240608

Støtte til NoTAM: 3

Her er innspillene fra Thorbjørn Tønder Hansen, Ivar Frounberg, Signe Kalsnes, Morten Eide Pedersen, Jens Harald Bratlie, Trond Reinholdtsen, Eivind Buene, Peter Tornquist, Tor Halmrast og Mette Berntzen.

Kalender

Cikada – Thorbjørn Tønder Hansen

Bevar NoTAM! Styrk NoTAM! Udvid NoTAM!

NoTAM er en absolut central og nødvendig institution i det norske musikliv og har trods minimale budgetter bidraget væsentligt til udviklingen af norsk musikliv i både ind- og udland.

For Cikada har NoTAM været, er NoTAM og vil NoTAM fortsat være en vigtig samarbejdspartner når det gælder udviklingen af repertoire, koncerter og anden virksomhed. Samspillet mellem elektronik og musik udgør en stadig større og vigtigere del af samtidsmusikken, og for Cikada er det indlysende evident at have muligheden for f.eks. at bestille værker af norske komponister, hvor elektronisk komponeret lyd indgÅr. NoTAM er livsvigtig i denne fase af musikkens udvikling. Ligesom NoTAM har bidraget væsentligt til Cikadas muligheder for at afholde koncerter, hvor elektroakustisk musik står pÅ programmet. Uden NoTAM vil Cikadas muligheder for stadig at satse på elektroakustisk musikk være begrænset indtil det umulige.

I en større musik- og kulturpolitisk kontekst er behandlingen af NoTAM og den hertil beslægtede aktivitet i bedste fald udtryk for uvidenhed, i værste fald for bureaukratisk arrogance, kulturløshed og fortsat kulturfortÆrende, statslig profitjageri. I lande, Norge gerne sammenligner sig med på det kulturelle område, som f.eks. Frankrig og Tyskland, har det i flere tiår været helt naturligt at storsatse på samspillet mellem musik og teknologi, hvad angÅr f.ek.s koncertvirksomhed, forskning og komponeren. En sådan naturlig kulturpolitisk vilje til virkelig – og ikke blot i skåltaler – at turde satse på musikkens stadigt mere dominerende teknologiske aspekter savnes og efterlyses hermed.

En kulturpolitisk høring med deltagelse af alle relevante institutioner og personer om NoTAMs fremtidige struktur og funktion kunne passende vÆre første skridt pÅ vejen til at sikre NoTAM og det dertil knyttede internationalt anerkendte norske musikteknologiske miljø den synlige og udadvendte plads i norsk musikliv, som NoTAM fortjener og som musikudøvere pÅ alle niveauer har brug for.

Ivar Frounberg – professor i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
Der er et stort ønske på Norges Musikkhøgskole om at integrere den ny teknologi i undervisningen på alle niveauer og i alle studieretninger. Kompositions-uddannelsen – ikke mindst – har et stort behov for at integrere den ny teknologis produktionsformer, de ny fremførelsesmetoder og spredningsmuligheder. Norges Musikkhøgskole har ekspertise tilknyttet huset indenfor musikteknologiske områder, men omfanget af resourcerne er begrænset og det er ikke realistisk at forestille sig at ekpertisen indenfor billedet som helhed kan fastholde ‘the state-of-art’ endsige udbygges i takt med udviklingen. Derfor er et samarbejde med NoTam så vigtigt og derfor er det prioriteret højt i det arbejde, der pågår med at gøre studieplanerne fremtidsorienterede. NoTam råder idag over betydelig ekspertise indenfor musikteknologi, det må fastholdes og udbygges. NoTam må – af det norske samfund og i dets interesse – sikres en fremtid, der står i et realistiskt forhold til den betydning ny musikteknologi erhverver i kraft af sin integration i musikalsk udfoldelse indenfor alle genrer og i alle sammenhænge.
Signe Kalsnes – instituttleder Institutt for musikkpedagogikk, musikkteori og skapende musikkfag ved Norges musikkhøgskole

I et utdanningsperspektiv er det viktig for instituttet Å understreke den betydningen NOTAM har i kraft av å være et av meget få samlings-punkter for musikere, komponister, videokunstnere, performance-artister m.flere. NOTAM har drevet et fremtidsrettet arbeid med utdanning innenfor musikkteknologi som gjennom Årene har resultert i en betydelig kompetanse som bl.a. våre studenter i dag drar nytte av. NOTAM representerer dessuten en arbeidsplass for musikere og komponister i sin alminnelighet.

Vi vil også fremheve det grunnskolerettede arbeidet NOTAM har stått for, bl.a. gjennom utviklingen av CD-rom til bruk i musikk-undervisningen i grunnskolen. Dette arbeidet er svært sentralt mht. å gi musikklærere et verktøy for å gjennomføre vesentlige deler av musikkfaget i det nye læreplanverket – L-97.

Vi kan ikke se at departementet har rå til å miste den ressursen som NOTAM representerer i norsk musikk- og kulturliv.

Griegakademiet/UiB, komposisjonsstudiet – Morten Eide Pedersen
Det har i den siste tiden vært betydelig uro omkring NoTAMs muligheter til videre drift. I den forbindelse vil vi trekke frem at NoTAM i løpet av få år har skapt et unikt fagmiljø og kompetansesenter for elektronisk og dataassistert musikkskaping, noe vi i lang tid så sårt har savnet her i Norge, som omtrent eneste vestlige land uten et elektronstudio for samtidskunst. NoTAM har også i løpet av disse få årene fått stor oppmerksomhet i det internasjonale fagmiljøet. Notam er heller ikke bare et Oslobasert forskningsmiljø, men utgjør et viktig tyngdepunkt i et nasjonalt nettverk for teknologi og kunst.

Stedet har således hatt stor direkte og indirekte innflytelse på undervisningstilbudet i nyere musikk som gis ved Griegakademiet-UiB, og den kompetanse som er under oppbygging i Bergen, ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst. At det fortsatt vil finnes et slikt nasjonalt kompetansesenter er helt nødvendig for vår faglige utvikling lokalt. Vi er faktisk stolte av NoTAMs posisjon og kompetanse, også i et internasjonalt perspektiv, sett i forhold til de små driftsbudsjettene sammenlignet med tilsvarende sentre utenlands.

Vi håper at det etter de siste ukenes debatt, forhåpentligvis ikke skulle være vanskelig å finne løsninger for en fortsatt drift, etter at NoTAMs nødvendige og viktige rolle innen- og utenlands nå burde være grundig belyst.
Vi regner derfor med at det arbeides for å finne tjenlige ordninger for NoTAMs fortsatte eksistens.

Norges musikkhøgskole – Jens Harald Bratlie, rektor
Norges musikkhøgskole ser med bekymring pÅ at NoTAM’s eksistens er truet. NoTAM besitter en spisskompetanse innenfor ny musikkteknologi, og Norges musikkhøgskole anser samarbeidet med NoTAM som uhyre viktig for utvikling av fagkompetanse og undervisning.

Ny Musikks Komponistgruppe – Trond Reinholdtsen, avtroppende leder
Etter å ha blitt gjort oppmerksom på NoTAMs alarmerende økonomiske situasjon etter at Universitetet i Oslos betaling av husleie fra og med 1.mai vil opphøre, og som truer institusjonens eksistens, vil jeg på vegne av Ny Musikks Komponistgruppe instendig be departementet om å forsøke å finne midler, slik at NoTAMs virksomhet kan videreføres.

Ny Musikks Komponistgruppe representerer det vi mener er de beste unge samtidsmusikkomponistene i Norge i etableringsfasen, og organisasjonen produserer konserter, CDer og seminarer. Blant våre aktiviteter for 2001 har vi flere prosjekter hvor vi er direkte avhengig av det utstyret og den ekspertisen NoTAM innehar, og en betydelig del av vår drift vil bli skadelidende ved en eventuell negativ forandring av NoTAMs status.

Som enkeltkunstnere bruker våre medlemmer NoTAM i svært stor grad, både i produksjon av en rekke elektroniske verk og som en slags forskningslab hvor konsepter, klangideer, abstakte systemer og akustiske studier kan utføres og utforskes. Arbeid på NoTAM har vært en vesentlig del av mange av våre medlemmers utdannelse bl.a. ved Norges Musikkhøgskole, og er et stadig resurssenter i det aktive yrkesliv. De fleste komponistene i Ny Musikks Komponistgruppe er involvert i computerbruk i forbindelse med komponeringen og NoTAM har i så måte vært vårt samlingspunkt.

At støtten til NoTAMs virksomhet til nå ikke har vært tilstrekkelig prioritert, er trist og vil – som jeg har forsøkt Å vise – i høy grad vanskeliggjøre og innsnevre vårt arbeid. Det er faktisk ganske overraskende at koblingen mellom kunst og moderne teknologi ansees som såvidt uviktig i en tid hvor «IT» har blitt det nye mantra. En nedleggelse av NoTAM vil være et enormt tilbakeskritt for den nyskapende delen av norsk musikk.

Oslo Sinfonietta – Eivind Buene
Oslo Sinfonietta er et kammerorkester som arbeider med fremførelser og bestillinger av nye musikkverk. For komponister i dag er elektroniske virkemidler en naturlig og nødvendig del av det musikalske uttrykket. Derfor er NoTAM et helt nødvendig senter hvor det finnes kompetanse og arbeidsmuligheter innenfor det teknologisk-estetiske området. For et ensemble som Oslo Sinfonietta vil det bli svært vanskelig å realisere verker i skjæringspunktet mellom tradisjonelle instrumenter og ny teknologi uten NoTAM. Vi har allerede vært i samtaler om et fast årlig samarbeide for å utnytte spisskompetansen innen de respektive feltene, for å sikre høy kvalitet både på den kunstneriske og den tekniske siden. Dersom det blir alvor av planene om å legge ned NoTAM betyr det et langt skritt tilbake for vårt arbeide innenfor dette feltet.

Ny Musikk – Peter Tornquist, president
Ny Musikk vil med dette be Departementet sette i gang tiltak for å stoppe raseringen av Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk (NoTAM). Vi er oppriktig bekymret for NoTAMs mulighet til å overleve på de knappe resurser de etterhvert sitter igjen med, og vil med dette peke på noen betydningsfulle oppgaver senteret utfører i vår del av musikklivet.

NoTAM bistår oss med teknologisk kompetanse og utstyr i forbindelse med avvikling av konserter, turneer, verksteder for skolebarn, osv. En betydelig del av repertoaret på våre arrangementer innebærer bruk av elektroniske virkemidler (datamaskiner, programvare, lydbånd, klangmoduler). Denne kompetansen er dyr og tidkrevende for den enkelte konsertprodusent. NoTAM sørger derfor for en mer effektiv bruk av offentlige kulturmidler.

NoTAM har fra første stund spilt en vesentlig rolle i å få norske komponister og utøvere ut på Internettet. Ny Musikk har fått verdifull hjelp til å utvikle sine nettjenester, og jobber nå med NoTAM for å utvikle nettet som egen arena for formidling av kunstmusikk.

Utvikling av nye formidlingsformer og målgrupper er noe Ny Musikk og NoTAM deler som felles mål. I denne forbindelse vil vi trekke frem de pedagogiske prosjektene «DSP» og «Bryt Lydmuren» som har Åpnet nysgjerrige ører i rundt om i landets skoler. Men også det pedagogiske arbeidet innenfor videreutdanning av kunstnere og teknologer er av aller største betydning for musikklivet.

Flere verk utviklet ved NoTAM har representert Norge under den årlige ISCM World Music Days (Verdensmusikkdagene). Komponister som Rolf Wallin, Jøran Rudi, Natasha Barrett, Cecilie Ore, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og Ranghild Berstad har i tillegg gjentatte ganger blitt hedret av internasjonale juryer for verk utviklet ved NoTAM. NoTAM nyter etterhvert stor anerkjennelse for sin virksomhet, programvare og kunstneriske resultater.

Skapende virksomhet har mye til felles med forskning. Begge trenger langsiktige og forutsigbare rammer for å blomstre. Ny Musikk har siden tidlig på 50-tallet engasjert seg for Å etablere et miljø hvor kunst og teknologi kan trekke veksler på hverandre. NOTAM er kanskje ikke det første miljøet som får dette til, men er uten tvil det som fungerer best.

Vi ber om at innsparingen ved å la NoTAM forsvinne vurderes opp mot kostnaden ved å miste kontakt med den teknologiske utviklingen hele verden – også kunstnerne – må lære å forholde seg til.

Tor Halmrast – komponist og sivilingeniør i akustikk
ad NoTAM: NoTAM spiller en hovedrolle på den fremtidsrettede musikkscene i Norge. For at fine utsagn om «inkorporering av ny teknologi» ikke bare skal bli tomme ord, må NoTAMs skapende aktivitet sikres/videreutvikles.

For min egen del kan jeg nevne at den prisbelønte musikk/lydinstallasjonen til Verdensutstillingen, EXPO92 i Sevilla samt senere arbeider for Norsk Form, OL94, og EXPO2000/Hannover ikke ville vært mulige å realisere uten nær kontakt med NoTAM-miljøet.

Statens Operahøgskole – Mette Berntzen
Gjennom oppslag i dagspressen og informasjon fra Norsk Komponistforening er undertegnede kjent med at bevilgningene til NoTAM står i fare. Dette er et senter som har bygget opp en enestående kompetanse og er daglig arbeidsplass for bl.a komponister, programmerere og musikkstudenter. De har også bidratt til nyskaping og realisering av mange nye norske verk.

Jeg vil med dette få uttrykke min bekymring over at norsk musikkliv står i fare for å miste en så viktig institusjon og oppfordre de bevilgende myndigheter til å trygge NoTAMs videre eksistens.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.