Irina Eidsvold Tøien (Foto: tono.no)

Myker opp i juni

Komponist Anders Vinjar søker om å få unnta enkelt-komposisjoner fra TONOs forvaltning. Det er ikke mulig idag, men TONO vedtar nye retningslinjer i juni som myker opp reglene.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen
— Grunnen til at jeg prøver å undersøke mulighetene til å forvalte et eget verk kom i forbindelse med et filmmusikkarbeid. Dette er et prosjekt på lavbudsjett og består hovedsakelig av gratisarbeid. Siden det er så lite penger involvert ville det vært uhensiktsmessig å registrere verket i TONO/NCB, selv om det ville vært riktig formelt, sier Anders Vinjar til Ballade.
Fleksibel forvaltning
Som TONO-medlem har Vinjar automatisk overdratt forvaltningen av opphavsretten for nåværende og fremtidige verk til TONO. I TONO-systemet finnes det pr dags dato ingen mulighet til å unndra enkeltverk fra TONOs forvaltningsregime, selv om en opphavsperson, som i Vinjars tilfelle, skulle ønske å gi sitt eget verk vederlagsfritt til for eksempel til ikke-kommersiell bruk eller til et lavbudsjett-prosjekt.
— Jeg ville høre med TONO om det i min konkrete situasjon var mulig å bruke lisenssystemet Creative Commons i samarbeid med TONO-systemet. Med en Creative Commons-lisens kunne jeg laget den avtalen jeg og produksjonsselskapet synes er fornuftig, og så kunne TONO tatt over forvaltningen av verket senere, sier Vinjar.
Creative Commons har utarbeidet en rekke lisenser som opphavsmenn fritt kan bruke på sine verk, hvor rettighetshaveren under bestemte vilkår har muligheten til å si fra seg enkelte av de beskyttelsene som blir gitt av åndsverkloven.
I forhold til TONO er Vinjars situasjon fremdeles uavklart.
— TONO ba meg sende en søknad og beskrive situasjonen og hva jeg ønsker. Jeg vet ingen ting om gangen videre i dette, sier Vinjar, som ønsker å bruke dette prosjektet som en prøveklut for å finne ut hvilke muligheter han har til å inngå avtaler med produsenter.
— Det er et mål å diskutere situasjonen med TONO for å finne ut av grensene for den kontrakten jeg har med TONO og hvilke muligheter jeg har, sier Vinjar.
Mulig oppmykning
Irina Eidsvold Tøien, juridisk sjef i TONO, kjenner ikke til detaljene i Vinjars sak, men til Ballade sier Eidsvold Tøien at det vil skje endringer vedtektene i forhold til medlemmenes mulighet til egenforvaltning.
Disse vedtektsendringene ble vedtatt på TONOs årsmøte i juni 2008, og vil tre i kraft etter årets generalforsamling den 6. juni.
Eidsvold Tøien henviser til paragraf 7.5 og 7.6 i de nye vedtektene, som innebærer er en oppmykning i bestemmelsen som berører forvaltningskontraktens innhold.
Her åpnes det for at medlemmer kan ha en viss form for egenforvaltning etter nærmere avtale. Det er TONOs styre som bestemmer i hvilket omfang og etter hvilke retningslinjer slik egenforvaltning eventuelt skal skje.
Dersom man opprettholder ordningen med at det bare er bruksområder som kan trekkes ut, kan et typisk bruksområde for eksempel være ”filmmusikk”. Hvorvidt man opprettholder dagens regler om at man må trekke ut hele bruksområder, eller vil tillate egenforvaltning av enkeltverk, er det ennå for tidlig å si noe om, da styrets retningslinjer ennå ikke er fastlagt.
— Det er nok muligens en oppmykning av ordlydens i dagens vedtekter(§ 5a) vi står over for, men retningslinjene for egenforvaltningen utarbeides nå i vår, sier Eidsvold Tøien, som av den grunn ikke kan gå i detalj på hvordan innholdet i disse vil bli.
Lite etterspurt
Creative Commons, som Vinjar etterspør som en forvaltningsmodell som kan supplere TONO-systemet, vil ikke bli nevnt i TONOs vedtekter.
— Creative Commons er etter min vurdering en flopp, i den forstand at den i veldig liten grad er etterspurt av våre medlemmer. Det er ikke der deres hovedfokus er nå. Fokus ligger på å få betalt for bruk, blant annet for fildeling, ikke ytterligere å legge til rette for muligheter for gratis bruk, sier Eidsvold Tøien.
TONO-medlem Vinjar etterspør muligheten til å bruke en Creative Commons-lisens for ikke-kommersiell bruk i ett lavbudsjett filmmusikk-prosjekt, slik at produsenten slipper å betale vederlag til komponisten. Deretter ønsker Vinjar at TONO kan ta over forvaltningen av verket på vanlig måte.
I følge Tøien er det tvilsomt om en slik ordning vil kunne forsvares, ut fra at det er medlemmenes penger som vil bli brukt på å dekke ekstrakostnadene ved en slik meradministrasjon for dette medlemmet. En meradministrasjon som ikke bringer penger inn i TONO-systemet.
— Etter min vurdering er det tvilsomt om styret vil tillate en ordning der man har en kjapp ut- og innmelding av enkeltverk. Det vil innebære en stor merkostnad å administrere, som bare den som drar ut verket kanskje kan tjene på. Vi er her for å sikre medlemmene våre vederlag, ikke det motsatte, sier Eidsvold Tøien.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev