Noter

TONO: Utbredt underrapportering – òg frå Rikskonsertene

INTERVJU: Gruppeleiar for lisensiering og avrekning i TONO, Elisabeth Dahl, melder om manglande rapportering frå konsertarrangørar. Pengane TONO utbetalar i vederlag hamnar dermed ikkje alltid hjå rett opphavsmann. I følgje Dahl finst dette problemet òg hjå landets største konsertarrangør. – Rikskonsertene betaler for et visst antall konserter i løpet av et år. Når vi summerer antallet rapporter vi har fått, ser vi hvert år et stort avvik i forhold til antallet Rikskonsertene betaler for, seier Dahl til Ballade. Fungerande administrasjonssjef i Rikskonsertene, Anne Strøm ynskjer foreløpig ikkje å kommentera saka offentleg.

Kalender

Av Ida Habbestad

TONO slit med manglande rapporteringar fra konsertarrangørar, melder Norsk folkemusikk og danselag. Problemet omfattar òg Rikskonsertene, landets største konsertarrangør. 10. juli uttalte gruppeleiar for lisensiering og avrekning i TONO, Elisabeth Dahl, følgjande om problematikken til nfd.no:

— Det står i avtalen mellom TONO og Rikskonsertene at Rikskonsertene skal rapportere. Men manglende rapportering fra Rikskonsertene har vært et problem i lang tid. Dette er ikke vrangvilje fra Rikskonsertenes side, men de har ikke maktet å legge rutiner for dette i sine systemer så langt.

Utbredt problem

No oppfordrar TONO sine rettighetshavarar til sjølve å rapportera inn konsertar, og Ballade har snakka med Dahl for å få utdjupa problematikken.

Elisabeth Dahl, kva er konsekvensen av manglande innrapportering til TONO?

— TONO-systemet er bygget opp slik at vi avregner vederlag til rettighetshaverne på bakgrunn av innsendte rapporter. Når året er omme fordeler vi vederlag til fremførte verk som er innrapportert. Men vi kan ikke holde tilbake vederlag til musikk vi ikke vet er spilt, og den ytterste konsekvensen kan dermed bli at rettighetshavere ikke får pengene de har krav på.

Problemet tykkjest utbredt, og gjeld òg andre konsertarrangørar i heile landet. Kven er dårlege til å rapportera?

— Generelt kan man si at alle kan bli bedre til å rapportere. De som er opptatt av nyere og klassiske musikkformer, som Ny Musikk og Musikkens Venner, får vi en del rapporter fra. Mens kor, korps, amatørsymfonikere, rock og jazz-arrangører nok er dårligere til å rapportere – og folkemusikk i sær.

— Prinsipielt sett er det ansvarlig arrangør som skal rapportere. Men artisten må uansett fortelle arrangøren hva som blir spilt, og da oppfordrer vi artisten til å sende dette direkte til oss. Gjerne via internett. TONO-medlemmer har hatt mulighet til å rapportere via web siden april i fjor.

— Ikkje vrangvilje

Rikskonsertene rapporterer berre ein andel av sine konsertar, melder Norsk Folkemusikk og danselag. Korleis veit TONO at Rikskonsertene ikkje rapporterer alle konsertane, og kan dette dokumenterast på nokon måte?

— Rikskonsertene betaler for et visst antall konserter i løpet av et år. Når vi summerer antallet rapporter vi har fått, ser vi hvert år et stort avvik i forhold til antallet Rikskonsertene betaler for. I tillegg får vi en del reklamasjoner i etterkant av avregningen. Når en rettighetshaver forventer å få vederlag for opptil 50 konserter med egen musikk og ikke mottar en krone på grunn av manglende rapportering, blir frustrasjonen deretter…

Du seier til Norsk Folkemusikk og danselag at problemet ikkje skuldast vrangvilje, men at dei ikkje har klart å leggja rutine internt i sine system. Korleis er eigentleg ansvarsfordelinga mellom den lokale arrangøren og Rikskonsertene?

— Problemet ligger nok i koordineringen mellom Rikskonsertene lokalt og sentralt, siden både fylkene selv og Rikskonsertene sentralt sender produksjoner ut på veien. Vi i TONO vet ikke hvem som skal rapportere til hvem, men det virker vanskelig å få oversikt over alle produksjonene.

Dialog om løysing

Har TONO gjort noko konkret ovanfor Rikskonsertene for å skjerpa den manglande rutina?

— Vi er i dialog med Rikskonsertene om en løsning på problemene. Partene regner med å finne tekniske løsninger på rapporteringen i løpet av høsten. Målet er full rapportering allerede fra i år.

Er det eit aktuelt alternativ å frita arrangørane dette ansvaret, og leggja det over på medlemmene sjølve?

— Nei, det er helt uaktuelt. Vi kommer ikke til å frata arrangørene rapporteringsansvar, det finnes jo mange konserter hvor artistene ikke fremfører egen musikk. Vi har dessverre liten eller ingen kontakt med artister som ikke er TONO-medlemmer, så arrangørene må nok ta dette ansvaret også i fremtiden.

Tek påstanden alvorleg

Ballade har òg snakka med fungerande administrasjonssjef i Rikskonsertene, Anne Strøm.

TONO melder om ei underrapportering av konsertane, også frå Rikskonsertene. Burde ein ikkje forventa av landets største konsertarrangør at dei maktar denne oppgåva?

— Selvfølgelig bør man det. Dette er nok en sak som har flere sider, og den kommer overraskende på meg. Men vi tar påstanden alvorlig, og ønsker å få den mer dokumentert før vi kommenterer den i media.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev