Frist
29/08/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til komposisjon av samisk musikk

UiT – Norges arktiske universitet

Ved Musikkonservatoriet, som er en del av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, er det ledig stilling som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiaten skal i løpet av stipendiatperioden utvikle og gjennomføre et selvstendig prosjekt innenfor fagområdet komposisjon av samisk musikk.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen senest 6 måneder etter å ha mottatt tilbud. Det er ønskelig med oppstart allerede høst 2021.

Stillingen gjelder for en periode på tre år. Det vil legges til rette for at stipendiaten blir tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i Nasjonale forskerskole for kunstnerisk utviklingsarbeid, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. For mer informasjon, se her.

Stillingens forskningsområde

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag og Musikkonservatoriet (MK) har som mål å utvikle et sterkt fagmiljø innen samisk musikk. For å fremme kunnskap om samisk musikk generelt inngår temaet i alle MKs emneplaner for hovedinstrument, samt i de obligatoriske emnene musikkhistorie og musikkanalyse. Studentene tilbys også samisk musikk som valgemne. Den utlyste stillingen innebærer en ytterligere styrking av fagområdet. Norges arktiske universitetsmuseum har også en større samling med samisk musikk, som ph.d.-stipendiaten kan gjøre nytte av i sitt prosjekt. Samlingen er en del av Nordnorsk folkemusikksamling, som består av samisk, kvensk og norsk tradisjonsmusikk.

«Denne utlysningen åpner opp for prosjekter som utvikler komposisjon av samisk musikk, for eksempel :

 • Ekstrapolering av formspråk i tradisjonell joik for lengre komposisjoner.
 • Bruk av mikrotonalitet, bruk av skiftende stemmereferanse.
 • Identifisering og videreføring av kjerneparametre.
 • Hvordan erstatte/regenerere muntlig/tradisjonell overlevering av luohti.
 • Muligheter/begrensninger i å kombinere forskjellige samiske regionale uttrykk.
 • Bruk av lydfragmenter/samples fra arkiver og samlinger, så som Nordnorsk folkemusikksamling, i elektroniske/elektroakustiske nye verk.
 • Bruk av multimediale uttrykk/flerkanalspresentasjoner.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder Lillian Grethe Jensen:

Telefon: 77 66 07 32
Epost: lillian.jensen@uit.no

eller førsteamanuensis Andreas Fliflet:

Telefon: 77 66 04 62
Epost: andreas.fliflet@uit.no

Kvalifikasjoner

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet. For opptak til ph.d.-utdanning ved UiB må søkeren normalt ha en femårig mastergrad i aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsen i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. For opptak til kunstnerisk ph.d. skal mastergraden være i utøvende eller skapende kunst. For søknaden gjelder ellers kravene til kvalifikasjon, dokumentasjon og prosjektbeskrivelse som er beskrevet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Videre stiller stillingen krav til dokumenterte gode egenskaper i engelsk. For nordiske søkere dokumenteres dette med vitnemål fra videregående. God beherskelse av samisk, norsk eller et annet skandinavisk språk anses fordelaktig. Søkere med erfaring fra samisk musikk oppfordres til å søke.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Dokumetnasjon på inntil 15 kunstneriske arbeider
 • Prosjektbeskrivelse (X sider)

Dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Frist
29/08/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.