Opera Vest: fra forestillingen Maid of Norway

Kunsthøgskolen søker opera-professor

Kunsthøgskolen i Oslo lyser ut et professorat i opera. Stillingsandelen er 50%. Stillingen har kunstnerisk og pedagogisk ansvar for utviklingen av operautdanningen og for utformingen av operahøgskolens totale undervisningstilbud. KHiO er i følge utlysningen på jakt etter «en høyt profilert musiker som er dirigent, coach, utøvende sanger eller har annen relevant musikerbakgrunn». Erfaring fra undervisning på høyere nivå forutsettes. Her kan du lese utlysningsteksten. Søknadsfrist er 27. mai 2005.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Professorat i opera (50 %)- Åremålsstilling seks år ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har ansvar for utdanning, forskning og kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid, samt formidling innenfor hovedområdene visuell kunst, scenekunst og design.

Fakultet for scenekunst
Fakultetet består av tidligere Statens balletthøgskole, Statens operahøgskole og Statens teaterhøgskole. Fakultetet utdanner kunstnere gjennom bl.a. 3-årig bachelorstudier og masterstudium i koreografi. Søknad om masterstudium i opera er til godkjenning.

Operautdanningen
Masterstudiet i opera har som mål å utdanne sangere som skal kvalifiseres til å virke som operasangere på høyeste kunstneriske nivå. Det sceniske arbeidet står sentralt i utdanningen. I årsstudiet legges det vekt på grunnleggende skuespillertrening og scenisk arbeid med mindre rollepartier og utdrag fra scener. I masterstudiet er målet å kunne innstudere og formidle hele større rollepartier.

I tillegg til de sceniske produksjonene dekkes hovedområdene i studiet gjennom vokalundervisning, musikalsk innstudering og ensemblesang samt scenisk og musikalsk arbeid med rolleinnstudering. I tillegg undervises det i flere støttefag og det arrangeres obligatoriske kurs av kortere varighet.

Operautdanningen har 12 studenter og fire fast ansatte pedagoger. I tillegg engasjeres en rekke gjestelærere.

Professorat i opera
Professor i opera er kunstnerisk og pedagogisk ansvarlig for utviklingen av operautdanningen og for utformingen av operahøgskolens totale undervisningstilbud. Professoratet skal styrke og utvikle det musikkdramatiske arbeidet ved skolen. Vedkommende skal være en drivkraft for ny musikalsk forståelse og fortolkning og kunne inspirere og utfordre studentene i arbeidet med interpretasjon og musikalsk innstudering. Arbeidsoppgavene er undervisning og tilrettelegging av undervisning, veiledning av studentene. Til professoratet kan legges sentrale faglige lederoppgaver for operautdanningen.

Professoratet er på åremål for en periode på 6 år med mulighet til å søke fornyelse én gang for en ny 6-årsperiode etter offentlig utlysning. Dersom ingen tilstrekkelig kvalifiserte søkere melder seg, vil Kunst­høgskolen vurdere tidsbegrenset tilsetting av søker med kvalifikasjoner som førsteamanu­ensis, jfr. forskriftene til tjenestemannslovens §5.

Tilsettingsperioden vil da være for inntil tre år. Perioden kan ikke forlenges ut over dette. Ved utløpet av perioden har vedkommende krav på å bli vurdert for tilsetting i ordinær åremålsstilling som professor. Hvis vedkom­mende ikke kvalifiserer seg ved denne vurderingen, skal stillingen utlyses på nytt, med krav om professorkompetanse.

Krav som stilles til søkere på stillingen
Søkeren må dokumentere omfattende kunstnerisk virksom­het på høyeste nivå etter internasjonal standard, og ha bredde i faget på høyeste nivå.

Aktuell faglig kompetanse vil være en høyt profilert musiker som er dirigent, coach, utøvende sanger eller har annen relevant musikerbakgrunn. Erfaring fra undervisning på høyere nivå forutsettes. Det kan bli stilt krav om prøveforelesning.

Professor i opera plikter å ta del i undervisning, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrasjon og oppfylle krav om arbeidsplaner og rapportering. Den som tilsettes må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Professoren skal ha et særlig ansvar for kunstfaglig utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde. Likeledes vil initiering av samarbeid og kontakt med formidlings- og utdanningsinstitusjoner og andre relevante samarbeidspartnere være viktige oppgaver. Det forventes at den som tilsettes, bidrar med innspill for å styrke den faglige debatten ved kunsthøgskolen og bidrar i den offentlige kunstfaglige debatt. Videre forventes at den som tilsettes, bidrar til å profilere institusjonen eksternt – bl.a. gjennom å utvikle faglige nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Søkere må ha solide og allsidige kunnskaper innenfor flere av de felter som fagområdet dekker. Stillingen som professor krever:

Omfattende faglig kompetanse innen opera på høyt internasjonalt nivå
Dokumentert faglig virksomhet på høyt nivå og på et bredt felt innen opera
Undervisningserfaring, fortrinnsvis fra høyere utdanningsinstitusjon eller erfaring fra annen formidling av faglig virksomhet.
Gode samarbeidsevner og organisatorisk erfaring.
Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk og evne til å opprettholde og videreutvikle dette.
Pedagogiske evner, engasjement og praktisk-pedagogisk utdanning. Kravet til pedagogisk utdanning kan fravikes ved tilsetting, forutsatt at slik kompetanse kan dokumenteres innen to år fra tilsetting
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det er en fordel om søkeren behersker ett av de nordiske språk. Kjennskap til og erfaring fra prosjektarbeid vil bli tillagt vekt.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Høgskolestyret er tilsettingsmyndighet.

Som vedlegg til søknaden skal følge CV, attester og vitnemål, bekreftelser o.a. Det skal følge liste over dokumentasjon som vedlegges. Dokumentasjonen kan bestå av bilder/lysbilder av egne arbeider/prosjekter, video, artikler og andre publikasjoner, omtale o.a. Søkernes kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Det understrekes at den sakkyndige komiteen som skal vurdere søkerne, utelukkende skal forholde seg til søknaden og den dokumentasjonen som følger søknaden. Søknad, CV og liste over vedlegg skal foreligge i fem eksemplarer, fotomateriale og annen dokumentasjon i ett eksemplar. Det er ikke anledning til å sende inn arbeider etter søknadsfristens utløp.

Professor lønnes etter lønnstrinn 62 – 65 i statens regulativ (kr. 218 800 – kr. 231 500 pr. år i 50 % stilling). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Det er utarbeidet betenkning for stillingen. Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Peter Butenschøn (tlf. 22 99 55 11) eller dekan ved Fakultet for scenekunst Harry Guttormsen (tlf: 22 99 57 84).

Søknad med vitnemål og attester sendes til Kunsthøgskolen i Oslo, postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Søknadsfrist: 27. mai 2005

Betenkning for stillingen finner du på KHIOs nettsider.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev