oslos kulturadministrasjon med mål om å styrke kulturarbeidet.

De store kulturinstitusjonene

Oslo har et rikt og sammensatt kunst og kulturliv. Som hovedstad er byen er tilholdssted for en rekke av landets viktigste institusjoner innenfor musikk, teater, dans, billedkunst, museumsvirksomhet o.a. Oslo har etablert seg som festivalby med kjente festivaler som Oslo Jazzfestival, Ultima, Kammermusikkfestivalen, Øyafestivalen og Sigøynerfestivalen som gode eksempler. Oslo er også sentrum for presse- og medievirksomheten.

Byen har landets største universitet og en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner. I byen og omegnen holder det store flertall av norske kunstnere til. Oslo har i tillegg et rikt utbygd lokalt kunst og kulturliv. Det drives omfattende frivillig arbeid i bydelene, ikke minst i forhold til barn og unge. At Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, viser seg tydelig i bybildet og i det store mangfoldet i kulturaktivitet som byen oppviser, men det bør kunne bli enda tydeligere. SV mener at det må skapes en kunst- og kulturpolitikk for byen som både tar hensyn til den brede kulturaktiviteten og til den profesjonelle kunsten.

Kunstsamlingene i Oslo trenger større mulighet til å nå ut, ressurser til å ta vare på utplassert kunst og ressurser til å drive kunstformidling i skolen.
Oslo har forsømt vernet av sin tidlige historie. Å få byens forhistorie fram i lyset vil være et viktig identitetsskapende skritt for Oslo. Oslo SV ønsker fortgang i planen om å etablere et middelaldermuseum i Gamlebyen.

Oslo SV vil:

» realisere planene om et middelaldermuseum i Gamlebyen.
» følge opp vedtak om bygging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen.
» at de eksisterende bibliotekene settes i stand med ressurser og bemanning til å møte dagens krav, for eksempel med Internett og utvidede åpningstider.
» gi museene bedre muligheter til fornyelse av utstillinger.
» følge opp arbeidet for å få realisert byggingen av ny opera i Bjørvika.
» følge opp arbeidet for å få etablert kulturinstitusjoner på Tjuvholmen.
» videreutvikle Oslo som festivalby.

Bydelene som kultursentra

Bydelene kan bli framtidige kultursentra. Her finnes lokaliteter. Det er her folk bor. Skolene bør utvikles til kulturhus som brukes langt mer på ettermiddag og kveld enn i dag. Gratis/rimelige lokaler er et viktig virkemiddel for å stimulere til økt aktivitet. Bydelene må stille lokaler til rådighet for grupper som jobber med for eksempel rock, barne-/ungdomsteater og dans. I bydelene skal amatørvirksomheten blomstre. Men her bør også krefter fra de store institusjonene kunne bidra. Det bør stimuleres til økt samarbeid mellom frivillige grupper, bydelene, skolene og de store institusjonene. Årlige gratisforestillinger for skoleklasser er virkemiddel som bør styrkes.

Det bør bygges opp lokale kinotilbud i flere bydeler enn i dag. SV mener det i dagens Oslo gjennomføres en for streng politikk i forhold til graffiti. Det er et skille mellom tagging og graffiti som må komme klarere fram.

Graffiti må kunne brukes som dekorasjon på skoler, ungdomsklubber, T-banestasjoner og lignende. Dette er en del av ungdomskulturen som det er viktig å gjøre synlig i Oslo.

Oslo SV vil:

» gjøre kulturhus/skolelokaler tilgjengelige for lokale grupper/foreninger.
» satse på lokale bibliotekfilialer som kultursentra.
» øke bevilgningene til de frivillige organisasjoner.
» innføre egne handlingsplaner for kultur i bydelene.
» styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, skoler, amatører og profesjonelle kunstnere.

Rom for den profesjonelle kunsten

Profesjonell kunst er en del av den kulturelle sfæren. Kunsten ligger i verkenes kvalitet.

Ofte er kunsten i utkanten av den allmenne kulturen, og noen ganger kan kunsten til og med stå i direkte opposisjon til de allment anerkjente sannhetene. Der kultur primært handler om tilhørighet og fellesskap, handler kunsten om erkjennelse og om utvidelse av den menneskelige bevissthet. Det handler om å forstå og å avsløre. Kunstens verdi lar seg ikke uten videre måle i penger eller popularitet. Det handler om det grensesprengende og bevissthetsutvidende i kunstverkets møte med publikum. Det er ingen avgjørende målestokk for et kunstverk om det når mange eller få. SV mener det må legges til rette for at den profesjonelle kunsten skal få mulighet til å utvikle seg.

Offentlig innsats er nødvendig for å sikre kunstnerisk frihet og for å hindre at kommersialisme får anledning til å ensrette hele kulturen. Det må være rom for eksperiment og fornyelse.

SV mener at den kunstneriske friheten er best tjent med at de kunstpolitiske prioriteringene i stor grad blir ivaretatt av instanser med kunstfaglig innsikt, enten i institusjonene selv eller i organ med stor og relevant faglig kompetanse. På denne måten kan en forhindre at kunsten blir styrt av mer eller mindre tilfeldige smaksinteresser, og kunsten opprettholder sin selvstendighet overfor de maktforhold som det også er kunstens oppgave å ha et kritisk forhold til.

Oslo SV ønsker at Oslo kommune skal utarbeide en kunstplan for å tydeliggjøre kunstens egenverdi og for å peke på viktige behov gjennom at kunstnere får komme til orde.
I den forbindelse ser Oslo SV viktigheten av å skaffe til veie skikkelige og rimelige lokaler for byens kunstnere. Kommunen bør søke om at Oslo blir europeisk kulturby i 2011.
Det forutsettes at kommunen samarbeider bredt med representanter for kunst og kulturlivet i Oslo i forberedelsen av Oslo som europeisk kulturby.

Oslo SV vil:

» at Oslo skal utarbeide en kunstplan.
» oppmuntre samtidskunsten gjennom støtte til framføring av ny musikk, til frie sceniske grupper o.l.
» arbeide for at byens kunstnere skal få billige lokaler.
» bidra til at unge og uetablerte kunstnere i større grad skal få utsmykke kommunale bygg.
» at Oslo skal søke om å få bli europeisk kulturby i 2011.

En inkluderende kultur

SV ønsker et inkluderende samfunn. Da er det nødvendig at folk inngår vennskap og former uformelle sosiale miljø på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer. SV ønsker økte bevilgninger til sosiale integreringstiltak som kan bedre minoriteters muligheter til å bevare og utvikle kulturen sin. Det er viktig at minoritetskulturer får utvikle seg i et samspill med norsk kultur, men samtidig på sine egne premisser. Økt satsing på offentlig kultur og fritidsvirksomhet er med på å forenkle denne kontakten mellom forskjellige sosiale og etniske grupper.

Alle offentlige arenaer skal være åpne for alle minoriteter. Derfor er det veldig alvorlig når utesteder nekter innvandrere å slippe inn på bakgrunn av hudfarge.

Oslo SV vil:

* Sikre viktige kulturtiltak blant minoritetene.
* Skjerpe kampen mot diskriminering på utesteder.

Oslo SVs kulturmanifest er hentet fra SVs hjemmesider, og er her presentert som et ledd i Ballades fokus på kulturpolitikken i forbindelse med Kommunevalget 2003.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.