Carsten Dybevik - ordfører i Halden

Haldenpolitikere på banen

Ordfører og kultursjef i Halden kommune, Carsten Dybevik og Espen Sørås, har engasjert seg i kampen for beholde Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet. Alt i midten av januar sendte de ut denne uttalelsen vedrørende en mulig nedleggelse av Divisjonsmusikken – der de advarer om at Østfold nå står i fare for å miste sin viktigste profesjonelle kulturinstitusjon. «Ved en nedleggelse vil noe av byens sjel gjennom 350 år bli borte,» skriver de blant annet, og tilbyr samtidig å legge forholdene bedre til rette for byens korps.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Forsvaret er for tiden under et sterkt press, både økonomisk og organisatorisk. Disse endringene medfører også kulturelle funksjoner som forsvaret ivaretar blir borte/reduseres. Det vi tenker på er at Forsvarets Musikk skal reduseres fra 7 korps (som i dag) til 3 eller 4 Korps. I den fremlagte FS 2000 er det gjort forslag om at Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet (FMKØ) – Halden, skal nedlegges og musikerne skal samordnes med Marinemusikken i Horten. Det arbeides for tiden i arbeidsgrupper med FS 2000, og de skal legge fram sin anbefaling 15. februar 2001. Signaler fra dettte arbeidet sier at en vil opprettholde anbefalingen fra FS 2000.

Historikk
Forsvarets musikk har lange tradisjoner. FMKØ vet en med stor sikkerhet har tradisjoner tilbake til tidlig på 1700 tallet og høyst sannsynlig enda 100 år før dette. De korpsene man har i dag er alle opprettet før 1. verdenskrig. Det er lange tradisjoner en her har med å gjøre. Forsvarets musikk har hatt viktige funksjoner i ildlinjen og i seremonielle sammenhenger. De siste hundre år har musikken virket som et bindeledd mellom det sivile samfunn og forsvaret. En oppgave som skjøttes på en meget bra måte. Korpsenes virksomhet er en viktig del av nasjonens kulturelle liv. I dag er forsvarets korps den viktigste arbeidsplass for musikere som utdanner seg på messing og slagverk. Forsvinner noen av disse arbeidsplassene vil det få meget store følger for denne delen av kulturbildet.

FMKØ har lange tradisjoner i Halden og har fostret store musikere opp gjennom årene. Det kan nevnes navn som Oscar Borg og F.A. Reissiger. Korpset er kjent for sin kvalitet og tradisjoner. Korpset har hele østlandsområdet som sitt arbeidsfelt og representerer ved en rekke offisielle anledninger innen samme område.

Korpset har virket i mer enn 250 år i Halden og har blitt en del av byens identitet. Korpset sammen med festningen kan en med stor stolthet si er en del av sjelen i Halden. For lokalsamfunnet Halden har det selvfølgelig store konsekvenser at en legger ned korpset. Arbeidsplasser og kulturtilbud forsvinner. Dette er isolert sett noe som en kan omgjøre og dekke ved annen aktivitet, men når det er en del av sjelen er det verre. Det er ikke en kort tradisjon som forsvinner som skal bygges opp med andre tiltak. Erstatningen vil være vanskelig eller rettere sagt umulig å finne.

Setter en nedleggelse av FMKØ inn i en større sammenheng, føyer dette seg inn i rekken av statlig virksomhet som har forsvunnet fra Halden de siste årene. Norges Bank, Tolldistriktet, NSB, Sorenskriverembetet, Forslag på samordning av politiet, sentraliseringen innen forsvaret, og mange flere små og store tiltak. Samlet gjør de utviklingen av en småby vanskelig. En må hele tiden kjempe mot sterke motkrefter og ser at krav til effektivitet og samordning skaffer en dårligere og dårligere startposisjon. På sikt vil summen av alle tiltakene vanskeliggjøre den utviklingen en ønsker i den nasjonale politikken.

Konsekvenser
Nedleggelsen av FMKØ vil medføre at Halden mister 28 stillinger innen kulturlivet. Dette er stillinger som utgjør størsteparten av alle profesjonelle utøvende kulturarbeidsplasser i Østfold. Østfold vil miste sin viktigste profesjonelle kulturinstitusjon.

Korpset holder i dag omlag 100 konserter store som små. Av disse utgjør om lag 60% konserter rettet mot det sivile samfunn. Det er virksomhet i barnehager, skoler, institusjoner og ut mot det brede lag av befolkningen. Korpset har meget høy kompetanse med utdannede musikere som bor i lokalmiljøet. Brorparten av disse har funksjoner i den lokale amatørkulturen. Ved at de blir borte vil en rekke korps, amatørteater og musikkgrupper miste sine viktigste medspillere. En kan si at nedleggelse medfører at en rekke barn og ungdom mister sine instruktører.

Norge har i dag et godt utviklet utdanningstilbud til ungdom som ønsker å utdanne seg innen musikk. En grov regel tilsier at det er fire studieplasser for hver fast stilling. Ved å miste korpset vil behovet for innen messing og slagverk automatisk bli mindre. Forsvarets musikk er den største om viktigst avtakeren av musikere innen disse instrumentene. Forslaget kan sammenlignes med å nedlegge et av de store symfoniorkestrene. Kulturnorge har ikke råd til et slikt tap. Det vil få vidtrekkende konsekvenser langt utover lokalsamfunnene korpsene virker i.

Omstillingsprosessen i forsvaret baserer seg på at personell skal slutte og gå over i andre yrker. Statens avtaleverk er og sterkt og det legges opp til at overflødig personell skal behandles på en aktverdig måte. For de fleste områder vil nok det sivile samfunn være klar til å ta den kompetansen som forsvarets personell besitter. Innen musikken vil det være verre. Nedleggelse av fire eller tre korps vil medføre at mellom 50 og 70 stillinger blir overflødige. I dag finnes det ikke arbeidsplasser innen kulturlivet eller innen intuisjonene som kan ”svelge unna” en så stor mengde musikere. Det vil være vanskelig å bli kvitt personellet og en må se nedbemanning over en lang periode. Dette vil skape problemer med å nå de mål som forsvaret har satt.

Nedleggelse av korpsene vil få følger for kulturnorge langt utover forsvarets eget behov for musikk. De viktigste samarbeidspartene for fylker og kommuner som ikke har mange egne profesjonelle institusjoner vil forsvinner. Dette uttales fra Nord-Trøndelag, Østfold og Hedemark fylke. FMKØ i Halden dekker 7 fylker som vil miste et tilbud. Distriktene vil lide og disse har ikke en slik økonomisk stilling at de kan erstatte dette tilbudet innen egen drift.

Med tanke på at det er kulturinstitusjoner som forsvinner bør studien og arbeidsgruppens mandat være og vurdere om korpsene skal underlegges annen forvaltning enn forsvaret. Forsvaret kan i fremtiden bli ”kjøper” av korpsenes tjenester til sin aktivitet. Dette forslaget ser vi vil være en stor endring i forhold til den tradisjon og posisjon som korpsene har i forhold til forsvarets bruk og behov, men tiltaket bør være vurdert.

Tilbud fra Halden
FMKØ har lokalisering i Halden og korpset har kommet i en vanskelig situasjon ved at de har dårlige øvingslokaler. A den grunn kan det være ”lett” å legge ned korpset. Noe og FS 2000 og arbeidsgruppen påpeker. I og med at en er inne i en diskusjon på korpsenes fremtid er situasjonen låst. Forsvaret vil ikke gjøre noe med bakgrunn i at fremtidsdiskusjonen pågår og lokale initiativ blir usikre på grunn av det samme.

Halden kommune har sett på behovene for korpset og kan tilby sentral tomt i byens kulturkvartal som kan utbygges til korpsets formål og etter de behov som er skissert. Halden kommune kan og stille seg villig til å se på tilrettelegging for korpsets aktivitet i sentral bygningsmasse. Både når det gjelder administrasjon, selvøving og fellesøving. Halden kommune er interessert i å komme i diskusjon på ulike alternative løsninger. Vi vet at vi kan skape tilfredstillende lokaliteter for korpset, men har behov for å komme i dialog. Noe vi har oppfatning av er vanskelig på grunn av alle avventer konklusjonene. Dette kan fort bli en situasjon der gresset gros og kua dør. Noe ingen av partene er tjent med ikke minst kulturnorge.

Henstilling
Halden kommune ved ordføreren oppfordrer derfor på det sterkeste at forsvaret ser Forsvarets musikk som en viktig kulturformidler, og som en institusjon som er med på å synliggjøre og legitimere forsvaret i et bredt lag av befolkningen, og at en i de kommende diskusjoner og prosesser skåner Forsvarets Musikk. Halden kommune vil samarbeide for gode lokaler til FMKØ og legge til rette for videre utvikling. Ved nedleggelse vil noe av byens sjel gjennom 350 år bli borte. Det vil være vanskelig å erstatte denne både for Halden og Norge.

Med hilsen
Carsten Dybevik
ordfører

Espen Sørås
kultursjef

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev