Norsk kulturforum, logo

Norsk kulturforum: Ros og ris til budsjettet

NOKU mener at Kulturløftet følges opp på mange punkter, men har også et par etterlysninger i forbindelse med budsjettet.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

— Gledelig økning på kulturbudsjettet for 2008

Mange har grunn til å glede seg over budsjettforslaget fra kultur- og kirkeminister Trond Giske. Med 545 mill. kroner mer til kultur på KKDs budsjett i 2008 enn i 2007, er regjeringen på god vei til å innfri sitt løfte om at man innen 2014 skal bruke 1 % av statsbudsjettet til kultur, melder Norsk kulturforum:

— Kommuneøkonomien er helt avgjørende for bredden og kvaliteten på kulturtilbudene landet over. Vi er glade for at kommuneøkonomien styrkes, men deler bekymringen til KS over at økningen i frie midler ikke dekker stort mer enn de økende drifts- og renteutgiftene.

NOKU etterlyser

NOKU etterlyser videre følgende på årets forlsag til statsbudsjett:

— Helhetlige grep for større deler av kulturfeltet

Budsjettet prioriterer tilskudd til delområder og enkelttiltak, framfor oppfølging av langsiktige planer for større deler av kulturfeltet.

Norsk kulturforum vil spesielt peke på behovet for implementering av kulturloven i den kulturpolitiske hverdagen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Norsk kulturforum deltar gjerne i dette arbeidet.

— Statlige midler til viktige satsingsområder:

1. Den kulturelle skolesekken

Da stortinget i mai 2002 vedtok endringer i lov av 28. august 1992, nr. 103 om pengespill m.v., ble det uttrykkelig presisert at: «Denne ordningen skal ikke gå på bekostning av tilsvarende bevilgninger på statsbudsjettet, men føre til reell økning til disse formålene minst tilsvarende den økte tilførselen av tippemidlene.” Ref. Innst. O.nr. 44 (2001-2002).

Regjeringen gjeninnført statlige midler til Frifond (kap.0315) i 2006, men det er svært skuffende at de ikke har gjort det samme for Den kulturelle skolesekken og Lokale og regionale kulturbygg.

Den kulturelle skolesekken finansieres bare av spillemidler. Det er svært uheldig at en slik nasjonal storsatsing er helt avhengig av spilleinntekter. Vi forutsetter at Stortinget legger inn statlige midler når det behandler den bebudede stortingsmeldingen om ”Den kulturelle skolesekken“.

Norsk kulturforum vil også påpeke det uheldige i at man, innenfor dagens stramme økonomiske rammer, har utvidet ordningen til også å omfatte barnehager og videregående skoler.

2. Lokale/regionale kulturbygg

Lokale og regionale kulturbygg tilgodeses med bare 40 % av spillemidlene til formålet.

Gode kulturarenaer er en forutsetning for et blomstrende kulturliv. Det har lenge vært stort behov for økt statlig støtte til ulike typer kulturbygg rundt om i landet. Staten har dessverre ikke lenger en egen budsjettpost til dette, men det gis tilskudd til Kulturbygg fra spilleoverskuddet i Norsk Tipping AS.

Spillemidlene til kulturbygg er i dag delt i to: Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus (40 %) = 49,7 mill. kr. i 2007 (fordeles av fylkeskommunene) og Midler til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur (60 %) = 75 mill. kr i 2007 (fordeles av departementet).

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om at de nye regionene bør får det fulle ansvaret for spillemidlene til kulturbygg, men ut fra tidligere uttalelser fra regjeringspartiene, hadde vi regnet med at hele tilskuddsbeløpet allerede nå var blitt overført til fylkeskommunene for fordeling.

Norsk kulturforum savner en løpende oppdatert oversikt over hvordan departementet fordeler midlene til regionale møteplasser og formidlingsarenaer og vi ber om at opplysninger om tilskuddsmottakerne legges ut på Kultur- og kirkedepartementets nettside.

Det er NOKU som melder dette i dag.

Norsk kulturforum – NOKU er et landsomfattende faglig forum for kultursektoren. Medlemmer er kommunale, fylkeskommunale, statlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner og de dekker hele spekteret av kulturelle aktiviteter.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev