Frist
19/01/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis / førstelektor i musikk

Dronning Mauds Minne

Er du interessert i undervisning og forskning?

Vi søker etter en førsteamanuensis/førstelektor som kan være med å styrke vår faggruppe i musikk. Faggruppen består av 5 ansatte og er en del av institutt for språk, kunst og kultur. Du vil undervise i og forske på det musikkpedagogiske feltet samt musikk som kunstnerisk uttrykk for, med og av barn i barnehagen. Undervisningen vil være innen relevante emner på bachelor- og masternivå. Du vil arbeide tverrfaglig med gode kollegaer innen blant annet kunst og håndverk og drama.

Et gjennomgående tema i utdanningen er å sette søkelys på studentenes egne estetiske erfaringer i møte med musikalske uttrykk. I spenningsfeltet mellom det teoretiske og det praktiske fokuseres det på overføringsverdien til barnehagehverdagen i lys av studentenes erfaringer, teori, samt en tverrfaglig og helhetlig forståelse om hva musikk kan være i barnehagen.

Deler av arbeidsoppgavene kan bli lagt til vår oppdragsenhet FEI, som har ansvar for kompetansehevingstiltak for barnehager i regioner, kommuner og hos andre oppdragsgivere.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Undervisning, veiledning og vurdering ved alle høgskolens studieprogram hvor musikk-faget inngår
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og barnehagelærerutdanningen
 • Initiere og delta i forsknings- og utviklingsarbeid internt og sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. I dette ligger også utarbeidelse av søknader om ekstern finansering
 • Delta i oppdragsvirksomhet mot praksisfeltet i barnehagesektoren
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Noe av undervisningen kan medføre reiser til samlinger og praksissteder i distriktet.

Kvalifikasjonskrav:

Førsteamanuensis:
Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet musikk i henhold til krav gjengitt i §1-4 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/forskrift/2006-02-09-129/§1-4).

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Forskningserfaring og vitenskapelig produksjon av god kvalitet innenfor relevant fagfelt

Førstelektor:
Du må kvalifisere for stilling som førstelektor innenfor fagområdet musikk i henhold til krav gjengitt i §1-5 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. (https://lovdata.no/forskrift/2006-02-09-129/§1-5)

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, eller dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling

Felles for begge stillingskategoriene må du:

 • dokumentere grunnleggende og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • ha erfaring med variert undervisningspraksis i musikk
 • kunne beherske akkompagnementsinstrument som for eksempel ukulele, gitar og/eller piano
 • ha erfaring med sang og sangundervisning
 • vise til musikkpedagogisk forskning og utviklingsarbeid
 • ha en god evne til formidling i et av de skandinaviske språkene og engelsk

Vi ønsker videre at du har:

 • kjennskap til barnehagen og/eller barnehagelærerutdanningen
 • erfaring fra undervisning av musikk for barnehagelærerutdanningen
 • arbeidet med musikkpedagogisk forskning og utviklingsarbeid innenfor barnehagefeltet
 • erfaring fra musikkpedagogisk virksomhet i et mangfolds perspektiv (flerkulturelt perspektiv)
 • erfaring med praktisk musikkarbeid- og ledelse av kunstneriske produksjoner
 • arbeidet med veiledning av prosesser i tverrfaglige kunstneriske prosjekter
 • evne til å engasjere studenter og tenker gjerne nytt rundt undervisningsformer

Personlige egenskaper:

 • Du er god til å samarbeide og bygger relasjoner på tvers av faggrupper og miljø
 • Du kommuniserer godt med studentene og andre kollegaer
 • Du er engasjert og opptatt av fagfeltet ditt, og formidler dette på et faglig høyt nivå
 • Du er initiativrik, utviklingsorientert, og jobber gjerne selvstendig
 • Du må kunne jobbe under et tidvis høyt arbeidstempo og liker varierte arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn og vilkår

I stillingen som Førsteamanuensis (kode 1011) / Førstelektor (kode 1198) blir du lønnet i henhold til Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. Hovedarbeidssted er på DMMHs campus Dalen. Nytilsatte uten barnehageerfaring oppfordres til å søke praksisstipend med en uke i praksis i barnehage. Nytilsatte uten universitets- og høyskolepedagogikk må regne med å ta slik utdanning i regi av DMMH.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5).

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 19.01.2024.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no. Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og vitnemål
 • pedagogisk mappe der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf. Dokumentasjon av relevant praktisk-pedagogisk kompetanse (https://dmmh.no/media/dokumenter/regler-og-forskrifter/pedagogisk-mappe-forslag-002.pdf)
 • vitenskapelige arbeider – publiserte eller upubliserte – som du ønsker at vi skal ta hensyn til i bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • liste over alle publikasjoner med opplysninger om hvor de er publisert
 • oversikt over forskningsprosjekter du har deltatt i med tydeliggjøring av rolle i prosjektet
 • forsknings- og utviklingsplan
 • liste over referansepersoner

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidene er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Normalt vil kun søkere som det er aktuelt å vurdere for tilsetting som førsteamanuensis / førstelektor, få sin søknad vurdert av sakkyndig komité/utvalg.

Aktuelle kandidater til stillingen blir innkalt til intervju og prøveundervisning.

Spørsmål kan rettes til
Instituttleder Wencke H. Iversen, whi@dmmh.no, 73 80 52 61

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Velkommen som søker!

Om arbeidsgiveren

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.
Høgskolen har ca. 1500 studenter og ca. 180 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høgskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.Se også www.dmmh.no

Frist
19/01/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside