Frist
19/10/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UiT – Drivkraft i Nord
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Instituttleder ved Musikkonservatoriet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er det ledig stilling som instituttleder ved Musikkonservatoriet (MK). Arbeidssted er Tromsø. Det er ønskelig med oppstart 1. mars 2023, eller etter nærmere avtale. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år, med mulighet for ytterligere to fireårs-perioder etter utlysning.

UMAK er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet,
Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet har 70 ansatte og omlag 250 studenter. Instituttet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter musikkøving på bachelornivå, og hørelære med didaktikk og praksis, instrumentaldidaktikk og musikkøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av direktør Lena Aarekol:

Telefon: 480 49 883
E-post: lena.aarekol@uit.no
eller administrativ leder Anne Aagaard:

Telefon: 915 64 225
E-post: anne.aagaard@uit.no

Arbeidsoppgaver

Som instituttleder har du det overordnede ansvaret for enhetens samlede virksomhet (enhetlig ledelse). Det innebærer ansvar for faglig,
strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar, innenfor rammen satt av universitetsstyret og styret for UMAK. Instituttleder rapporterer til UMAKs direktør i faglige, administrative og forvaltningsmessige saker.

Sentrale oppgaver er

 • ansvar for instituttets samlede utdanningsvirksomhet, forskning, formidling, faglig og kunstneriske utviklingsarbeid (FoU/KU)
 • ansvar for at oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet
 • ansvar for å nå de mål og resultatkrav som er satt i enhetens og universitetets virksomhetsplaner
 • å fastsette årsplan og budsjett for instituttets virksomhet innenfor de rammer som vedtas av overordnet myndighet
 • personallederansvar for alle ansatte ved instituttet
 • å være instituttets talsperson og representant utad

Etter nærmere avtale vil instituttleder kunne bli gitt undervisningsoppgaver, samt få anledning til å kombinere stillingen med egen FoU-/KU-aktivitet.

Instituttleder inngår i lederteamet ved UMAK sammen med direktør, visedirektører, administrativ leder og instituttlederne for Kunstakademiet og for Universitetsmuseet. UiT har egen instruks for instituttlederstillingene.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • professor-/dosent-/førstestillingskompetanse innenfor et fagområde som er relevant for instituttet. Kravet kan fravikes dersom faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det og vedkommende har minimum master og kan dokumentere en omfattende praksis fra ett av fagområdene
 • kompetanse i ledelse innen forskning, utdanning, formidling og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk
 • personlige leder-/egenskaper som gir
  resultatorientering
  strategiske evner
  gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ kode 1475. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som instituttleder. Øvrige betingelser, eksempelvis knyttet til egen FoU-/KU-aktivitetet, fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Frist
19/10/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UiT – Drivkraft i Nord
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.