Frist
31/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis i skapende eller utøvende musikk / leder av NordART-senteret

NMH

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

NordART, Arne Nordheim Centre for Artistic Research in Music, arbeider for å fremme nye, innovative og eksperimentelle praksiser innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning i musikk. Senteret rommer både kunstneriske og vitenskapelige ph.d.-prosjekter og prosjekter som involverer seniorforskere og andre faglig ansatte på Norges musikkhøgskole, og har også et stort antall eksterne samarbeidspartnere. NordART skal være en drivende kraft, både nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med å fremme og utvikle kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i og gjennom musikk.

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en hel stilling og skal besettes på åremål for fire år fra 1. april 2022, eller etter nærmere avtale.

Stillingen er tillagt ledelse av NordART, Arne Nordheim Centre for Artistic Research. NordART rommer det vesentligste av høgskolens kunstneriske FoU-prosjekter, samt vitenskapelige FoU-prosjekter innenfor musikkvitenskapelige fagområder.

Stillingens fagområde er åpent, men avgrenset til utøvende og skapende fagområder som er relevante for utdannings- og FoU-virksomheten ved Norges musikkhøgskole.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter ledelse av NordART, eget FoU-arbeid, samt undervisning og veiledning på master- og ph.d.-nivå. Stillingen kan også tillegges undervisningsoppgaver på bachelornivå. Det tas forbehold om at eventuelle organisatoriske endringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Ledelsesoppgavene forutsettes utført i nært samarbeid med viserektor for FoU, fagseksjoner/fagmiljøer og FoU-administrasjonen.

Det forutsettes at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og fagmiljøet ved institusjonen generelt, i samsvar med høgskolens strategiske målsetninger, formulert i blant annet høgskolens overordnede strategiske plan og FoU-strategi 2025. Særlig viktig er strategisk disponering av høgskolens FoU-ressurser og målrettet innsats for økt eksternfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere kunstneriske kvalifikasjoner som førsteamanuensis innenfor et utøvende eller skapende fagområde som er relevant for høgskolens utdannings- og FoU-virksomhet. I søknaden bes søkeren om å spesifisere hvilket fagområde vedkommende har førsteamanuensiskompetanse innenfor. Nærmere informasjon om kvalifikasjonskravene for førsteamanuensis kan fås ved henvendelse til høgskolen. Den som ansettes har anledning til å søke personlig opprykk til professor dersom han/hun mener å være kvalifisert for det. Slik søknad kan ikke fremmes samtidig med søknad til stillingen.

I tillegg til kunstneriske kvalifikasjoner må søkere dokumentere:

 • relevant erfaring med ledelse av kunstneriske FoU-prosjekter
 • evne til og erfaring fra å initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter
 • erfaring med å initiere og utvikle søknader om eksterne FoU-midler
 • relevant erfaring fra undervisning og veiledning på master- og ph.d.-nivå
 • tilknytning til relevante nasjonale og internasjonale faglige nettverk og god kjennskap til det skapende og utøvende musikkfeltet

I vurderingen av søkere vil det videre bli lagt vekt på blant annet:

 • personlig egnethet, herunder lederegenskaper og samarbeidsevner
 • evne og vilje til å legge til rette for kompetanseutvikling for kolleger i ulike faser av karrieren
 • kompetanse innen eksperimentelle/nyskapende musikkuttrykk
 • erfaring fra kunstnerisk utviklingsarbeid som er sjangeroverskridende eller som utforsker og utfordrer grensene mellom ulike kunstarter
 • godt kjennskap til utdanningsløp i kunstnerisk utviklingsarbeid på tredje syklusnivå (ph.d.), fortrinnsvis gjennom undervisning på slike programmer eller egen ph.d.-utdanning
 • erfaring fra samarbeid med vitenskapelige forskningsmiljøer og/eller fra egen vitenskapelig forskning
 • god kunnskap om den nasjonale diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid og den internasjonale diskursen om artistic research

Den som ansettes må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), i tillegg til engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

Søkere må i eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser ved Norges musikkhøgskole skal ha gjennomført et universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og egen praktisk undervisningserfaring ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravet ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle det innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av søkernes kunstneriske, pedagogiske og andre kvalifikasjoner. Aktuelle søkere vil i tillegg bli invitert til prøveundervisning og intervju. Kunstnerisk dokumentasjon, inntil 15 verker/arbeider, leveres i form av lenker til offentlig tilgjengelige nettsider eller som lyd-/videofiler eller lignende. Lyd- og videofiler kan ikke lastes opp i søknadsportalen og må derfor leveres på annen måte, som avtales nærmere med høgskolen.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes som førsteamanuensis med en årslønn på kr. 650 300 – 715 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan det være aktuelt å tilby høyere lønn. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Norges musikkhøgskole har få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 annet ledd. Søkeren vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om NordART og stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Astrid Kvalbein, astrid.kvalbein@nmh.no, 977 35 878, eller til viserektor for FoU, Sidsel Karlsen, sidsel.karlsen@nmh.no, 476 63 970.

Søknad med alle vedlegg må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 31.01.2022.

Frist
31/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside