Frist
18/04/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Kalender

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Salif Keita-konsert

21/06/2024 Kl. 19.30

Viken

Valdres sommersymfoni – festivalen

21/06/2024 Kl. 1800

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Universitetslektor II i fløyte

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 10 prosent stilling og er ledig for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august
2021.

Stillingens fagområde er fløyte. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning
av studenter. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn i faglig samarbeid med
kolleger.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter regelmessig undervisning og veiledning i fløyte og kammermusikk innenfor kandidatstudier og mastergradsstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver med undervisning på lavere alderstrinn og undervisning i didaktikk.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

  • kunstneriske kvalifikasjoner som fløytist på høyt profesjonelt nivå
  • bred erfaring som solist, kammermusiker og orkestermusiker
  • relevant pedagogisk erfaring
  • erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til universitetslektor kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som tilsettes må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), i tillegg til engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende
kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte  dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Søknad og vedlegg lastes opp i den elektroniske søkerportalen. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen er plassert i stillingskode 1009 Universitetslektor og lønnes fra ltr. 49 i statens regulativ, p.t. tilsvarende kr. 444 700 i full stilling.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige ansatte i faglige stillinger. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket fremfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Matz Pettersen, tlf. 928 39 785, epost matz.pettersen@nmh.no, eller spesialrådgiver Kjetil Solvik tlf. 957 21 905, e-post kjetil.solvik@nmh.no.

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes elektronisk via linken «søk stillingen».

Frist
18/04/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.