Frist
04/01/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en fast, hel stilling og er ledig fra 1. august 2021.

Stillingens fagområde er musikkteori med vekt på analyse og satslære.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, forskning og utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn i samarbeid med kolleger, og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

Undervisning og veiledning

Stillingen omfatter undervisning og veiledning i musikkteori på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i tråd med gjeldende studieplaner. Det kan også være aktuelt med undervisning på NMHs talentutviklingsprogram. Undervisning i musikkhistorie og gehør i bachelorstudiets førsteavdeling, studieår 1-2, kan også bli tillagt stillingen.

Ved NMH er musikkteori ofte knyttet til utøvende praksis. Musikkteoretiske emner kan være egne emner eller inngå som komponenter i andre fag. Musikkteoriundervisningen foregår i grupper og har normalt en klar profil og relasjon til studentenes instrument, sjanger eller studieretning.

Den som ansettes forutsettes å opprettholde et høyt faglig nivå og å arbeide aktivt for å utvikle kvalitet og innhold i emnene. Det forventes at vedkommende deltar aktivt i NMHs satsning på digital teknologi i undervisningen, og for øvrig tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener. Det forventes jevnlig tilstedeværelse ved institusjonen, og at den som ansettes har mulighet til å gi ukentlig undervisning.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det forutsettes at den som ansettes, bidrar til å videreutvikle fagområdet gjennom eget forsknings- og utviklingsarbeid og ved deltakelse i interne og eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk, og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

  • Vitenskapelige kvalifikasjoner innen fagområdet i samsvar med etablerte standarder for førsteamanuensiskompetanse, fortrinnsvis doktorgrad med et relevant musikkteoretisk tema
  • Publiserte forskningsresultater med en klar faglig profil innenfor stillingens fagområde
  • Faglig-pedagogisk utviklingsarbeid
  • Erfaring fra undervisning på universitets- og høyskolenivå

Det kan også bli lagt vekt på:

  • Søkerens redegjørelse for sine refleksjoner knyttet til egen undervisningspraksis, inkludert faglige mål, strategier, metoder og eget bidrag til faglig utvikling og nytenking
  • Kompetanse innen musikkhistorie og gehør
  • Eventuell kompetanse innenfor andre tilstøtende fagområder, som eksempel komposisjon, arrangering eller eget kunstnerisk utviklingsarbeid/instrumentalutøving
  • Erfaring med bruk av digital teknologi i undervisningen.
  • Sjangerbredde

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensis kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og egen praktisk undervisningserfaring har opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon av vitenskapelige kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format må sendes inn i fire eksemplarer.

Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 annet ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Mats Claesson på tlf. 922 61 690, spesialrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller per e-post til post@nmh.no.

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via Søk stillingen (jobbnorge.no) senest 04.01.2021.

Frist
04/01/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.