Frist
02/06/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk.Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis i kontrabass

Norges musikkhøgskole (NMH)

Om stillingen

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 50 prosent fast stilling med tiltredelse 1. januar 2025 eller etter avtale.

Stillingens fagområde er kontrabass.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten i seksjonen. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn for å styrke kunstnerisk og faglig samarbeid mellom kolleger.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i kontrabass og kammermusikk innenfor bachelor- og mastergradsstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen inkluderer også undervisning på lavere alderstrinn. Stillingen kan bli tillagt oppgaver med veiledning på doktorgradsnivå.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i kontrabass forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og pedagogisk og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det forutsettes også at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke og utvikle FoU-arbeidet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

  • Kunstneriske kvalifikasjoner som kontrabassist på høyt internasjonalt nivå
  • Erfaring som solist, kammermusiker og orkestermusiker innen klassisk og samtidsmusikk
  • Relevant pedagogisk erfaring
  • Erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer

Det vil også kunne bli lagt vekt på bred musikalsk orientering og erfaring med utvikling av nye arbeidsformer, kunstnerisk og pedagogisk.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) i tillegg til engelsk. Om den som ansettes, ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, må slike ferdigheter tilegnes innen rimeligtid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i et vedlegg redegjøre for pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets-/høgskolepedagogisk program (minimum 200 timer), eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og praktisk undervisningserfaring har opparbeidet ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vurderes av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten blir lagt på den innsendte dokumentasjonen av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole. For deltidsansattes ved Norges musikkhøgskole som også er ansatt ved annen virksomhet, bør samlet stillingsstørrelse ikke utgjøre mer enn 120 prosent.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis i stillingskode 1011 med startlønn mellom 679 700 og 745 000 kroner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Isabelle Perrin, tlf. 41 36 63 18, e-post isabelle.perrin@nmh.no eller studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen tlf. 95 96 17 70, e-post camilla.s.thorkildsen@nmh.no

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 02.06.2024 CET.

Frist
02/06/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk.