EnsembleYlajali copy

Slutt på statsmidler til GramArt

Fredag 6. oktober fylte GramArt ti år, og inviterte til åpen dag i sine lokaler i Storgata i Oslo. Men kulturdepartementents forslag til statsbudsjett var ikke akkurat noen drømmegave til jubilanten. Organisasjonen opplever nå at statstilskuddet på over 800 000 kroner blir tatt i fra dem, samtidig som Gramo har snørt igjen pengesekken siden det nye styret overtok. Om denne utviklingen blir stående fast, har GramArt snart ikke noen midler igjen å drive for.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

På hjemmesidene til GramArt ble det fredag lagt ut følgende orientering rundt forslaget til nytt kulturbudsjett:

Onsdag 4. oktober ble Statsbudsjettet gjort kjent. Det var ingen god lesning for Gramart. Vi var på forhånd klar over at Turne Transport og festivalordningen skulle opprettholdes, og at disse midlene ikke skulle overføres til GramArt. Dette fikk vi klar beskjed om på vårt møte i departementet den 05.09.00.

Det som nå kommer som et sjokk er at departementet foreslår å ta fra Gramart statstilskuddet på kr 806 000,- og overføre også disse midlene til Turne Transport og festivalordningen. Hvis dette skjer vil Gramart komme i en enda vanskeligere økonomisk situasjon. Som begrunnelse for denne omfordelingen uttales det fra departementet at Gramart mottar betydelige inntekter fra andre kilder. Det er korrekt at Gramart gjennom årene har mottatt betydelige beløp fra Gramo, men etter at det nye styret tiltrådte den 20.06.00 har Gramart kun mottatt mindre beløp fra Gramo.

Organisjasjonsstøtten fra Gramo er også en meget usikker inntektskilde. Grunnen til dette er at mesteparten av de foreldete midlene som kan brukes til organisjasjonsstøtte i utgangspunktet er spilt inn av engelske artister. Engelskmennene har pr i dag ikke vært i stand til å fordele disse midlene individuelt til engelske artister, og har heller ikke inngått noen avtale med Gramo. Nå er derimot også engelskmennene på banen, og har laget sine versjoner av Gramo kalt PAMRA og Aura. Det er med andre ord bare snakk om kort tid før det blir svært lite såkalte «herreløse midler» igjen. Andre inntekter enn disse har ikke Gramart, og skulle all organisjasjonsstøtte fra Gramo og statstilskudd opphøre har ikke Gramart økonomisk grunnlag til å fortsette sin virksomhet.

I budsjettinnstilling nr 2 ( 1998-199 ) uttalte et flertall i familie, kultur og administrasjonskomiteen, medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti:
«De statlige tilskuddene til Norgesnettet og til drift av Samlet Norsk Rock ( SNR ), og dets medlemsorganisasjoner blir derfor fra 1999 å gi som tilskudd til SNRs medlemsorganisasjoner direkte. Dette flertall forutsetter at departementet gjennomfører dette på en hensiktsmessig måte og viser til at dette er i tråd med konklusjonen i Statskonsults gjennomgang og evaluering av de statlige tilskudd til rock ( rapport 1998:4 ).Dette vil gi AKKS 1,5 mill.kroner og Gramart 3,5 mill.kroner.»

Departementet uttaler i statsbudsjettet følgene:
«I Budsjett-innst. S. nr. 2 (1999-2000) forutsettes det at Turné-, transport- og festivalstøtteordningen for rytmisk musikk fra 2001 gjøres om til et tilskudd til de organisasjoner i tidligere Samlet Norsk Rock som ikke er tilsluttet Norsk Musikkråd. Merknaden innebærer at Turné-, transport- og festivalstøtteordningen blir avviklet. Ordningen har et bredt geografisk nedslagsfelt og kommer både profesjonelle og mindre etablerte utøvere og arrangører til gode. Da det ikke finnes andre tilskuddsordninger som kan erstatte ordningen, vil det etter departementets syn være uheldig om denne ordningen blir avviklet. Det foreslås derfor at Turné-, transport- og festivalstøtteordningen videreføres i 2001.»

Først forslår departementet at Gramart ikke skal få de 3,5 mill som var forutsatt fra stortinget. Så går departementet et skritt videre og forslår at Gramart mister det lille statstilskuddet man har. Her heter det i forslag til statsbudsjett:
«Statstilskudd til organisasjoner på rockområdet er bevilget fra og med 1994, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (1993-94). Det går fram av innstillingen at et mål var «… å bygge opp stabile strukturer for denne delen av kulturlivet, noe som på sikt vil gi bredere og kvalitativt bedre aktiviteter.»

Grammofonartistene forening (Gramart) er blant de organisasjoner som etter 1994 har mottatt statstilskudd. Gramart har imidlertid betydelige inntekter fra andre kilder. Ut fra en totalvurdering av disponeringen av midler til rytmisk musikk vil departementet derfor foreslå at det ikke gis statstilskudd til Gramart for 2001. For å bidra til å styrke aktiviteten innenfor dette feltet foreslås det at tilskuddsordningen for Turné-, transport- og festivalstøtte styrkes tilsvarende det avsatte tilskuddet til Gramart for 2000.

Vi fastslår at det ikke er harmoni mellom det Stortinget har uttalt og departementets innstilling.

En annen fanesak som Gramart har kjempet for i årevis er å bli representert i forskjellige fond hvor det blir gitt støtte til blant annet utøvende kunstnere innen musikk. Gramart føler ut fra et rettferdighetshensyn at vi får representanter inn i disse fondene. Gramart representerer tros alt et klart flertall av de mest spilte artistene i Norge.

Eksempler på slike fond er Fond For Utøvende kunstnere, Kassettavgiftsfondet, Norsk Kulturråd etc.

Om dette sier Stortinget følgende i Budsjettinnstilling nr 2 ( 1998 – 1999 ):
«Departementet bes om å sørge for at forvaltningens styringsgruppe for festivalstøtte blir bredere sammensatt og at særlig utøvernes organisasjoner, Norsk Musikerforbund og Gramart får innstillingsrett med minimum lik representasjon som øvrige organisasjoner. Departementet bes sørge for at denne linje blir fulgt i samtlige fondordninger hvor tildeling til musikkformål forekommer. Dette er for å styrke norske utøveres interesser».

Departementet på sin side uttaler:
«I en flertallsmerknad i Budsjett-innst. S. nr. 2 (1999-2000) ble departementet bedt om å gjennomgå oppnevningen av medlemmer til styrer og råd som kan gi innstilling om fordeling av midler eller selv fordele midler på musikkområdet med tanke på å gi utøvernes organisasjoner innstillingsrett.»

Departementet har vurdert oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg for de statlige fond og tilskuddsordninger som er berørt av merknaden, dvs. Norsk kulturråd, herunder Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde.
Innkjøpsordningen for fonogram som forvaltes av Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde har rettighetshavere som målgruppe. Rettighetshavernes organisasjoner innstiller ved oppnevning av medlemmer til innkjøpskomiteen for fonogram og ved oppnevning av medlemmene til styre og utvalg i Fond for lyd og bilde.

Norsk kulturråd forvalter flere tilskuddsordninger på musikkområdet. Kulturrådets formål er i hht. § 4 i forskriften om rådet «.. å arbeide for kunst og kulturvern ..». Formålet med Norsk kulturfond er etter § 2 i forskriften for fondet «.. å stimulere skapande åndsliv i litteratur og kunst, verne den norske kulturarven og arbeide for at flest mogleg skal få del i kulturgoda.» Norsk kulturråd/Norsk kulturfond har således et bredt kulturfaglig formål og ingen bestemte målgrupper.

Departementet kan derfor ikke tilrå at bestemte interessegrupper skal gis representasjon i Norsk kulturråd eller i noen av kulturrådets fagutvalg med unntak av innkjøpskomiteen for fonogram. Det er imidlertid ønskelig å sikre at utvalgene har en rimelig faglig bredde i sin sammensetning.

Heller ikke her er det harmoni mellom Stortinget har uttalt og forslaget fra departementet.

Vi kan konkludere med at årets statsbudsjettforslag er en klar svekkelse av utøvernes rettigheter i Norge. Gramarts styre vil nå kjempe for at dette forslaget ikke går igjennom, og håper i den forbindelse på støtte fra medlemmer og andre organisasjoner.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev