Frist
31/10/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Stipendiat i klassisk musikk

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i klassisk musikk, ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk.

Vi søker en utøver som ønsker å gjennomføre ph.d. program i kunstnerisk utviklingsarbeid og i tilknytning til temaet oppføringspraksis. Kandidaten ansettes i fulltidsstilling som stipendiat for en periode på tre år.

Vi søker en utøver som ønsker å undersøke, utvikle, og reflektere over egen kunstnerisk praksis. Ph.d.-prosjektet skal bestå av kunstneriske prosjekt og resultat, støttet av refleksjonsmateriale i form av tekst eller lignende. Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid som universitetet har etablert i samarbeid med Universitetet i Agder. Stillingen skal kvalifisere for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært sidestilt med vitenskapelig arbeid ifølge norsk lov siden 1995, og kan gjenfinnes i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets bekrivelser av ferdigheter og kunnskap.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstfagenes parallell til forskerutdanning, og hvor kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

I samsvar med god akademisk skikk og forskningsetiske standarder skal doktorgradsutdanningen kvalifisere for kunstnerisk utviklingsarbeid av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles høye krav til kunstnerisk innsikt og kompetanse.

Kandidaten skal være i kunnskapsfronten innen sentrale praksiser, retninger og diskusjoner i det kunstneriske fagfeltet. Etter endt utdanning skal kandidaten også kunne utvikle, artikulere og gjennomføre kunstneriske prosjekter med høy kompleksitet og faglig relevans, samt formidle eget arbeid på en måte som evner å skape oppmerksomhet rundt de temaer som er behandlet i arbeidet. Gjennom doktorgradsutdanningen skal kandidaten være i stand til å identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sitt kunstnerskap med faglig integritet.

Les mer om doktorgradsutdanningen på våre nettsider.

Om prosjektet

Oppføringspraksis er et sentralt kunnskapsfelt for utøvere i klassisk musikk/kunstmusikk og vi søker en stipendiat som ønsker å fordype seg i denne tematikken, innenfor sin egen faglige spesialisering og innen et nærmere spesifisert repertoar eller annen avgrenset utøvende kunstnerisk problemstilling. Utøvere innen klassisk musikk/kunstmusikk som ønsker å ha nettopp utøving som kjernen i et ph.d.-prosjekt oppfordres til å søke.

Prosjekter som knyttes opp til utlysingens overordnede tema – oppføringspraksis i utøving innen klassisk musikk/kunstmusikk – vil være aktuelle, og vi oppfordrer søkerne til å selv definere prosjekt innenfor dette som er i tråd med egne faglige spesialiseringer, fordypninger, interesser og muligheter. Samtidig vil vi i vurderingen av søknadene legge vekt på at innholdet og profilen i prosjektet samsvarer med den kapasitet og de faglige ressurser som fakultetet til enhver tid disponerer når det gjelder å gi støtte til gjennomføringen av de kunstneriske aktivitetene og til veilederkompetanse.

Ved Fakultet for utøvende kunstfag fins mange fagmiljø som vil kunne danne utgangspunkt for ph.d.-prosjekter. Innen klassisk musikk/kunstmusikk har vi sterke fagmiljøer i opera, sang, klaver, orgel, blås, stryk, slagverk, og dirigering. I tillegg er det ved fakultetet fagmiljøer i samtidsdans, jazz/improvisert musikk og musikkproduksjon som vil kunne danne utgangspunkt for flerfaglige tilnærminger/samarbeid for klassiske musikere som velger en slik retning. Se www.uis.no/bjergsted for mer informasjon om fakultetet.

Ved fakultetet er det dessuten en rekke mer spesialiserte eksisterende faglige kontekster som kan være gode utgangspunkt for kunstneriske ph.d.-prosjekter, for eksempel dirigering og digitalitet, hvor fagmiljøet blant annet nylig har avsluttet Erasmus+ prosjektet ConductIT, og et igangværende Erasmus+ prosjekt, Voices of Women som arbeider med repertoar av kvinnelige komponister. I tillegg har fakultet nylig styrket sin kompetanse i bla. historisk informert oppføringspraksis i det romantiske repertoaret, og i ny musikk.

Vi oppfordrer potensielle søkere til å ta kontakt med oss for rådgivning og mer informasjon i tilknytning til aktuelle spesialiseringer og fordypninger.

Prosjektskisse

Det overordnede tema for prosjektet skal være oppføringspraksis i klassisk musikk/kunstmusikk. Søkere må levere en prosjektbeskrivelse som kontekstualiserer og avgrenser det kunstneriske utviklingsarbeidet. Prosjektbeskrivelsen må inneholde hovedmål for det kunstneriske utviklingsarbeidet, i tillegg til en plan for hvordan eller hva type aktiviteter og kunstneriske prosjekter som vil være passende for de stipulerte målene.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet i doktorgraden skal bestå av:

 • kunstnerisk virksomhet/produksjon – her legges det til grunn at man ved stipendiatperiodens slutt skal utøve på et høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet
 • en refleksjon rundt egen kunstnerisk virksomhet

Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen. I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

For å kvalifisere til ph.d.-programmet må man normalt ha fullført en mastergrad i et relevant fagfelt ved en norsk eller utenlandsk institusjon. Kunstnerisk realkompetanse og produksjon kan etter særskilt vurdering gi grunnlag for opptak på programmet.

Mastergradens (eller tilsvarende) faglige relevans vil bli vurdert opp mot det foreslåtte prosjektet, og dokumentasjon (tekst, kunstnerisk produksjon etc.) relevant til mastergraden skal derfor legges ved søknaden.

Videre legges det vekt på at du:

 • er musikalsk utøvende på et faglig nivå som gjør at du ved fullført treårig ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid vil kunne demonstrere et kunstnerisk utøverskap på høyt internasjonalt nivå
 • har evne og vilje til refleksjon over egen kunstnerisk virksomhet og til å samarbeide i et kunstnerisk og akademisk fagmiljø
 • er motivert og har forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen i løpet av ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • ph.d.-utdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid ved en stor utdanningsinstitusjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prodekan for forskning og innovasjon Hagit Yakira, e-post hagit.yakira@uis.no eller til faglig leder for programmet, Petter Frost Fadnes e-post petter.f.fadnes@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver helene Engelsgjerd Figved, e-post: helene.e.figved@uis.no, tlf: 51831558.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøvespill eller ytterligere dokumentasjon av kunstnerisk praksis. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din motivasjon for stillingen og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, erfaring og kunstnerisk utviklingsarbeid, med lenke til Dropbox, Soundcloud, Youtube eller lignende
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

UiS – vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerinsk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 260 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, dirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultetet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen. Fakultetet er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Avdeling for klassisk musikk består av ca. 30 ansatte med høy kompetanse innenfor en omfattende fagporteføllje med klassisk musikk som dreiepunkt. Gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde og dybde innenfor utøvende og musikkvitenskapelige disipliner.

Frist
31/10/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside