Cello

Alarmen går i amatørsymfoniorkestrene

– Midt i den nasjonale gledesrusen over regjeringens mammutsatsing på kulturlivet, så opplever vi en skikkelig nedtur for amatørsymfoniorkestrene – for det første med at den tradisjonsrike sjangeren faktisk ikke er nevnt engang, og for det andre at ordningen med et svært viktig tilskudd til lokale musikktiltak, LOK-midlene, bortfaller. Alarmen går, skriver forbundsleder i Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund i denne artikkelen.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ole Martin Solhaug

Forbundsleder i Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund – NASOL

Formålet med LOK-ordningen har vært å aktivisere og utvikle det lokale og regionale musikklivet gjennom tilskudd til arrangører.

VIKTIG: Hvem er arrangøren?
Arrangøren er i svært mange tilfeller et lokalt orkester, kor, korps m.v. som byr på egen konsert ! Dette er det viktig å være klar over i debatten om hvem som rammes.

Utilsiktet konsekvens
Den fulle sannhet er derfor ikke bare at lokale arrangører rammes, men like mye at mange orkestres økonomiske mulighet til selv å konsertere reduseres. Og uten konserteringsmulighet så opphører rekruttering. Oppmøte i orkesteret blir mindre meningsfylt, og orkesteret dør. Unge orkestermusikere fra musikkskolene og skoleorkestrene mister et lokalt voksenorkester å videreutvikles i på sin vei til voksen musiker. Profesjonelle musikere, dirigenter og musikkskoler mister verdifulle arbeidsplasser i amatørorkestrene. Lokalsamfunnet blir fattigere.

Vi velger å tro at kulturministeren har oversett denne konsekvensen.

Amatørsymfoniorkestrene i distrikts-Norge
Amatørsymfoniorkestrene i distrikts-Norge er sårbare og ikke-kommersielle virksomheter med varierende rekruttering og som i mange tilfeller er avhengig av å leie inn støttemusikere (musikkskolelærere, musikkstudenter og amatører) fra regionen for å konsertere. Kostnader til reise, innkvartering og musikerhonorarer er ofte betydelige.

LOK-ordningen, som har kommet oss til gode som lokal arrangør, har vært til uvurderlig støtte og har i de fleste tilfeller muliggjort våre orkestersamlinger med avsluttende konsert. Tilskuddene bidrar til at musikkaktivitet opprettholdes i lokalmiljøet både før og etter selve konserten, og vi fyller her en funksjon og bidrar til en aktivitet i lokalsamfunnet som verken Rikskonsertene, festivaler, kulturhus eller andre tyngre arrangører har muligheter til å legge igjen etter seg.

Samfunnsverdier
Verdien i å ha et lokalt orkester m.v. å utøve spilleglede i gjennom hele året må ikke undervurderes. Dette er i mange tilfeller aktiviteter som utøves i et berikende og motiverende samspill med lokale yrkesmusikere. Denne aktiviteten representerer samfunnsverdier som er for viktige til at de skal salderes mot sporadiske tilreisende konserttilbud.

Vi må ikke la noen flytte fokuset fra folks egen musikkutfoldelse til bare profesjonell virksomhet, som gjør oss tusenvis av glade amatørmusikere til passive konsumenter. Det må være likeverdige muligheter for et kontinuerlig amatørmusikkliv som for det profesjonelle. Selv de mest profesjonelle utøvere har vært glade amatører en gang og har i mange tilfeller sin bakgrunn i miljøer som er muliggjort gjennom LOK-ordningen.

Overordnet viktig
Det som er overordnet viktig for oss nå som arrangører av egne konserter, er å sikre tilgang på midler minimum tilsvarende det vi risikerer å tape i bortfallet av LOK.

Skal kommunene fordele?
Kulturministeren forsvarer nedleggelsen av LOK-ordningen med at støtte til lokale musikktiltak heller bør fordeles av den enkelte kommune grunnet lokalkunnskap og nærhet til bruker – et argument vi i prinsippet greit kan støtte. Men vi setter ikke umiddelbar lit til at kommunene følger opp de mest velmente intensjoner fra kulturminister, så lenge verken øremerking eller sanksjonsmidler innføres.

Faktum er at mange kommuner allerede gir tilskudd til lokale musikkarrangementer, og vil de da også kompensere fullt ut for bortfallet av LOK-midlene?

Andre kommuner avslår amatørsymfoniorkestrenes søknader om konserttilskudd med begrunnelsen at orkesteret er en regional aktivitet som dermed må søke fylket. Så søker orkesteret fylket, og får avslag med begrunnelsen i at orkesteret er en lokal aktivitet som dermed må søke sin egen kommune.

Kommunale og fylkeskommunale tilskuddspraksiser vedrørende amatørmusikklivet trenger til snarlig, overordnet vurdering / harmonisering, og vi tror ikke at kommunene foreløpig er klar til å endre sin fordelingspraksis uten nye, friske og instruerende føringer.

Vi husker bl.a. en tidligere ministers klokketro på at bortfall av øremerkede midler til musikkskolene og oppheving av maksimalpris på skolepenger ikke kom til å bety noe for satsene i musikkskolene. Og vi vet jo hvordan det gikk.

Rikskonsertene?
Overføring av LOK-midlene til øket konserttilbud og turneaktivitet i Rikskonsertene er i seg selv interessant, og Rikskonsertene kan således sende mer musikk ut til folket. Men det er ikke umiddelbart til gagn for den lokale arrangør og distrikts-Norge.

For det første er lokal arrangørs økonomi vesentlig vanskeliggjort med bortfallet av LOK-midlene.

For det andre omfatter ikke Rikskonsertenes nedslagsfelt småbyene og bygdene som kanskje allerede fra før er skadelidende med at lokalt amatørsymfoniorkester og andre er gått til hvile grunnet svekket økonomi.

Mellomløsning?
I stedet for å overføre LOK-midlene til Rikskonsertene, så kan en nærliggende tanke være å la en midlertidig operatør, eksempelvis vår paraplyorganisasjon Norsk musikkråd forestå fordeling inntil gode ordninger med og i kommunene etableres for best mulig å sikre lokale musikkaktiviteter og konserttilbud i distrikts-Norge.

Henstilling
NASOL – Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund – henstiller til kulturminister Trond Giske om å ta ansvar for å finne en løsning som sikrer at LOK-midlene ikke forsvinner, og at støtten fortsatt kommer fram til de mange arrangører og utøvende amatørorkestre m.v. over hele landet som er avhengig av at ordningen med støtte til lokale musikktiltak videreføres i en eller annen forstand.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev