Musikkindustriens næringsråds arbeidsutvalg. Bak fra venstre Jan-Erik Haglund (NEMAA), Larry Brigsjord (FONO). Foran fra venstre: Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Cathrine Ruud (Musikkforleggerne) (Foto: MIR - Musikkindustriens næringsråd)

Musikkbransjens forslag til løsninger

Se oversikten over musikkbransjens egne, konkrete forslag til hvordan alle ledd i musikkens næringskjede kan bli kompensert er presentert for departement, komiteer og i ulike høringer.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Samarbeidsorganet Musikkindustriens Næringsråd (MIR) jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser, og representerer alle bransjeledd i musikknæringen i Norge.

Gjennom koronakrisens første måneder har MIR kartlagt løpende hvordan dagens krisepakker for oppfølging av koronasituasjonen slår ut for deres mange medlemmer fra en bred musikkbransje, med mål om å høste erfaringer og foreslå tiltak som skal dekke eventuelle hull og grupper som faller utenfor krisepakkene. Ulike forslag og tiltak deles med politikere og statsapparat i pågående forhandlinger og samtaler.
– Dette dokumentet var klart 1. juni. Punktene er presentert for KUD og familie- og kulturkomiteen i møter og høringer i forbindelse med Krisepakke 3, forteller rådsleder Torbjørn Heitmann Valum i MIR til Ballade.  

Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, jobber for å være bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene, og er ikke del av MIR. – Virke støtter disse forslagene fra MIR, sier leder i Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards. 26. mai sendte Virke kultur og opplevelse og Creo – forbundet for kunst og kultur et notat til Kulturdepartmentet, kalt «Innspill til krisepakke 3 og videre tiltak for kultursektoren». Her nevner de flere av de samme forslagene MIR har sluttet seg til og løfter i sitt dokument, blant dem premisset om en kontantstøtteordnining, utvidelse av arrangørstøtten til arrangementsstøtte som kompenserer hele næringskjeden ved konserter og scenekunstarrangement og vederlag fra avlyste arrangementer også til rettighetshavere og opphavere.

Rhiannon Hovden Edwards (Foto: Ilja C. Hendel)

Her gjengir Ballade notatet fra MIR med deres forslag til myndighetene om løsninger som kan bidra til å hjelpe musikkbransjen gjennom koronakrisen. Ballade ønsker å være en kanal der du kan holde deg oppdatert og orientert i en spesiell og krevende tid – ikke minst politisk og opplysnings- og informasjonsmessig. Vi ønsker også å løfte fram viktige tiltak, forslag og grep musikkbransjen samler seg om, derfor gjengir vi MIRs samling av forslag til politisk myndighets- og beslutningsnivå her.

LES OGSÅ: Ny rapport: Krise og kreativitet i musikkbransjen

 

MIR: FORSLAG TIL LØSNINGER I KRISEPAKKE 3

Fra arrangørstøtte til arrangementsstøtte

Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer må utvides til å kompensere hele næringskjeden ved kulturarrangementer. Støtten må sørge for at tekniske leverandører, artister, bookingagenter og management har tilgang på lik andel av forventet overskudd, honorar eller vederlag for samtlige planlagte oppdrag som siden mars 2020 er pålagt avlyst av staten. Kompensasjonen må kunne gis til arrangement som er gjennomført, men med redusert publikumskapasitet.

Støtten må utvides kraftig og inkludere kompensasjon for tapte salgs- og leieinntekter på arrangement til både arrangører og artist, slik som frivilligheten allerede har fått tilgang på. Det være seg mat, drikke, merchandise, med mer. Arrangementsstøtten må strekke seg til å omfatte alle arrangement som enten blir hindret i å gjennomføres eller hindret i å forberedes, markedsføres og selges som følge av forbudet. Arrangement med billetter i salg lenge etter forbudet som per i dag foreligger selger null billetter. Dette vil si at også arrangement planlagt etter at nedstengingen oppheves vil kunne bli hardt rammet og må dermed også kunne kompenseres.

Fond
Rettighetshavere som produsenter, utøvere, opphavere og deres representanter må kunne innkreve kompensasjon for bortfall av vederlag for bruk av musikk på butikker, hoteller, fly, barer, frisører og treningssentre o.l., som har vært nedstengt av regjeringen og for avlyste konserter som også har vært nedstengt, og som gjør at disse rettighetshaverne taper viktige inntekter.

TONO og Gramo har beregnet et tap på hhv. 107 og 38 millioner for deres rettighetshavere i perioden fra mars til og med august som følge av statens stenging av konsertvirksomhet og store deler av servicenæringen. Dette er tap som ikke kan kompenseres gjennom kontantstøtte-ordningen, eller ordningene i NAV, fordi de først kan
dokumenteres i rettighetshavernes regnskaper til neste år, når de skulle ha blitt utbetalt fra TONO og Gramo.

Selv med en oppdatert arrangementsstøtte vil ikke rettighetshaverne kompenseres for en rekke inntekter og det må opprettes en direkte kompensasjonsordning for disse. Vi foreslår at det opprettes to fond forvaltet av TONO og Gramo.

Videre bør det som følge av den langsiktige nedstengingen stimuleres til aktivitet i produksjonsmiljøene, som rammes av at det er mindre kapital til å investere i nye
produksjoner, gjennom å styrke Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger i Kulturrådet med nye 30 millioner kroner, og opprette et nytt fond for ekstraordinær innspillingsstøtte på 30 millioner til nye norske innspillinger som forvaltes av Music Norway.

Sesongbasert næring
Kulturlivet må, i likhet med reiselivet, anerkjennes som en sesongbasert næring og gis støtte like lenge som krisen varer. For å få kompensasjon som sesongvirksomhet (under ordningen for små og mellomstore bedrifter) kreves det at virksomheten oppfyller to krav: At virksomheten må vise at 80 prosent av omsetningen var innenfor en periode på maksimalt seks måneder, og at aktiviteten foregår utendørs. MIR mener 80 prosent er for høyt, og at grensen må ned. Det er ikke slik at sesong nødvendigvis en sammenhengende periode. Sesong kan like gjerne være todelt, f.eks sommer og jul, eller høst og vårmånedene. Videre bør kravet om utendørs aktivitet fjernes, for sesongvirksomhet foregår selvfølgelig ikke bare utendørs.

Kontantstøtten
MIR støtter også forslaget fra andre høringsinstanser om å inkludere alle eller flere sektorer i modellen med 90% kompensasjon. Musikkbransjen ble også beordret nedstengt 12. mars, på samme måte som f.eks. frisører, og må derfor behandles og kompenseres deretter.

MIR støtter også at ordningen må utvides ut 2020, og da selvfølgelig også for kulturvirksomhetene. Dette er alle næringer som lever av å samle mennesker, og som vil være blant de siste som vil komme i gang etter at koronakrisen er over. De samme innretningene som etableres for reiselivet må også inkludere kulturlivet.
Vår bransje ble truffet først av nedstengingen, og vil mest sannsynlig være en av bransjene som vil komme sist i gang. Den 25. mai gikk en av Norges største tekniske leverandører konkurs, og 45 ansatte i Bary mistet jobben.

I tillegg mistet mange selvstendig næringsdrivende tilknyttet firmaet oppdragene sine. Bary hadde en omsetning på 125 millioner i 2019, 99,5 millioner i 2018, og et resultat før skatt på 1,46 millioner i 2018. Med dagens innretning på kompensasjonsordningen fikk de kun 33% av løpende kostnader dekket, og dermed gikk
de likevel i minus med i underkant av 1,5 millioner i måneden. Dersom et godt drevet og representativt selskap for bransjen ikke har likviditet til å holde driften gående uten omsetning, frykter MIR at dette er starten på et skred av konkurser fremover som vil legge hele leverandørleddet til konsert- og festivalfeltet brakk.

Tre års gjennomsnittsberegning
Opprinnelig skulle kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende beregnes på bakgrunn av en treårs gjennomsnittsberegning. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever nemlig av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år. Derfor vil en treårig beregning, som et supplement til hovedregelen
om utbetaling på grunnlag av 2019, gi et rettferdig grunnlag.

For kunstnere og kulturarbeidere er det vanlig å ha variable inntekter. Et år kan være veldig produktivt, uten at du har noen inntekter av den grunn. Derimot kan denne produktiviteten gi inntekter neste år. Variasjoner der inntekten i for eksempel 2018 var flere ganger høyere enn i 2019 er ikke uvanlig.

SE OGSÅ hjemmesidene til Musikkindustriens næringsråd – MIR.

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje, og jobber for å sikre norsk musikkindustri levedyktige næringsinteresser og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet. 

MIRs medlemsorganisasjoner representerer mer enn 1000 selskaper som sysselsetter 15 000 mennesker over hele landet, og dekker alle bransjeledd i den norske musikknæringen: Fra artister, komponister, tekstforfattere og musikere til managere, agenter og promotører, fra spillesteder, arrangører og tekniske leverandører til plateselskap, produsenter og forleggere. 

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev