Slik er musikkbudsjettet

Mer til Kreativt Norge, Talent Norge og kor. Ingen økning til Norsk kulturfond.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

Regjeringen la frem forslaget til statsbudsjett i dag. For musikkfeltet er det få store endringer målt mot fjorårets budsjett.

Satser på kultur som vare
I 2017 fikk Norsk kulturråd i oppdrag å etablere Kreativt Norge i Trondheim og to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet rundt de skapende kunstnerne i hele landet. Regjeringen vil trappe opp satsingen og foreslår å øke bevilgningen med 12 millioner kroner. Satsningen skal med dette også rette seg til kulturinstitusjonene.

Den økte bevilgningen skal blant annet brukes til kunnskapsutvikling, kompetanseprogram, møteplasser og andre tiltak som bidrar til at enkeltkunstnere, mindre kulturbedrifter og etablerte kulturinstitusjoner kan utvikle sine virksomheter.

Viderefører eksportsatsing
Innovasjon Norge fikk i fjor 30 millioner kroner til en særskilt satsing på kulturell og kreativ næring. Samtidig fikk organisasjonene i Norwegian Arts Abroad, som blant annet inkluderer Music Norway, til sammen 6 millioner kroner i økt bevilgning og oppdrag om å styrke aktørene som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt. Dette foreslås videreført.

Likevel mindre reisestøtte
I Utenriksdepartementets budsjett er midler til nærings- og kulturformål vesentlig kuttet.  Potten hvor reisestøtten som administreres gjennom Stikk/Music Norway er nærmest halvert. Også på statsbudsjettet for 2017 ble det kuttet i reisestøtten, men i løpet av året ble kuttene reversert og støtten endte på 12,8 millioner.

Mer til Talent Norge
Norge AS ble etablert i januar 2015 med staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva som eiere. Talentsatsingen har blitt styrket i begge påfølgende budsjett. Det skjer også for 2018; tiltaket styrkes med 2,8 millioner kroner til 38,9 millioner kroner.

Ingen økning til Norsk kulturfond, svak nedgang for Statens kunstnerstipend
Norsk kulturfonds midler er i budsjettet for 2018 foreslått økt med 2,8 prosent. Målt mot pris og lønnsvekst vil det i praksis si ingen reel økning. Statens kunstnerstipend har heller ikke i år fått flere hjemler. Den nominelle økningen i budsjettforslaget er på 2,2 prosent, som i praksis vil si en svak nedgang justert mot indeksreguleringen.

Mer til kor
Regjeringen foreslår å styrke det frivillige kulturlivet med 10 millioner kroner. 5 millioner kroner av disse skal brukes til økt satsing på kor. Av disse skal 3 millioner brukes til å styrke tilskuddsordningen Aktivitetsmidler for kor, og 2 millioner til å styrke ordningen for kordirigenter.

Satser på kulturbygg
324,5 millioner kroner til nasjonale kulturbygg er en nær fordobling fra 2017. Regjeringen prioriterer penger til flere sentrale bygg, blant annet ny scene for Carte Blanche og teatergarasjen i Bergen i Sentralbadet og en ny Ibsen-scene i Oslo.

Ingen hjelp til pensjonskostnader
Større institusjoner som orkestrene og Den Norske Opera & Ballett har over flere år slitt med økte kostnader til pensjon. I budsjettforslaget står det om hovedoppgjøret i 2016 hvor Spekter og LO Stat ble enige om å etablere en midlertidig innskuddsbasert pensjonsordning. Departementet går ikke inn med økninger til institusjonene for å imøtekomme pensjonsutfordringene, men påpeker at de legger til grunn at institusjonene som fortsatt har negativ balanse som utelukkende skyldes pensjon, må treffe «nødvendige tiltak slik at balansen mellom inntekter og kostnader forbedres over tid».

Forsvarets musikk
Det er satt av en bevilgning på 46,4 millioner til Forsvarets musikk. Dette beløpet skal dekke 40 prosent av utgiftene til drift av fire av Forsvarets musikkorps. Denne finansieringen har tidligere ligget under forsvarsdepartementet. Departementet viser til at en utredning om hvorvidt kommuner og fylkeskommuner skal finansiere deler av virksomheten vil bli satt i gang høsten 2017.

Forslaget til kulturbudsjett for 2018 er på vel 13,9 milliarder kroner. Det er en økning på nær 300 millioner kroner fra saldert budsjett for 2017. Målt mot pris- og lønnsvekst vil dette si en tildeling på om lag samme størrelse som i fjor.

Forslaget til kulturbudsjett finner du her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev