Frist
10/02/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 800 studenter og 235 årsverk.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis i komposisjon

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er fast og har et omfang på 50 prosent av hel stilling. Den er ledig fra 1. august 2024.

Stillingens fagområde er komposisjon (interdisiplinær komposisjon). Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten i seksjonen. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn for å styrke kunstnerisk og faglig samarbeid mellom kolleger.

Undervisning og veiledning

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i komposisjonsfag innenfor kandidatstudier, mastergradsstudier og på Ph.D. nivå, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i komposisjon forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen komposisjonsvirksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk, og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

  • Kunstneriske kvalifikasjoner som komponist på høyt internasjonalt nivå med særlig kompetanse innen interdisiplinære og performative uttrykk som musikkteater, performance, video eller andre interdisiplinære uttrykk
  • Bred kompositorisk produksjon
  • Høy faglig kompetanse innen det 20. århundres kunstmusikk generelt (herunder også de siste tiår), samt i sentrale komposisjons-, instrumentasjons- og analyseteknikker.
  • Relevant pedagogisk erfaring
  • Prosjektplanlegging og gjennomføring fra egen kunstnerisk praksis som innbefatter kompositorisk arbeid med musikkteater, performance, video eller andre interdisiplinære uttrykk

Kompetanse innen musikkteater, interdisiplinær performance, konseptutvikling og evne til kritisk tenkning, samt teoretisk kompetanse innenfor en multimedial kunstnerpraksis vil bli spesielt vektlagt.

Søkeren må kunne evne å drive frem og ta ansvar for utvikling av nye faglige tilbud innen interdisiplinære områder på Norges musikkhøgskole og i internasjonale samarbeid.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes forventes å kunne undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), i tillegg til engelsk. Dersom vedkommende ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i et eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/ eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser har opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning gjennom egen praktisk undervisningserfaring, samt ved gjennomført universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som kan lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, herunder også lyd – og videoopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis med startlønn mellom 679 700 og 745 000 kroner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Victoria Cecilie Jakhelln, tlf. 97 54 39 69, e-post victoria.c.jakhelln@nmh.no eller studiesjef Camilla Sønstabø Thorkildsen tlf. 95 96 17 70, e-post camilla.s.thorkildsen@nmh.no

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 10.02.2024 (CET).

Frist
10/02/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 800 studenter og 235 årsverk.