Frist
28/03/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på musikkpedagogikk/ pedagogisk psykologi

Nord universitet

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, studiested Levanger, er det fra 01.06.2021 ledig en 100 % stilling i tre år som stipendiat i NFR-forskningsprosjektet OutMus (Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble – Teaching Music in Cooperation Between Primary and Music Schools).

Stipendiatens arbeid i prosjektet er innenfor fagområdet musikkpedagogikk og/eller pedagogisk psykologi/musikkpsykologi.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten blir en del av OutMus-teamet og stipendiatens prosjekt skal være en del av arbeidspakke 3 (assessment of musical learning outcomes – quasi-experimental study) som ledes av professor Jens Knigge. Mer spesifikt dreier arbeidspakken seg om å:

 • selektere, adaptere og evaluere internasjonale kvantitative måleinstrumenter i en norsk grunnskolekontekst.
 • utforme og gjennomføre et kvasi-eksperimentelt design som måler effektene av forskjellige typer musikkundervisning i grunnskolen.
 • analysere datamateriale med avanserte statistiske metoder (item response theory, structural equation modeling etc.).

Stipendiatens prosjekt skal kontekstualiseres i PhD-programmet «studier av profesjonspraksis». Programmets fag- og forskningsfelt er profesjonspraksis, med praktisk kunnskap som kjerneområde. Doktorgradsprogrammets vitenskapelige fokus omfatter yrkespraksis og handlingsbasert kunnskap, samt premisser for forskning på̊ kunnskapsutvikling i yrkesutøvelsen. Studiet har en særlig oppmerksomhet rettet mot profesjonsutdanningene ved Nord universitet, uansett fag eller nivå, men retter seg også mot alle typer yrkesfelt og profesjoner.

Stillingen vil bli tilknyttet forskningsgruppen «musikkrelaterte læringsprosesser» ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid.

Stillingen har kontorsted Levanger. Det forventes at den som ansettes bidrar og er tilgjengelig for fagmiljøet.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram: PhD i studier av profesjonspraksis. Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som fortrinnsvis publiseres som en artikkelsamling, men monografi kan også vurderes.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse (se veiledning prosjektskisse: https://www.nord.no/no/studier/Documents/Retningslinjer-for-prosjektbeskrivelse-290819.pdf

Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid. Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i fagmiljøet og forskningsgruppen. Det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre eller flere kortere utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Relevans og kvalitet på søkerens masterstudium, og eventuelt tidligere relevant forsknings- og formidlingsarbeid (særlig kvantitativ empirisk forskning).
 • Karakter på masteroppgaven vil bli tillagt vekt.
 • Presentasjon av en prosjektskisse der kandidaten redegjør for prosjektets rolle i OutMus-arbeidspakke 3 (aktuelle søkere blir innkalt til intervju og får tilsendt beskrivelsen av
 • OutMus-arbeidspakke 3 på forhånd).
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 482.200.
For særskilt godt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønnsplassering vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Jens Knigge, jens.knigge@nord.no, tlf. 74 02 27 36.

Nærmere opplysninger om doktorgradsprogrammet fås ved henvendelse til:

Programansvarlig Anne Marit Valle, anne.m.valle@nord.no, tlf. 75 51 77 52.

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju der de også skal redegjøre nærmere for hvordan kandidaten tenker å gjennomføre arbeidsoppgavene i tilknytning til OutMus-prosjektet. (Prosjektdokument blir tilsendt de som blir innkalt til intervju).

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad
Søknad sendes elektronisk innen 28.mars 2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å gjennomføre en doktorgrad og for å delta i OutMus-prosjektet.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Kopi av masteroppgaven (PDF fil) og eventuelle andre relevante publikasjoner
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30070737

Frist
28/03/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.