Dans og Toner (Fra www.dansogtoner.no)

Planar om etablering av Nasjonalt Utviklingssenter for Scenisk Folkedans og Folkemusikkformidling i Førde

Sogn og Fjordane Teater, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival og Sogn og Fjordane fylkeskommune går nye vegar. Saman vil dei utvikle eit nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for scenisk folkedans og folkemusikkformidling i Førde. Prosjektet har eit årleg budsjett på 5 mill. kroner, og dei 3 partane har søkt Kulturdepartementet om ei årleg bidrag på 3,1 mill.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Av Hilde Bjørkum, Mette Brantzeg og Ingebjørg Erikstad

I Norge i dag er det få og lite fleksible ordningar for tilsetting / engasjement av folkemusikarar og dansarar. Det er trong for å kunne engasjere folk på engasjementsbasis / åremål, skape rekrutteringsstillingar innanfor dans og engasjements-/prosjektstillingar på musikksida. Partane bak prosjektet ynskjer å få til større dynamikk og utvikling innanafor dette feltet, og betre vilkår for profesjonalitet og effektivitet i produksjonsarbeid og turneverksemd.

Partane har ein visjon om at Førde skal bli nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for scenisk folkedans og folkemusikkformidling gjennom eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Teater og Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. At tre partar går saman i eit langsiktig og forpliktande samarbeid på dette feltet er nytt og unikt. Ved å dra på kvarandre sin kompetanse og ressursar meiner partane at ein kan skape større verdiar og utnytte offentlege støttemidlar på ein effektiv måte. Teatret med sin scenekunstkompetanse, festivalen som ein stor formidlingsarena og med spesialkunnskap innan folkemusikk- og folkedansfeltet og fylket med sitt lange engasjement innan folkemusikken i fylket er tre partar som vil kunne dra godt i lag og har alle føresetnader for å skape eit nytt og spennande rom gjennom samarbeid på tvers av institusjonsgrenser.

Konkret vil prosjektet kunne innebære at:
SOF Teater setter opp minst ei forestilling med folkemusikk-/dans pr. år.
Festivalen / teatret setter opp annankvart år ei stor forestiling der proffe utøvarar og gode amatørar samarbeider i ei scenisk forestilling med folkemusikk og -dans.
Fylket nyttar utøvarane til Rikskonsertproduksjonar, Den Kulturelle skulesekken o.a.
Festivalen nyttar utøvarane til oppdrag under festivalen og om mogleg til artistrelatert arbeid i førebuingsfasen til festivalen. Folkemusikklaget / lokallaga og andre nyttar utøvarane til kurs og konsertar.
Produksjonane kan nyttast til representasjonsoppdrag i inn- og utland.

Ein tenkjer seg at prosjektet engasjerer to aspirantstillingar og to meir røynde utøvarar innan dansefeltet. Aldersgruppe for aspirantstillingane er tenkt frå 18 til 30 år, og stillingane skal vere opne for søkarar frå heile landet. Hovudtilknytninga for desse vert SOF Teater.
Ein tenker seg også to unge og to erfrarne musikarar knytta til prosjektet på 1-årige engasjement. Utøvingsmessig bør desse ligge på eit høgt / profesjonelt nivå. Hovudtilknytning: Kulturavdelinga, fylket.

Produsent/prosjektleiar/marknadsførar er også tenkt knytta til prosjektet. Her er det tenkt at SOF Teater og Folkemusikkfestivalen kan gå i eit spleiselag.
Det er fyrst og fremst til stillingsressursar det vert søkt om statlege midlar. Produksjons- og turnémidlar er i hovudsak tenkt finansiert over institusjonane sine driftsbudsjett og ved salg av produksjonar til andre.

Som kjent vil Kulturdepartementet kome med ei stortingsmelding for kulturfeltet i august. Då statssekretær Yngve Sletholm besøkte festivalen forrige veke, uttalte han at folkemusikkfeltet ville få breiast omtale av alle sjangrar i den nye Kulturmeldinga. Initiativtakarane bak det nasjonale folkemusikkformidlingssenteret i Førde ser svært postivt på at folkemusikken no vil få ein viktigare plass i offentlege planar og dokument, og meiner det planlagte senteret vil kunne stette uttalte behov på folkemusikk og folkedansfeltet.

Kontaktpersonar:
Festivalsjef Hilde Bjørkum tlf. 5772 1940 mob. 9091 9933, e-post: hilde.bjorkum@fordefestival.no
Teatersjef Mette Brantzeg, tlf. 5772 1850 , Ass. Fylkesdirektør Ingebjørg Erikstad, tlf. 5782 5003

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.