Frist
25/08/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Professor i komposisjon

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en fast, hel stilling, og er ledig fra 1. august 2025. For søkere som ønsker tid til eget kompositorisk virke, eller av andre grunner ønsker mindre enn hel stilling, kan det avtales stillingsstørrelse mellom 75 og 100 prosent. Stillingens fagområde er komposisjon.

 

Undervisning og veiledning

Undervisnings- og veiledningsoppgavene omfatter kompositoriske emner innenfor bachelor- og mastergradsstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisningen vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt veiledningsoppgaver på ph.d.-nivå. Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurser innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere ved institusjonen. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

 

Forsknings- og utviklingsarbeid

Professor i komposisjon forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen komposisjonsvirksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, herunder bidrar i samarbeidsprosjekter med høgskolens utøvende og skapende fagmiljø, og med relevante eksterne partnere, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forutsettes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk.

 

Administrative oppgaver

Stillingen vil bli tillagt fagadministrative oppgaver innen fagområdet komposisjon, herunder videreutvikling av komposisjonsfeltet ved høgskolen i tråd med nasjonal og internasjonal utvikling.

 

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

  • Kunstneriske kvalifikasjoner som komponist på høyeste internasjonale nivå
  • Bred kompositorisk produksjon
  • Høy faglig kompetanse innen det 20. og 21. århundres kunstmusikk generelt, samt i sentrale komposisjons-, instrumentasjons- og analyseteknikker
  • Bred og relevant undervisnings- og veiledningserfaring
  • Erfaring med planlegging og gjennomføring av kunstneriske samarbeidsprosjekter
  • Evne til å drive frem og ta ansvar for utvikling av nye faglige tilbud innen komposisjon i høyere musikk- og kunstutdanning

Videre vil det kunne bli lagt vekt på evne til å kunne sette det faglige innhold inn i et musikkestetisk og musikkhistorisk perspektiv, samt forståelse av samtidsmusikkfeltet og kunstfeltet nasjonalt og internasjonalt.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til professorkompetanse, kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes forventes å kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), i tillegg til engelsk. Dersom vedkommende ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i et eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle professorer har opparbeidet gode ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning gjennom egen praktisk undervisningserfaring, samt ved gjennomført universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som kan lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, herunder også lyd – og videoopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Søknad og alle vedlegg som det skal tas hensyn til i vurderingen må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

 

Generelt

Mangfold er en styrke, og Norges musikkhøgskole ønsker en arbeidsstokk som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Norges musikkhøgskole har en overvekt av mannlige professorer. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som professor med startlønn mellom 745000 og 942700 kroner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Victoria Cecilie Jakhelln, tlf. 97 54 39 69, e-post victoria.c.jakhelln@nmh.no eller studiesjef Camilla Sønstabø Thorkildsen, tlf. 95 96 17 70, e-post camilla.s.thorkildsen@nmh.no

 

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 25.08.2024 (CET)

Frist
25/08/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk.