Frist
01/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk,

Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Doktorgrads-stipendiater (2) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Teaterhøgskolen

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) består av seks avdelinger innen utøvende og skapende kunstnerisk praksis som sammen gir et rikt multidisiplinært fagmiljø: Kunst og håndverk, dans, design, billedkunst, opera og teater. Kunsthøgskolen utdanner og utvikler utøvere og skapere på de høyeste internasjonale nivå innenfor og på tvers av disse kunstneriske fagfelt.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er i kjernen av mange kunstneriske arbeidsprosesser, og KHiO understøtter og utvikler dette fra bachelornivå til doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgradsutdanningen gir utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet en rettmessig plass i det høyere utdannings- og forskningssystemet, og anerkjenner de utøvende og skapende kunstfagenes selvstendige bidrag i kunnskapsproduksjon.

Kunsthøgskolens doktorgradsprogram har som mål å drive kunstnerisk utviklingsarbeid med internasjonal relevans som frembringer ny kunst, scenekunst og design, ny kunnskap og nye perspektiv på kunst, kultur og samfunn gjennom en undersøkende praksis. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende og utvikle fagfeltet og stipendiatens egen praksis – og er sterkt forankret i kunstnerisk praksis.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Nye kunnskapsrom og kontekstuelle rammeverk oppstår gjennom det kunstneriske utviklingsarbeidet og bidrar til ytterligere styrking av kunstnerisk produksjon, design og scenekunst.

Kunsthøgskolen deltar i den nasjonale Forskerskolen som gir metodisk innføring og opplæring i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgradsstipendiater forventes å delta aktivt i fagmiljø innen kunstnerisk utviklingsarbeid både på KHiO og nasjonalt. Ved KHiO er stipendiatene ansatt ved en av de ulike avdelingene, og vi har normalt 20-25 aktive doktorgradsstipendiater til enhver tid fordelt på alle 6 avdelinger.

Om stillingene

Vi har ledig to stillinger som doktorgradsstipendiat ved Avdeling Teaterhøgskolen.

For de to stillingene ser Avdeling Teaterhøgskolen etter scenekunstnere med sin hovedbakgrunn i skuespiller/aktør-faget, som utvikler og utfordrer sin egen praksis, og som i tillegg kan problematisere forståelsen av hva et kunstnerisk utviklingsarbeid kan være innenfor sitt fagfelt. Avdelingen søker kandidater med relevant internasjonal orientering og kritisk refleksjon i sitt virke. Kollektive strategier sett i lys av samfunnsmessige endringer utgjør et vesentlig fokusområde.

Avdelingen ser etter prosjekter som er tydelig forankret i et praktisk og studionært arbeid, som har interesse for metoder og konsepter som utvider egen og andres praksis – med potensiell betydning innen scenekunstfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Vekt vil bli lagt på oppdatert og kritisk kontekstforståelse i et scenekunstfelt i rask endring.

En av stillingene kan ha sin orientering i retning av det man kan betegne som den kollektivt skapende aktøren/skuespilleren i ikke-hierarkiske arbeidsstrukturer.

En av stillingene kan ha sin orientering knyttet til problematisering og nye perspektiver i det man kan betegne som subjektgestaltning/subjektfremstilling i møte med dramatisk tekst/scenetekst.

I noen grad vil søkernes forankring i eksisterende produksjonsmiljøer kunne være en fordel.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Teaterhøgskolen er studentene del av et bredt nasjonalt og internasjonalt kompetansemiljø.

Skolens fagmiljø og fasiliteter med bla scener, studioer og studenter på bachelor og masternivå gir utviklingsmuligheter og arbeidsforhold for praktisk forskning.

Tiltredelsesdato 01.10.2022. Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo. Søknadsfrist 01.12.2021.

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat skjer med forbehold om opptak til Kunsthøgskolens doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Administrasjonsspråket ved Kunsthøgskolen er norsk. Ved ansettelse stilles krav om at ansatte oppnår en viss norskkompetanse innen rimelig tid.

Krav til søker og til søknaden

Søker må kunne vise til anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang og nivå.

Søker må normalt ha minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.

Ved vurdering av søknader, vil personlig egnethet for å gjennomføre phd/ forskningsprosjekt bli vektlagt.

Kunsthøgskolen tilbyr

Stilling som stipendiat er en 3-årig fulltidsstilling med normalarbeidstid og med rettigheter og plikter som gjelder for ansatte ved statlige universiteter og høgskoler og Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Stillingen lønnes som SKO 1017 Stipendiat etter Hovedtariffavtalen i LR20 alt.10, med begynnerlønn som tilsvarer ltr. 54 (LO Stat, Unio og YS Stat lønnstabell) kr 491 200 brutto pr år.

Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad

Det søkes gjennom Kunsthøgskolens søknadsportalen jobbnorge.no.

Følgende vedlegg er obligatoriske og må lastes opp i søknadsportalen:

VENNLIGST MERK ALLE VEDLEGG TYDELIG

Vedlegg 1 Utfylt søknadsskjema, lastes ned her: doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

Vedlegg 2 Dokumentasjon av den utdanning og de kvalifikasjoner kreves for tilsetting som doktorgradsstipendiat og opptak til doktorgradsprogrammet, dvs. utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. (vitnemål eller dokumentasjon på tilsvarende kompetanse).

Vedlegg 3 Utfyllende CV (i tillegg til å bruke CV funksjonen i søknadsportalen skal vedlegges en egen CV om kunstnerisk praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid)

Vedlegg 4 Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet

Det kan sendes inn dokumentasjon av maksimum 10 arbeider, f.eks.:

  • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved video, fotografier eller liknende
  • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
  • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Dokumentasjonen leveres samlet som én PDF fil.

Kontaktinformasjon

For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Victoria Meirik ,mobil 900 55 784, e-post VictMeir@khio.no

For generell informasjon om Kunsthøgskolens doktorgradsprogram, vennligst se her: doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

For utfyllende informasjon vises det også til informasjon på Kunsthøgskolens nettsider doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med personaladministrasjonen: hr@khio.no

Henvendelsen bes vennligst merkes med «Doktorgradsstipendiat – avdeling Teaterhøgskolen».

Kunsthøgskolen i Oslo gir ingen individuell veiledning om søknadsprosessen.

Informasjonsmøte

Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer et informasjons-webinar for søkere 3. november 2021 fra kl. 17:00 – 19:00. Påmelding til webinaret skjer på khio.no. Påmeldingslenke publiseres 2 uker før informasjonsmøtet.

Frist
01/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk,

Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.