Papirbunke_høy

Foreslår todeling av Kulturrådet

LØKENUTVALGET: Sluttrapporten til Løkenutvalget, kalt Forenklet, samordnet og uavhengig – Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet, ble lagt fram for kulturminister Trond Giske i dag. – En styrking av prinsippet om armlengdes avstand ligger til grunn, og dessuten at det er lagt vekt på en større åpenhet omkring tildelingsprosessene, sa Lene Løken på presentasjonen.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

OsloAv Ida Habbestad og Carl Kristian Johansen

Løkenutvalget leverte i dag sin sluttrapport til kulturminister Trond Giske. Utvalgets leder Lene Løken, gav først en enkel gjennomgang av [link id=63579 title=»utvalget og dets mandat«].

Fokuset til utvalget har overordnet sett vært forenkling og samordning av tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet.

Løkenutvalget har konkludert med at de administrative utgiftene på kulturfeltet ikke er urimelig høye, men at det er et misforhold mellom antallet søknader og innvilgede søknader. Det fører til unødvendig arbeid.

Man jobber derfor for en klarere arbeidsdeling (det skal bli klarere hva og hvem ordningene dekker opp), for mer tydelige inngangskriterier for å levere en søknad, og for at innvilgninger i større grad skal gi den totale søknadssummen, slik at samme søker ikke søker flere fond.

Tildelingskriteriene bør også bli klarere, mener utvalget.

Etter modell fra forskningsrådet foreslår utvalget å gi innsyn i avslag og tildelinger så det for søker kan være mulig å analysere hva som prioriteres. Det kan ligge en læringsprosess for søkere i dette, mener Løkenutvalget.


Vektlagte forslag i presentasjonen

En todeling av Norsk kulturråd bør forskriftsfestes, foreslår utvalget

Den ene er autonom (slik Kulturrådet opprinnelig var tenkt) og tildeler prosjektstøtte (kunstnerisk) for de fire områdene musikk, scenekunst, bildekunst og litteratur, gjennom post 55.

Den andre er resultat av en mer aktiv kulturpolitikk de siste årene, der departementet tar avgjørelser som angår tildelinger. Kulturrådet forvalter midlene – og det bør bli mer tydelig hvilke beløp dette gjelder. Utvalget foreslår at administrasjonen i Kulturrådet fordeler midler til arrangørstøtte, utstyrsstøtte, driftsstøtte og støtte til infrastruktur (post 74)

Til tross for en slik todeling bør Kulturrådet ikke splittes – man vil bevare kompetansen i rådet og de faglige utvalgene.

Rådet bør oppnevnes av Kultur og kirkedepartementet (KKD) etter kunstfaglige kriterier, mener utvalget, som anbefaler et mindre råd (7-9 personer) og et redusert antall fagutvalg.

Organisasjonene bør ha forslagsrett ved oppnevningen av medlemmer (men ikke innstillelsesrett).

Utvalget gir Kulturrådet spesiell omtale i rapportens forord, der det heter:

Vi har arbeidet særlig mye med å finne en god modell for Norsk kulturråds virksomhet. Av to grunner: Norsk kulturråd har med sin autonome stilling hatt – og har fortsatt – en meget viktig stilling for kunst- og kulturlivet her i landet. Den posisjon Kulturrådet ble gitt da det ble opprettet i 1965, har vi derfor ønsket å respektere. Det har vist seg å være et klokt grep man den gang gjorde, ved å opprette et eget organ for å sikre nyskaping og utvikling.

På den annen side ser vi i dag et kulturliv og en kulturpolitikk av en helt annen dimensjon. Vi har derfor forsøkt på den ene side å sikre det autonome kunstfaglige skjønn og på den annen side å gjøre som skriften sier: Å gi keiseren hva keiserens er, uten å legge noe odiøst i begrepet. En sterk og klar kulturpolitikk, slik vi i dag ser den utformet av departement og Storting, er den beste garanti for et aktivt og nyskapende kunst- og kulturliv. Vi har derfor forsøkt å rydde både i postene på statsbudsjettet og i administrativ praksis, for å sikre at de bevilgede kronene kommer dit hvor de gjør størst nytte.


Øvrige tilskuddsordninger

Fond for Lyd og Bilde foreslås sammenslått med Kulturrådet, Statens kunstnerstipend ønsker utvalget videreført, Fond for utøvende kunstnere ønskes videreført, men samlokalisert med Kulturrådet.

For samtlige foreslås en felles database, der søknadene gjennomgår felles rapportbehandling.

Innkjøpsordningen ønskes videreført, det samme med kunststipendene, og her ønskes en femdeling: Musikk, scenekunst, bildekunst og litteratur, samt tverrfaglige prosjekt.

Garantiinntekten ønsker man å utfase og la den erstattes av arbeidsstipend.

Ingen som i dag har garantiinntekt bør berøres av dette (siste kunstner med garantiinntekt er pensjonert i 2037), men det tildeles heller ikke nye garantiinntekter


Høringsrunde

Kulturminister Trond Giske orienterte deretter om den videre gangen.

Rapporten skal sendes ut på høring umiddelbart, det vil bli en ca tre måneders frist for å komme med innspill.

Giske regner med at forslagene kan konkretiseres i september, og forhåpentligvis gjøre utslag på statsbudsjettet for 2009. Det blir valgt nytt Kulturråd for 2009, og om forslaget om mindre råd blir vedtatt kan det kanskje bli aktuelt alt fra denne perioden.

Sluttrapporten fra Løkenutvalget kan leses på denne lenken.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev