Frist
15/11/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

NTNU – kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor humanistiske fagområder, og er Norges nest største humaniora-fakultet målt i antall studenter. Vi vil utvikle ledende fagmiljøer innenfor handlingsrettet humaniora, og nytenkende og utforskende undervisning. Fakultetet består av seks institutter og en fakultetsadministrasjon.Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Om stillingen

Institutt for musikk lyser ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i musikkvitenskap. Vi søker etter en person med forskningserfaring som kan styrke og utvikle studieprogrammets undervisnings- og forskningsaktivitet samt bidra til mer eksternfinansiert forskning.

Instituttets musikkvitenskapsprogram har, i tillegg til andre disipliner og forskningsområder, en særlig fagkompetanse innenfor historisk musikkvitenskap, etnomusikologi, populærmusikk- og jazzstudier, musikk og media, kulturbasert musikkvitenskap, komposisjon og arrangering, kulturstudier, og musikk og læring. I programmets profil inngår det både i bachelor- og masterprogrammet en sterk vektlegging av instrumental- og vokalutøvelse, menneskets musikalitet og benyttelse av musikkteknologi.

Innenfor disse rammene er det forventet at den ansatte bidrar til å nå de strategiske mål for både musikkvitenskapsprogrammet og instituttet som helhet. Disse målene omfatter økt programmessig, pedagogisk og forskningsmessig samarbeid både på tvers av instituttets programmer samt styrking og utvikling av den undervisningsmessige, emnerelaterte og forskningsmessige aktiviteten, herunder økt eksternfinansiert virksomhet. Det inngår også å bidra til realiseringen av instituttets nasjonale samfunnsoppdrag, som går ut på å gi studentene fra bachelor til doktorgradsnivå et variert musikkvitenskapelig og forskningsbasert grunnlag for en rekke musikk- og kulturrelaterte, private og offentlige samfunnsoppgaver. Dessuten forventes det at den tilsatte medvirker til å styrke instituttets innsats for å internasjonalisere fagstabens forskningsaktiviteter og faglige nettverk, samt å styrke fagmiljøets rolle i både det nasjonale og nordiske samarbeid om forskeropplæringen.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning innenfor området historisk musikkvitenskap på bachelor, master- og doktorgradsnivå
 • Å bidra til nye forskningsperspektiver i historisk musikkvitenskap og utvikle eksternfinansierte prosjekt
 • Ansvar for undervisning og forskning, sammen med de andre fagpersonene i staben
 • Bidra til fagmiljøets forsknings- og utviklingsaktiviteter på grunnlag av egen kompetanseprofil
 • Administrative oppgaver

I tillegg forventes det at den som ansettes også kan undervise i emner utenfor sine spesialområder (som for eksempel i musikkvitenskapelig teori og metode), og bidra til den obligatoriske musikkhistorieundervisningen (som inkluderer bachelorstudenter både i musikkvitenskap og den utøvende utdanningen) og lede de norskspråklige skrive- og forskningsseminarene som er tilknyttet studentenes arbeid med masteroppgaven.

Undervisning og veiledning er hovedsakelig tenkt å foregå på norsk eller et annet skandinavisk språk. Undervisning på engelsk er også en mulighet, med unntak av masterseminar (se over).

Den samlede arbeidsbelastningen vil være fordelt mellom forskning, undervisning og administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må

 • ha doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, innen musikkvitenskap (eller tilsvarende).
 • ha undervisningsmessig og forskningsmessig erfaring innenfor områder knyttet til historisk musikkvitenskap, og ha grunnleggende pedagogisk kompetanse og gode formidlingsevner.
 • kunne vise til aktiv faglig innsats gjennom konferansepresentasjoner, fagfellevurderte publiseringer og annen tilsvarende virksomhet.
 • kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner på internasjonalt nivå. Særlig vekt vil bli lagt på søkerens utdanning og tidligere praksis, pedagogiske aktiviteter, vitenskapelige publikasjoner, erfaringer fra studentveiledning på flere akademiske nivåer samt fra forskningsledelse og akkvisisjon av eksternfinansierte forskningsprosjekt.

Den ansatte forventes å være flytende i skriftlig norsk (foretrukket) eller et annet skandinavisk språk (svensk eller dansk). Dette kravet stilles både ut fra musikkvitenskapstudentenes demografi og stillingsinnehaverens ansvar for skrive- og forskningsseminar tilknyttet masteroppgaven i musikkvitenskap nevnt over. Språkkunnskaper må kunne dokumenteres.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner:

Ved vurderingen av søkerne vil det være spesiell interesse for kandidater som kan vise til

 • særskilt kompetanse i historisk musikkvitenskap på området repertoar og praksis i det 20. og/eller 21. århundres vestlige kunstmusikktradisjon (bredt definert og inkludert for eksempel elektronisk musikk, computermusikk, opera, musikk for teater, film etc., også inkorporering av populærmusikk og populærkultur i kunstmusikktradisjonen);
 • særskilt kompetanse på området norsk og/eller skandinavisk musikk i det 20. og/eller 21. århundre (inkludert emner og vinklinger som kan bidra til prosjektet Norsk musikkarv, se http://www.musikkarven.no); og/eller
 • undervisnings- og forskningserfaring basert på interdisiplinære perspektiver (inkludert – men ikke begrenset til – kritisk teori, kulturteori, kjønnsstudier etc.)

Studieplanen, pensum og forskningsaktivitetene i musikkvitenskapsprogrammet omfatter både generell musikkhistorie og musikkhistoriske emner som spenner fra middelalderen til det 21. århundre. Som nevnt er søkere med bred kompetanse innenfor vestlig kunstmusikk i det 20. og/eller 21. århundre, potensielt med forbindelse til skandinaviske emner, særlig ønsket og dermed betraktet som et verdifullt tilskudd til den nåværende forskningsstaben. Samtidig oppmuntres kandidater også fra andre områder av den historiske musikkvitenskapen til å søke.

Den ansatte forventes å være en god pedagog som kan utvikle og forestå undervisning i programspesifikke emner både på bachelor- og masternivå og i instituttets frie emner som er åpne for samtlige studenter ved NTNU.

Personlige egenskaper

Søkeren må ha gode samarbeidsevner, entusiasme for undervisning og studentaktiv læring, og interesse og evne til populærvitenskapelig formidling.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) lønnes normalt fra brutto fra kr 544.400 – kr 607.700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Den som blir ansatt må rette seg etter vedtatte endringer vedrørende universitetets aktivitet. Det kan være knyttet til undervisningsportefølje eller organisatoriske endringer som angår instituttet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. Arbeidsplassen blir Institutt for musikk.

Vi ønsker oppstart august 2021.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Søknaden med vedlegg skal foreligge på et skandinavisk språk (norsk/svensk/dansk).

Søknaden må inneholde:

Det skal ikke legges ved vitenskapelige arbeider i første søkerunde. Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

Søkere som innstilles, vil bli bedt om å sende inn opp til 5 vitenskapelig arbeider for vurdering i den sakkyndige komiteen. Det er mulig å sende inn deler av større vitenskapelige arbeider, så vel som upubliserte arbeider. Sampubliserte arbeider vil også bli vurdert. Der det er vanskelig å identifisere søkerens bidrag må det legges ved en kort beskrivelse av hva det er.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.

Søkere som ikke er kjent med det norske ansettelsessystemet minnes om at vurderingen vil være basert på innleverte akademiske arbeider, publiserte eller upubliserte, og at de som ikke leverer slike arbeider ikke vil komme i betraktning for stillingen.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Nora Bilalovic Kulset, nora.kulset@ntnu.no, eller musikkvitenskaps programleder, John Howland, john.howland@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Tverå Nilsson, hege.tvera.nilsson@ntnu.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknad merkes med referansenummer: HF 20-026.

 

 

 

Frist
15/11/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

NTNU – kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor humanistiske fagområder, og er Norges nest største humaniora-fakultet målt i antall studenter. Vi vil utvikle ledende fagmiljøer innenfor handlingsrettet humaniora, og nytenkende og utforskende undervisning. Fakultetet består av seks institutter og en fakultetsadministrasjon.