Foreslår endringer i Kulturrådsloven

Departementet vil legge flere avgjørelser til fagutvalgene, la en valgkomité oppnevne rådsmedlemmer og endre dagens ordning med rullerende oppnevning av Rådet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Kulturrådets organisering og arbeidsform. Gruppen leverte sine anbefalinger 2. juni.
Nå er departementets forslag til endringer i Kulturrådsloven sendt ut på høring. Endringsforslagene er basert på gruppens innspill om forholdet mellom Kulturrådet og fagutvalgene det nedsetter, og innspillene om hvordan rådsmedlemmene skal oppnevnes.
Fagutvalg
Utredningsgruppen anbefalte at fagutvalgene får større innflytelse over vedtak i rådet.
«Fagutvalgene bør få mer tyngde ved at vedtakene omkring fordeling skjer i denne gruppen, og ikke i rådet overordnet», skrev utvalget, som begrunnet dette med at når flere avgjørelser skjer i fagutvalgene, vil rådets medlemmer få mer tid til å fokusere på saker av overordnet og strategisk karakter.
Slik ordningen er i dag, vurderer fagutvalgene søknader og fatter vedtak i saker om tilskudd opp til 300 000 kroner. De kan også fatte vedtak i saker over 300 000 kroner hvis rådet har besluttet egne tilskuddskriterier for ordningen og fagutvalgene har fått delegert fullmakt fra rådet.
Departementet skriver i lovforslaget at det støtter utvalgets anbefalinger om å overføre all fordeling av enkelttilskudd til utvalgene.
De understreker at kontakten mellom rådet og fagutvalgene fremdeles bør være tett. «Som et ledd i dette bør rådet utarbeide retningslinjer med hensiktsmessige rapporteringsrutiner slik at rådet holdes godt orientert om fagutvalgenes arbeid», skriver departementet.
Valgkomité
Utredningsgruppen foreslo også å opprette en valgkomité for å oppnevne medlemmer til Kulturrådets medlemmer, fordi de mente at oppnevningen dermed vil bli grundigere og mer preget av åpenhet. Gruppen foreslo videre å slanke rådet fra 10 til 7 medlemmer.
Departementet støtter forslaget om en valgkomité, og skriver i notatet at det forutsettes at valgkomiteen har som mandat å finne fram til og foreslå rådsmedlemmer for departementet, og at valgkomiteens forslag skal være offentlig. Departementet ønsker selv å oppnevne komiteen, alternativt at Stortinget får oppnevne for eksempel to av fem av valgkomiteens medlemmer.
Departementet støtter derimot ikke forslaget om et mindre kulturråd, og ønsker å beholde dagens størrelse med ti medlemmer. Det påpeker videre at de ønsker at rådsmedlemmene ikke bare har erfaring innenfor kunst- og kulturfeltet, men også innenfor organisasjon og ledelse, økonomi og jus, forskning og utvikling, samt at rådsmedlemmene har kulturpolitisk innsikt og forståelse. Ved oppnevning av medlemmene vil det fortsatt bli tatt hensyn til geografisk spredning.
Ikke rullering
Radikalt er endringsforslaget som handler om utskiftningen av rådsmedlemmer, hvor departementet foreslår at oppnevningen ikke lenger skal være rullerende, slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år, men at hele rådet oppnevnes for fire år av gangen.
For å komme i gang med en slik ordning, foreslår departementet å avløse de fem medlemmer og tre varamedlemmer som er valgt til 1. januar 2018 fra 1. januar 2016, slik at det da kan velges ti nye rådsmedlemmer og varamedlemmer etter behov som skal sitte fram til 1. januar 2018.
Les hele høringsnotatet til departementet.
Les rapporten Gjennomgang av Norsk kulturråd.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev