Senterpartiet_kløver

Senterpartiet: – Den lokale kreativiteten er den beste

INTERVJU: Senterpartiet har stor tro på de lokale politikernes vilje til å satse på kultur. – Senterpartiet vil fortsatt ha fokus på en sterk og god kommuneøkonomi, men vil ikke øremerke disse spesielt til kultur fordi vi mener at den lokale kreativiteten er den beste, sier Bergen SP i vår politiske utspørringsserie.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

1. Ønsker ditt parti økte bevilgninger til kultursektoren i kommunene? I så fall, vil dere øremerke disse midlene?

Oslo SP: Ja, vi vil øke bevilgningene! Senterpartiet ønsker å øremerke færrest mulig overføringer til kommunene, men har stor tro på at lokalpolitikere som får økonomisk armslag vil bruke mer penger på kultur. Oslo Sp har programforplikta seg til å sørge for økte bevilgninger til kulturformål fra Oslo kommunes side, og vil også styrke bydelenes økonomi kraftig, slik at de ulike lokalsamfunnene i Oslo får råd til å satse på kultur. I tillegg har vi fra regjeringens side fulgt opp det lovte Kulturløftet, gjennom satsing på ABM-sektoren, Rikskonsertene/-utstillinger/-teatret, små og store teaterscener, festivaler og frivillig sektor.

Bergen SP: Senterpartiet ønsker en økt satsing på kultur fordi dette er svært viktig i forhold til trivselen hos den enkelte og den rød-grønne regjeringa har gjennom sitt løft til kommunene i form av 20 milliarder i vekst i åra 2006-2008, gitt kommunene en mulighet til å satse på kultur. Senterpartiet vil fortsatt ha fokus på en sterk og god kommuneøkonomi, men vil ikke øremerke disse spesielt til kultur fordi vi mener at den lokale kreativiteten er den beste og at det blir feil om en fra nasjonalt hold skal bestemme hvor mye og hvordan kulturen skal innrettes lokalt. I tillegg til dette, vil Kulturløftet, hvor 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur hvor mye av midlene er øremerket, også komme den lokale kulturen til gode gjennom økt satsing på museer, Rikskonsertene, teater og frivillighet.

2. Støtteordninger:

a) Ser dere det som mest hensiktsmessig med sentrale eller desentraliserte (lokale) støttetiltak?

Oslo SP: Vi tror på en blanding, sentrale støttetiltak kan bygge opp under de større lokale/regionale arrangementene/institusjonene og sikre bygg og drift, mens de lokale støttetiltakene er vesentlige for å få fram de lokale variasjonene og de mindre aktørene. Dette er avhengig av en sterkere kommune- og bydelsøkonomi, noe Senterpartiet jobber for hver eneste dag.

Bergen SP: Senterpartiet mener en blanding av dette er mest hensiktsmessig. Sentrale støttetiltak kan bygge opp under de større lokale/regionale arrangementene/institusjonene og sikre bygg og drift, mens de lokale støttetiltakene er vesentlige for å få fram de lokale variasjonene og får fram de mindre lokale aktørene.

b) Bør musikere som tjener mye subsidiere musikere som tjener mindre gjennom kollektive ordninger?

Oslo SP: Ja.

Bergen SP: Det er viktig med kollektive ordninger for musikere slik at også de som ikke er i stand til å leve fullt og helt av musikken har gode støtteordninger på veien mot et levebrød. Dette er med på å støtte opp om bredden i norsk musikkliv.

3. Hvilke satsningsfelter innen musikken anser deres parti som viktig å fremelske og på hvilken måte? Hvor vil dere ta disse pengene fra?

Oslo SP: Bredden må bevares og styrkes. De statlige scenene og musikkutdanningene må få fortsatt vekst i overføringene, allmennkringkasterne må få et tydeligere ansvar for å formidle norsk musikk, og Kulturdepartementet må intensivere innsatsen for å gjøre norske musikere kjent i utlandet. Det er viktig at det lokalt fins midler som gjør det mulig med en enda sterkere kulturskole, og som gjør det mulig for lokale musikere å utøve musikken sin (gratis eller billige lokaler, lokale stipender, kulturkonsulenter som guide i byråkratijungelen, osv.) og på den måten bli både bedre og skaffe seg publikum.

Bergen SP: For Senterpartiet er det viktig med bredden i kunst- og kultur og derfor ønsker vi også bredde i musikken. Det er viktig at det på det lokale planet finnes midler som gjør det mulig for lokale musikere å utøve musikken sin (lokale for øving og opptreden, lokale stipender osv.) og på den måten bli både bedre og skaffe seg et publikum. Gjennom fortsatt satsing på kommuneøkonomien, gjør vi det mulig for kommunene å prioritere nettopp slike ting. I tillegg er det viktig at vi har et bredt kulturskoletilbud i hele landet, slik at flere barn og unge får mulighetene til å lære seg å spille/synge. Senterpartiet mener at bredde vil gi gode musikkutøvere på høyt nivå seinere. Men sist, men ikke minst er det og viktig å støtte opp om de statlige musikkutdanningene og nasjonale festivaler og legge til rette for et bredt spekter av musikkuttrykk.

4. Hva mener dere vil være det mest effektive tiltaket for å øke forbruket av norsk musikk i Norge og internasjonalt?

Oslo SP: Festivalstøtten må utvides og styrkes så enda flere talenter får vist seg fram, og kommunene må samarbeide enda bedre med de ulike festivalene. Kulturdepartementet må ta initiativ til enda tettere samarbeid mellom musikkbransjen og næringslivet.

Bergen SP: For å øke forbruket av norsk musikk både her hjemme og internasjonalt, må vi markedsføre musikk bedre i tillegg til å gjøre det mulig for utøvende musikere å drive med musikk på heltid. Et tettere samarbeid mellom musikkbransjen og næringslivet kan også bidra til å eksportere musikk i større grad. Ikke minst er det viktig for Senterpartiet å opprettholde festivalstøtten, fordi det er her mange ukjente og forholdsvis nye, norske musikere har en sjanse til å vise seg fram.

5. Hva mener deres parti vil være det mest effektive tiltaket for å stimulere norsk musikk: Senkede skatter for utøvere og komponister, utvidede støtteordninger for de samme gruppene, eller andre grep?

Oslo SP: Senterpartiet vil gjennomgå de nasjonale og lokale stønadsordningene på kunst- og kulturområde, for økt fleksibilitet og kraftig forenkling. I Oslo er for mye av støtten knyttet opp til prosjekter som i utgangspunktet er kommersielt lønnsomme, og dette vil Senterpartiet endre. Det må være lov å tjene penger på kultur, men det må ikke være slik at kultur skal være lønnsom for å få offentlig støtte.

Bergen SP: Senterpartiet ønsker som et tiltak å gjennomgå de nasjonale stønadsordningene på kunst- og kulturområdet med sikte på økt fleksibilitet og kraftig forenkling. Dette vil gjøre det enklere og mer oversiktlig for de som søker på nasjonale støtteordninger. For Senterpartiet er det viktig at støtteordningene forbedres og utvides slik at vi sikrer gode arbeidsforhold for utøvende kunstnere og kulturarbeidere.

6. Bør musikere, på samme måte som idrettsutøvere, i større grad alliere seg med aktører innen næringslivet?

Oslo SP: Ja. Musikere kan gjennom samarbeid med næringslivet nå et større publikum og marked, i tillegg til at næringslivet kan se hvilke muligheter som ligger i musikk og i annen kultur. Det må bli enklere å tjene penger på musikk, samtidig som det må bli lettere å leve også av mindre kommersielt lønnsom musikk. Markedet er ikke egnet til å regulere kulturfeltet alene.

Bergen SP: Ja, Senterpartiet mener at tettere samarbeid mellom musikere og næringslivet kan være berikende for begge parter. Musikere kan gjennom samarbeid med næringslivet nå et større publikum og marked, i tillegg til at næringslivet også kan se hvilke næringsmuligheter det ligger i musikk og annen kultur. Det er imidlertid viktig å understreke at vi er avhengige av offentlige støtteordninger for kulturutøvere for å sikre bredden i kulturen og videre i musikken.

7. Det er brukt omlag fire milliarder til å bygge et nytt operahus i Oslo. Er det aktuelt for deres parti å bruke fire milliarder til en tilsvarende storstue for en annen musikkform? I så fall hvilken?

Oslo SP: Operaen i Bjørvika er et kjempeløft for en opera og ballett og for hele det norske kulturlivet, og det kreves bredt flertall for slike investeringer. De neste årene må vi sikre små og store eksisterende kulturbygg regionalt og lokalt i Norge – vedlikeholdsetterslepet er stort, og mange oppfyller ikke dagens krav til scener og ulike fasiliteter. Sterkere kommuneøkonomi og gode, sentrale låne- og støtteordninger er virkemidlene vi vil bruke. I Oslo vil Senterpartiet løfte Groruddalen ved å bidra til at dette tett befolkede området får sin egen storstue, med et nytt kulturhus som i tillegg til mange andre kulturformer også rommer musikken.

Bergen SP: Operahuset i Oslo er en viktig investering for operamusikken i Norge. Det er et kjempeløft for en sjanger i norsk kulturliv, og det kreves bredt flertall for slike investeringer. Senterpartiet har ingen nåværende planer for investeringer i en slik størrelsesorden, men vi velger nå å fokusere på å forbedre støtteordningene for utbedring og bygging av lokale flerbruksbygg og regionale kulturbygg. Dette er viktig for å skaffe regionale og lokale utøvere gode lokaliteter for å utøve sin kunstart på.

8. Hvor mye anser deres parti som det nødvendig å øke skattene for å nå partiets mål på kulturfeltet?

Oslo SP: Politiske beslutninger handler om prioriteringer og det er fullt mulig å satse på og prioritere kultur uten å måtte legge inn skatteøkninger. Det vil Senterpartiet gjøre både i Oslo og resten av landet.

Bergen SP: Senterpartiet har ikke lagt inn noen skatteøkninger for å nå partiets mål på kulturfeltet. Gjennom satsing på kommuneøkonomien som regjeringen nå har gjennomført uten skatteøkninger, er en stor innsats lagt ned for den lokale og regionale kulturen. Politiske beslutninger handler om prioriteringer og det er fullt mulig å satse på og prioritere kultur uten å måtte legge inn skatteøkninger.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev