Frist
13/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 235 årsverk.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis i tuba

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingen er en 50 prosent fast stilling. Tiltredelse 1. august 2022 eller etter nærmere avtale.

Stillingens fagområde er tuba. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Undervisning og veiledning

I tillegg til undervisning og veiledning i tuba, omfatter stillingen kammermusikk innenfor kandidatstudier og mastergradsstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisningen vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver med undervisning på lavere alderstrinn.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fag i samarbeid med øvrige lærere innen fagmiljøet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i tuba forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå gjennom kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes at den som ansettes bidrar aktivt til å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen generelt, i tråd med skolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

  • kunstneriske kvalifikasjoner som tubaist på høyt internasjonalt nivå
  • bred erfaring som solist, kammermusiker og orkestermusiker innenfor klassisk og samtidsmusikk
  • relevant pedagogisk erfaring og gode resultater fra undervisning på høyt nivå
  • erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer

Det vil også kunne bli lagt vekt på bred musikalsk orientering og erfaring med utvikling av nye arbeidsformer.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), i tillegg til engelsk. Om den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, må slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år).

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner og erfaringer som har betydning for utføring av oppgavene lagt til stillingen, blant annet evne til samarbeid, å ta initiativ, faglig innsikt og refleksjon, og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i et vedlegg redegjøre for pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets-/høgskolepedagogisk program (minimum 200 timer), eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og praktisk undervisningserfaring har opparbeidet ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vurderes av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten blir lagt på den innsendte dokumentasjonen av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole. Stillingen lønnes som førsteamanuensis i stillingskode 1011 tilsvarende kr. 563 900 – 626 100 per år i full stilling. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser og professorer. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner blir kvinnelig søker foretrukket framfor mannlig.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes elektronisk via linken «søk stillingen». Eventuelle fysiske vedlegg sendes til Norges musikkhøgskole, Postboks 5190 Majorstuen, 0302 Oslo.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Tomas Nilsson, tlf. 995 24 838, e-post tomas.a.nilsson@nmh.no eller spesialrådgiver Kjetil Solvik tlf. 957 21 905, e-post kjetil.solvik@nmh.no.

Frist
13/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 235 årsverk.