Kulturdepartementet utlyser 2 millioner til digitale pilotprosjekt innen kulturfeltet

Midlene gis til prosjekter som fremmer publikums tilgang til kunst og kultur, og bidrar til å øke norske kulturprodukters inntjeningspotensial i det digitale markedet.