Event_26783-v1706011463_6a04e1bf0c94b1e8ccabaedacd94258a

Verdenskongress for musikkundervisere i Bergen i 2002

Norge har trukket det lengste strået i konkurransen om å få tildelt verdenskongressen for musikkpedagoger i år 2002. Grieghallen er bestilt, det samme er 1000 hotellsenger. Nå er det opp til de norske og nordiske musikkmiljøene hva de vil gjøre ut av denne unike sjansen til å skape en spennende konferanse med nordisk preg.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

— Temaet SAMSPEL passer oss godt, sier konstituert styreleder i ISME 2002, Magne Espeland.

— Selv om vi av og til kan diskutere høylytt, er det norske musikkmiljøet kommet langt når det gjelder samarbeid. Det spennende med temaet er at vi kan sette tilsynelatende motsetninger opp mot hverandre på mange måter, slik som Samspillet mellom sjangre, mellom kunstarter, mellom fortid, nåtid og framtid, mellom kulturer og land, mellom musikkpedagogiske profesjoner og mellom uttrykksformer. Enten du er forsker, musiker, musikkpedagog – du har uansett noe å hente og bidra med på SAMSPEL, ISME Bergen 2002, sier Magne Espeland. Han håper på stort engasjement fra det norske musikkmiljøet når det gjelder å løfte konferansen fram til å bli et forum for samarbeid og nyskaping innen musikkformidling og musikkpedagogikk.

Verdensomspennende organisasjon

ISME – det høres ut som en slags religion, og for noen få mennesker er det til og med kanskje slik. Men ISME er selvfølgelig en av de mange forkortelsene som vi omgir oss med. ISME er en forkortelse for ”International Society for Music Education.” Organisasjonen ble opprettet av Unesco i 1953. ISME er altså intet mindre enn Den Verdensomspennende Organisasjonen for musikkpedagoger.

ISME er mest kjent for konferansene sine: Annethvert år samles musikkpedagoger på verdensbasis på et slags torg der de kan få høre siste nytt, se musikkpedagogisk arbeid i praksis og diskutere musikkpedagogikk. I tillegg kan medlemmene abonnere på ”International Journal of Music Education”, et meget sentralt tidsskrift.
Konferansen flyttes rundt i verden. I år 2000 skal konferansen være i Edmonton, Canada, mens NORGE og BERGEN står for tur i 2002, nærmere bestemt 11.-18. august.
Styret for ISME 2002 har som målsetting at det skal komme ca 2000 musikkpedagoger fra hele verden til denne samlingen, og at så mange som 8-900 skal være fra Norden.

Og her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid for alle som vil presentere noe, diskutere, delta og bidra på mange vis.

— Vi er faktisk helt avhengige av at miljøet i Norge og Norden er med og tar i et tak når det gjelder konferansen, sier Espeland.

For selv om det er opprettet et ISME 2002-styre med seks medlemmer og underkomiteer som skal ta seg av konsertprogram, konferanseprogram og PR og markedsføring, kommer nok ikke disse få personene særlig langt uten begeistring og engasjement fra den vanlige norske musikkpedagog – og helst fra en del svenske, danske og finske også.

Nyskapende presentasjoner
Styret ønsker seg innslag med forskjellig form og med forskjellig type involvering fra publikum. Nye presentasjonsformer og involvering er viktige stikkord, selv om det også vil være plass til mer vanlige foredrag.

— Vi har også fått innspill om å lage prosessorienterte kurs som kan gå gjennom hele uka, og der festivaldeltakerne kan observere musikkpedagoger i arbeid, forteller Espeland.
Han håper det vil bli lagt vekt på å demonstrere nye og moderne musikkpedagogiske metoder i løpet av ISME-konferansen, og at ikke minst Rock-og pop-miljøene vil få lyst til å delta.

— Vi er opptatt av å nå ungdommen, og ønsker utøvende unge musikkpedagoger som jobber med cross-over, global kultur og nettbasert musikkpedagogikk velkommen til å presentere arbeidet sitt under ISME 2002, sier Espeland.

Det vil til enhver tid være 5-6 parallelle arrangement som foregår, så for de som ha tenkt seg til Bergen som publikum, kan det bli vanskelig å velge.

Mange konserter
For Norge, Norden og Bergen er dette en fin måte å vise seg fram på også gjennom konserter. En regner med at det vil bli et 50-talls konserter i løpet av uka, gjerne med lokale aktører. Ensembler med barn og unge er spesielt velkomne.

Vid målgruppe
Målgruppa for konferansen er alle som underviser i musikk i hele verden – og styret kan faktisk anbefale representanter fra hele målgruppa å komme.

Det har i de seinere år vært overvekt av forskere og lærere som underviser i høyere musikkutdanning på disse kongressene. Styret i ISME 2002 har tatt mål av seg til å snu denne utviklingen, og ønsker musikkpedagoger fra ”grasrota” spesielt velkommen, både som foredragsholdere, utøvere og publikum. Også musikere og komponister som er opptatt av musikkformidling vil være naturlige aktører på konferansen.

Et løft for musikklivet
Styret har mange internasjonale kontakter som kommer godt med, men hele det norske musikkpedagogiske miljøet må regnes som vertskap for denne konferansen.
Konferansen må ses på som en mulighet til å skape utvikling i det musikkpedagogiske Norge, og styret i ISME 2002 håper at organisasjoner og institusjoner i musikk-Norge ser det som attraktivt å ta på seg arbeidsoppgaver i forbindelse med konferansen. Dette kan bety mye også for miljøet selv, og brukt på riktig måte kan konferansen faktisk bli et løft som fører til en mer langsiktig gevinst for norsk og nordisk musikkpedagogikk.

Arbeid med innholdet
Styret for ISME 2002 hadde invitert ledere for norske og nordiske institusjoner og organisasjoner til et rådsmøte i Bergen i begynnelsen av april, nettopp for å lytte til ønsker og forslag fra miljøet. Å jobbe med å skape engasjement og eierforhold til arrangementet er et prioritert område for styret på det nåværende tidspunkt.

Representanter for de forskjellige utdanningsmiljøene signaliserte på dette møtet at de ønsker seg spesielle utfordringer de kunne ta tak i og jobbe med fram mot konferansen. Rytmisk musikk er ett tema. Et annet viktig emne er komposisjon, som i våre dager er blitt et sentralt tema i musikkutdanning over store deler av hele verden.

Et annet interessant tema er samarbeid mellom musiker, pedagog og forsker der temaet ØVING blir belyst fra forskjellige ståsteder.

Og det gamle, men på ingen måte utdebatterte temaet: ”Utdanner vi musikkpedagoger som er tilpasset markedet?” skal være med. Det er nesten sikkert. Fra flere hold har styret dessuten fått ønske om å få til et politisk diskusjonsforum der det musikkfaglige arbeidets plass i en større samfunnsmessig sammenheng ble debattert.

Det kom også innspill omkring muligheten til å få med deltakere fra den tredje verden: Rådet ønsker en multinasjonal konferanse der ikke bare rike I-land skal være representert.

Mange ønsker å presentere Norden og den nordiske måten å skape musikkpedagogisk utvikling på. Har vi egentlig noe spesielt å by på? Hva er i tilfelle ”Det nordiske?”

Invitasjonen kommer
Om kort tid vil det gå ut invitasjon både til utøvende grupper og til folk som ønsker å delta med forelesninger, workshops og kurs på ISME-konferansen. Programkomiteen og den utøvende komiteen i ISME-styret vil så avgjøre hvilke prosjekter som får delta.

Sponsorarbeid og en stor note- og utstyrsutstilling er også under planlegging i forbindelse med konferansen.

— Penger er en viktig ting, sier Espeland til slutt, og avslører at selv om konferansen har fått noe midler fra departementalt hold, så er den også et gedigent spleiselag: Du får nemlig ikke betalt for å bidra inn mot ISME-konferansen. ISME er et torg, og organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker å være med, må selv sette av ressurser til å delta. Og mange har allerede begynt å engasjere seg.

— Vi merker stor interesse og vilje til å delta. Svært mange norske miljøer ser dette som en unik sjanse, og det er det jo faktisk også. Kongressen kommer ikke tilbake til Europa på noen år, tror Espeland.

Styret for ISME 2002 består av
Magne Espeland, høgskolen Stord Haugesund, konstituert styreleder
Maj –Liss Grynning Mydske, Norsk musikerforbund
Mette Berntsen, kunsthøgskolen i Oslo
Eiliv Olsen, Høgskolen i Bergen, avd for lærerutdanning/Griegakademiet
Frode Thorsen, Universitetet i Bergen, institutt fro musikk/Griegakademiet
Kari Holdhus, Norsk musikkråd
Daglig leder: Ann Margret Hauknes

Interesserte kan ta kontakt med ISME 2002, pb 1008 Sentrum, 5008 Bergen

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.