Frist
06/02/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 235 årsverk.Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingen er et 3-årig vikariat i 50 prosent stilling, og er ledig fra 1. august 2022 til 31. juli 2025. Stillingens fagområde er gehørtrening, med vekt på undervisningsoppgaver innenfor høgskolens bachelorstudier.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter gruppeundervisning i gehør, hovedsakelig på bachelornivå i tråd med gjeldende studieplaner. Stillingen kan også bli tillagt andre undervisningsoppgaver, avhengig av behov ved høgskolen og kvalifikasjonene til den som ansettes. I stillingen inngår tid til faglig fornyelse og oppdatering. Det forutsettes at den som ansettes deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere

 • mastergrad i musikk med hovedområde gehør
 • relevant undervisningspraksis, med spesiell vekt på gehørundervisning på høgskolenivå

Søkere bes i tillegg om å legge ved / gjøre rede for

 • eksempler på undervisning tilpasset studentenes studieretning, instrumenter ogmusikksjanger (gjerne norsk folkemusikk). Eksemplene kan være i forskjellige formater, slik som skrift, noter, lyd, digitale læringsressurser eller video
 • kompetanse når det gjelder gehørstrategier, metodiske innfallsvinkler, faglig kreativitet og allsidighet i undervisningen
 • eventuell publisert forskning, fagartikler og undervisningsressurser med klar faglig profil innenfor stillingens fagområde
 • områder der søkeren har spesielt god kompetanse eller områder der søker har erfaring og praksis som kan ha betydning for stillingen. Eksempel på områder:
  – utøvererfaring
  – korledelse/orkesterledelse
  – komposisjon/arrangering
  – auditiv analyse
  – bruk av digitale verktøy i utøving eller undervisning

Den som ansettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) eller engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). For søkere uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på bred kompetanse, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter. Kompetanse i og erfaring fra undervisning innen både klassisk sjanger og norsk folkemusikk, eventuelt andre sjangre vil bli vektlagt.

Søkere som ikke kan dokumentere en relevant høgskolepedagogisk basiskompetanse, vil ved ansettelse bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, kan utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon, jamfør punktene over. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole. Stillingen lønnes som universitetslektor i stillingskode 1009. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Victoria Jakhelln på tlf. 975 43 969, spesialrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller på e-post til post@nmh.no.

Søknader må registreres elektronisk innen 6. februar 2022.

Frist
06/02/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 235 årsverk.