NordlandMFUke20_SkyNY0108

Kulturskolen i fare?

Dette innlegget er skrevet av Norsk Musikk- og Kulturskoleråd i Trondheim, og er deres kommentar til Lunde-utvalgets innspill om å fjerne øremerkingen av statlig tilskudd til musik- og kulturskolene.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Den 25. juli mottok KUF- departementet v/statsråd Trond Giske innstillingen fra det såkalte Lunde-utvalget, et åtte-manns utvalg som har sett på øremerkede tilskuddsordninger i skole- og kommunesektoren.

Blant de tilskuddsordninger som er vurdert er det øremerkede tilskuddet til de kommunale musikk- og kulturskolene, og her foreslår flertallet i utvalget bl.a. at tilskuddet, fra og med neste budsjettår, skal innarbeides i det ordinære rammetilskuddet til kommunene.

Norsk Musikk- og Kulturskoleråd (NMoK) vil, på det sterkeste advare mot å fjerne øremerkingen av statstilskuddet på det nåværende tidspunkt. Arbeidet med etableringen av den norske kulturskolen er helt i startfasen, og går derfor inn for at departement og Stortinget unnlater å gjennomføre flertallets forslag til endringer i tilskuddsordningen inntil de kommunale musikk- og kulturskolene har fått det omfang, og det kvalitetsinnhold som er forutsatt.

I likhet med utdanningsdirektør Ola Moe ved Statens Utdanningskontor i Sør-Trøndelag, som representerer utvalgets mindretall, er vi av den formening at musikk- og kulturskolene fortsatt trenger tid på seg før de er så godt innarbeidet og utformet at de vil kunne overleve uten en særskilt tilskuddsordning.

Norsk Musikk- og Kulturskoleråd er av den formening at den nåværende ordningen må beholdes inn til videre, og arbeider for øvrig målbevisst for at staten øker sin prosentvise andel av finansieringen når det gjelder musikk- og kulturskolene.

Vi merker oss for øvrig også at den største arbeidstakerorganisasjonen for de tilsatte ved landets musikk- og kulturskoler, Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening (NMM), helt og holdent har et sammenfallende syn med vårt eget i denne saken.

Idèen om etablering av kulturskolen i alle kommuner har vakt internasjonal oppmerksomhet, og en fjerning av det øremerkede tilskuddet vil kunne bli et stort tilbakeslag for et av de viktigste kulturtiltak i landet vårt.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev