Norsk Rockforbund logo

Kulturmoms: Norsk Rockforbund ber politikerne tenke seg nøye om

HØRING: 22 organisasjoner i musikk- og kultulivet har gått sammen om et opprop som ber Regjeringen om ikke å vedta utvalgets forslag om å innføre 8 % moms på billetter. Høringsfristen til Finansdepartementet gikk ut i går, Ballade bringer her videre høringssvaret til Norsk Rockforbund som redegjør for det organisasjonen mener vil få en katastrofal effekt på kulturlivet.

Kalender

Odd René Andersen med band på Hankø

04/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Høringssvar: NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget.

Innledning

Vi viser til tilsendt høringsbrev vedrørende Kulturmomsutvalgets utredning ”NOU 2008: 7 Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet”.

Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, og representerer over 200 festivaler, rockeklubber, spillesteder og scener. Over 1 million publikummere er hvert år innom våre klubber og festivaler, og ca 20 000 frivillige jobber på dugnad for å arrangere konserter over hele landet.

Landsmøte i Norsk Rockforbund vedtok 6. april i år, enstemmig å si nei til kulturmomsutvalgets forslag om å innføre moms på billetter. Hvis forslaget blir vedtatt vil dette få store og negative konsekvenser for konsertarrangørene som driver på frivillig basis og for de profesjonelle arrangørene. Vi beklager derfor at svært få av medlemmene våre har blitt ført opp på den offisielle listen over høringsinstanser.

Norsk Rockforbund ber regjeringen merke seg i forbindelse høringsrunden at også store deler av kulturlivet er i mot forslaget. Vi viser her til vedlegget ”Fellesopprop mot kulturmoms”.

Norsk Rockforbund avgir med dette vårt høringssvar.

Økte billettpriser for publikum

Norsk Rockforbund er svært bekymret for konsekvensene for det norske kulturlivet hvis regjeringen innfører 8 % moms på konsertbilletter, slik forslaget fra Kulturmomsutvalget legger opp til.

Norsk Rockforbund er klar over at forslaget er ikke lagt fram som vrangvilje fra kulturmomsutvalget – da de mener at kulturlivet vil tjene på dette forslaget fordi man kan trekke fra 25 % mva mot 8 % i regnskapet.

Norsk Rockforbunds beregninger viser tvert i mot at norske rockeklubber og festivaler vil måtte øke billettprisene med mellom 6-8 % for ikke å tape penger på innføringen av moms. Forslaget vil altså gjøre billettene dyrere for publikum for at ikke konsertarrangørene skal tape penger.

Det som er momsbelagt i dag er kostnadstunge produksjonsinvesteringer som for eksempel nybygg, men veldig få rockeklubber, bluesklubber og festivaler har denne typen investeringer.
Så vidt jeg kan se er dette et forslag som tilgodeser allmennyttige og veldedige organisasjoner samt kulturinstitusjoner med lave billettinntekter og høye kostnader. Da er det dessverre populærkulturen, som stort sett drives av frivillige, som blir taperen.

Delte virksomheter

Videre er det verdt å merke seg at en innføring av merverdiavgift på konsertbilletter innenfor det populærmusikalske feltet spesielt vil føre til en pristigning på billetter, og til enda mer kompliserte regnskap for aktørene. Dette skyldes at mange av de profesjonelle/kommersielle virksomhetene som er medlem i Norsk Rockforbund allerede har en delt virksomhet med hensyn til merverdiavgift, og dermed ikke har store fradrag som ikke allerede er inne i merverdiavgiftssystemet. I tillegg er det få aktører som eier egne lokaler og som dermed kan føre inngående merverdiavgift til investeringer, vedlikehold og bygg til fradrag.

Scener, festivaler og spillesteder har fra tidligere sterkt blitt anbefalt/ fått krav om å dele virksomheten sin i to: en kunstnerisk del som kan motta offentlig kulturstøtte, og en serveringsdel som selvsagt er momspliktig. Disse to virksomhetene holdes adskilt og leverer separate regnskap.

Dyrere og mer komplisert å drive frivillig kulturarbeid

Forslaget om moms på billetter vil foruten økte billettpriser for publikum også føre til merarbeid for de frivillige konsertarrangørene som arrangerer størsteparten av konsertene landet rundt. De fleste frivillige konsertarrangørene innenfor pop, rock og blues vil ha aktivitet over 300 000 kr i året og dermed bli momspliktig.

Dette vil føre til økt byråkrati og økte utgifter til revisjon og regnskapstjenester. I det hele vil dette komplisere frivillig kulturarbeid og i verste fall føre til mindre kulturaktivitet og færre frivillige. Uten frivillige stopper kultur-norge, og det er konsertarrangering Norsk Rockforbunds medlemmer skal drive med – ikke skatteplanlegging. I ytterste konsekvens kan dette også gjøre lovlydige mennesker til ufrivillig lovbrytere.

Tallenes tale:

Røyken Bluesklubb har regnet ut at bare i nye regnskapssystemer (software) og regnskapstjenester vil koste klubben over 10 000 kr i året. Forslaget blir dermed en hemsko for frivillig virksomhet som ikke har kompetanse eller ressurser til å utføre regnskapsarbeid på dette nivået selv. Dette fører til økte kostnader for arrangører og ildsjeler, mens revisor og regnskapsbyråer får mer arbeid og økte inntekter.

På den annen side vil også de private kulturnærings-aktørene tape penger på forslaget: Rockefeller i Oslo har beregnet utfra fem store rockekonserter ville etter utvalgets innstilling på 8 % kulturmoms gi kr 144 293,- i økt avgift innbetalt til fylkeskattesjefen. I snitt vil dette reelt utgjøre 5,49 % av billettinntektene. For å ikke tape på innføring av kulturmoms må prisene økes med 5,92 %.

Utvalget foreslår som mulig kilde for å dekke inn statens beregnede provenytap, å øke kultur/idrettsmomsen til 25 % for store «ikke offentlig støttede» aktører.

Utvalget har forholdt seg til tallmateriell som viser at priser da vil øke med 10 %. Dette er feil. Disse fem showene ville med 25 % kulturmoms gi kr 477 300,- i økt avgift innbetalt til fylkeskattesjefen. I snitt vil dette reelt utgjøre 18,1 % av billettinntektene. For å ikke tape på innføring av kulturmoms må prisene økes med 22,6 %. Se også eget høringssvar fra Rockefeller / Sentrum Scene.

Det vil alltid være noen som vil tjene penger på et slikt forslag, og flere regnestykker har allerede versert i media. Noen festivaler og konsertarrangører også på rockefeltet kan tjene litt penger på forslaget. For eksempel Slottsfjellfestivalen i Tønsberg har regnet ut at 8 % moms på billetter ville resultert i en liten økonomisk gevinst for dem, men festivalen går likevel mot forslaget fordi de er skeptiske til de måtene utvalget ser for seg at provenytapet skal bli dekket inn på. Festivalen ønsker heller at regjeringen jobber for mer støtte til kultur og fritak for moms – enn innføring av den. Festivalen er også i mot at publikum må betale mer for musikkopplevelser.

Artister, skuespillere og musikkbransjen er i mot forslaget om moms på billetter!

Billettmoms går i første omgang ut over publikum, men man må huske at ting henger sammen. Dyrere billetter betyr færre betalende gjester, som igjen vil ramme både arrangører og artister. Dette vil igjen føre til lavere aktivitet på kulturfeltet og et redusert kulturtilbud.

Det er også verdt å merke seg at artistene er skeptiske til dette forslaget. Mer enn noen gang er artistene avhengige av live-spilling siden platesalget går ned. Videre er det slik at hovedtyngden av utgiftene for en konsertarrangør innenfor pop, rock og blues er artisthonorar som i dag ikke er momsbelagt. Rockearrangørene kan derfor ikke trekke fra dette mot billettmomsen. Moms på artisthonorar vil på den annen siden være svært ødeleggende for musikkbransjen.

Kulturnæringene er sårbare og Norsk Rockforbund frykter at moms på billetter vil føre til en nedgang i antall arbeidsplasser i denne sektoren.

Se for øvrig [link id=64260 title=»Fellesoppropet mot kulturmoms«] hvor store deler av musikk- og kulturbransjen går i mot forslaget.

Ungdom syns billettprisene er for høye nå (Synovate juni 2008).

Rock- og popkonserter er i første rekke rettet mot et yngre publikum. Unge mennesker har ofte trangere økonomi sammenlignet med det tradisjonelle mer ”fin-kulturelle feltet”. Som tidligere nevnt vil statsstøttet kultur kunne tjene på innføring av kulturmoms mens det populærmusikalske feltet vil måtte øke prisene med 6 – 8 %.

Statsstøttet kultur (institusjonsteatre, Opera etc) har tradisjonelt sett hatt et publikum som har vært eldre og mer bemidlet sammenlignet med pop- og rockfeltet hvor ungdom er overrepresentert.

En helt ny undersøkelse Norsk Rockforbund har gjort i samarbeid med Synovate (tidl MMI) viser at 61 % av publikummet mellom 15-24 år syns billettprisene på festivalene for høye (juni 2008).

(Undersøkelsen er gjennomført på web av Synovate i mai-juni. Totalt 1025 intervju).

Dersom konsertarrangørene hadde trodd at prisene kunne settes opp 6-8 % uten at det gikk ut over besøket, ville dette skjedd for lengst, spesielt fordi klubbene de siste årene har slitt med økonomien og vi har sett nedleggelser over hele landet.

Avgiftsbelegge kulturopplevelser?

Norsk Rockforbund vil peke på det faktum at Kulturmomsutvalget faktisk foreslår å avgiftsbelegge publikums kulturopplevelse. Merverdiavgift er en forbrukeravgift, og ikke en skatt som ilegges bedriften eller aktøren som selger kulturtjenesten. Det ligger i merverdiavgiftens natur at det er publikum som skal betale avgiften og ikke de som selger billettene.

Norsk Rockforbund, på linje med vår søsterorganisasjon Norgesnettet, stiller oss uforstående til at staten skal mene at kulturopplevelser, som skal gi befolkningen økt livskvalitet, er et objekt som det skal innkreves 8 % merverdiavgift på. Hvis man skal se stort på det, så skapes det enormt mye merverdi på ulike kulturarenaer rundt om i landet. Merverdi i form av livskvalitet, livsutfoldelse og lykkeligere mennesker. Men det kan være grunn til å spørre seg om dette er merverdi av en slik karakter som man siktet til da man på sekstitallet laget den nye merverdiavgiftsloven.

Norsk Rockforbund vil anmode finansdepartementet og politikerne om å tenke seg nøye om i forhold til denne saken. Det å avgiftsbelegge de gode opplevelser og de magiske øyeblikkene som skapes mellom artister og publikum i en konsertsal eller på en festival, har konsekvenser langt utover budsjettbalansen.

Ikke spis opp regjeringens imponerende kulturløft

Norsk Rockforbund oppfordrer regjeringen til å følge opp Kulturløftet og Soria Moria-erklæringen med å gi direkte og økt støtte til kultur og frivillig virksomhet i stedet for å pålegge feltet skatter og avgifter som krever innsikt i et komplisert momsregelverk.

Den røde-grønne regjeringen har gjort et imponerende kulturløft de siste tre årene, nå er det viktig at denne kultursatsingen ikke blir spist opp av den foreslåtte avgiftsøkningen, det ville være et alvorlig tilbakeslag for regjeringens kulturpolitikk.

Nullsats / fritak for moms for frivillig sektor og kulturlivet generelt?

Under arbeidet med NOUen ble det slått fast at det lå utenfor Kulturmomsutvalgets mandat å ta stilling til nivået på det offentliges støtte til frivillig sektor, herunder en ordning med et generelt merverdiavgiftsfritak (nullsats) for frivillige organisasjoner.
Norsk Rockforbund er medlem av Frivillighet Norge oppfordrer Finansdepartementet til å utrede mulighetene for momsfritak for frivillige sektor og kulturlivet nærmere.

Norsk Rockforbund har ikke tatt stilling til eller beregnet hvordan en evt. nullsats vil slå ut for våre medlemmer. Vi vil foreta analyser og beregninger i forhold til dette spørsmålet i nær fremtid.

Norsk Rockforbund oppfordrer også Finansdepartementet om å innhente tall og analyser fra vår sektor slik at populærmusikken og ikke-statsstøttet kultur også blir en del av beregningsgrunnlaget i utredningen om nye merverdiavgiftsregler.

Norsk Rockforbund oppfordrer primært Finansdepartementet om å ikke vedta forslaget fra Kulturmomsutvalget.

Oppsummering

Oppsummert kan Norsk Rockforbund slå fast at en eventuelt fremtidig innføring av 8 % kulturmoms vil ha en katastrofal effekt for kulturlivet som vil resultere i:

· høyere billettpriser for publikum
· lavere besøk og derav dårligere økonomi for arrangører
· lavere honorarer til artister
· komplisere frivillig virksomhet
· lavere konserttilbud til publikum
· færre arbeidsplasser i denne sektor av kulturbransjen.

Norsk Rockforbund oppfordrer derfor Finansdepartementet om å ikke vedta forslaget fra Kulturmomsutvalget.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev