Korprisen 2020 til Bjørn Moe, dirigent for Nidarosdomens guttekor i 47 år

Samstemt!s innspill til vurdering av Rikskonsertenes framtidige oppgaver

Dette er innspillet Samstemt! (FolkOrg, Fono, GramArt, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund og Ny Musikk) leverte til Kulturdepartementet i februar 2011, i forbindelse med høringsrunden om Rikskonsertene.

Kalender

Popquiz på Røverstaden

19/10/2020 Kl. 19:00

Oslo

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Samstemt! anerkjenner Rikskonsertenes viktige stilling som musikkformidler og mener at innsatsen overfor enkelte segmenter bør utvikles videre. Rikskonsertenes styrke er ressursene og kompetansen (produksjonslokaler, lønnet prøvetid, tariff på turneer), og at de kan nå hele Norge.

I følge deres egen virksomhetsidé skal Rikskonsertene nå et stort publikum i alle deler av landet med barn og unge som en prioritert målgruppe, samt ha et spesielt ansvar for norske musikk- og utøvertradisjoner og fremme kunstneriske nyvinninger.
Det er viktig at Rikskonsertene nå tar et spesielt ansvar for de smale segmentene innenfor alle sjangre, videreutvikler barn- og ungeprosjekter, samt er tilbyder for små arrangører i distriktene.

Samstemt! foreslår derfor at Rikskonsertene reduserer sin aktivitet på det kommersielle området (se nedenfor for forslag til omdisponering av midlene). Større deler av dette overlates til markedet og de aktørene som er etablert på disse områdene de seneste årene. Rikskonsertene bør være et viktig supplement til, og ikke i direkte konkurranse med, dagens konsertprodusenter.

Det viktige fremover er at Rikskonsertene tydeliggjør sin rolle i dagens musikknorge, og får norsk musikk fra alle sjangere og fra et bredt spekter av musikkuttrykk ut til alle. Samstemt! støtter det distriktsfokuset Rikskonsertene var opprettet for å ha.
Det er nødvendig å se på videreutvikling av Rikskonsertenes formål og virke. Det er derfor ønskelig med en justering av dagens virksomhet;

a) Det er viktig å videreutvikle kombinasjonsoppdragene i forlengelse av skolekonsertene. Dette bør samkjøres sentralt fra Rikskonsertene og det bør sørges for kombinasjonsoppdrag så langt det er mulig på alle skolekonserter.

b) Ytterligere utvidelse av samarbeidet med kulturhusene og klubbene rundt om i landet. Helårsarrangørene har vanskelige kår. En forutsetning må derfor være at Rikskonsertenes produksjoner blir rimeligere enn normale bookinger, eller at de gir mulighet for mindre arrangører i hele landet til å arrangere flere og nyvinnende produksjoner uten at de må ta en stor økonomisk risiko. Dette vil bidra til at man får spennende produksjoner ut til hele landet.

For Samstemt! er det vesentlig at også artistenes vilkår ivaretas. Artistene skal sikres honorering som ligger innenfor eller over de satsrammer musikk-organisasjonene praktiserer i dag. Artistene bør ha en sterk stemme i produksjonene, og samarbeidet med fylkesprodusentene må eventuelt forbedres fra hva situasjonen er pr i dag.
Det er arrangørene, artistene og publikums behov som må stå i fokus, og dette må være avgjørende for hvilken scene som fungerer best for deres format.

c) Alternativt til at Rikskonsertene fortsetter med de mange store egne produksjonene, kan man se for seg at et turne-/servicekontor kunne dekke et behov for musikere som vil produsere selv (Rikskonsertene Express). Kompetansen Rikskonsertene har på dette området vil dermed utnyttes til det fulle.

Hvis Kulturdepartementet ønsker å overføre konsertvirksomhet fra Rikskonsertene til andre områder, kan følgende omdisponering være aktuelt:
50 % av budsjettposten fordeles på arrangørordningen og musikerordningen i Norsk kulturråd. Foreløpig er disse tilskuddsordningene den beste måten å sikre gode konsertopplevelser i hele landet, hele året.

De resterende 50 % bør bli overført til musikkorganisasjonene som har en medlemsmasse som er artister eller konsertarrangører, slik at midlene blir fordelt etter ad hoc-prinsippet («raskt og nært). Disse ordningene er svært effektive og et viktig supplement til kulturrådets store ordninger.

Oslo World Music Festival
Samstemt! mener at Rikskonsertene har utfør sitt oppdrag ved å ta initiativ til en World Music festival på et tidspunkt det ikke var andre aktører som arbeidet på dette feltet. Nå mener en at tiden er inne til at Oslo World Festival overføres til andre aktører / scener i Oslo som betjener worlddelen av musikkområdet, ettersom Oslo World Music Festival i dag konkurrerer i det samme markedet som alle andre festivaler.

Vi viser for øvrig til organisasjonenes tidligere innsendte innspill i forbindelse med høringsrunden om Rikskonsertene.

februar 2011
Samstemt!

FolkOrg
Fono
GramArt
Norsk jazzforum
Norsk Rockforbund
Ny Musikk

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev