Frist
20/10/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Doktorgradsstipendiat i musikk i kontekst

Universitetet i Agder

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig 1-2 stillinger som doktorgradsstipendiat i musikk i kontekst for en periode på 3 år, evt. 4 år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand og det er residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, utøvende bachelor­utdanning, utøvende masterstudium, ett-årig videreutdanning (4. år) samt årsstudium i musikk.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst. Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten er tatt opp på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i Kunst i kontekst. For nærmere opplysninger se Ph.d.-program i kunstfag, studieplan for KiK-ph.d.-spesialisering og Utfyllende regler for ph.d.-program for kunstfag.

KiK-ph.d.-spesialiseringen åpner opp for to ulike avhandlingsformater: vitenskapelig avhandling og kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling. Søkerne til stillingen skal opplyse i søknaden hvilket avhandlingsformat de ønsker å arbeide med.

Ph.d.-prosjektet skal gi et bidrag til feltet musikk i kontekst. «I kontekst» innebærer blant annet et fokus på ulike former for musikalsk praksis, kunstnerisk utøving og teori. Stipendiaten skal gjennom sitt forskningsprosjekt forholde seg til spenningsfeltene mellom utøvende, samfunnsmessige, filosofiske, estetiske og pedagogiske perspektiver og praksiser. Ph.d.-prosjektet kan etablere sitt undersøkelsesområde fra ulike ståsteder, så som tverrfaglige, historiske, politiske, kulturelle, pedagogiske, helsefaglige, filosofiske og/eller kunstinterne perspektiver. Det er mulig å trekke veksler på egen eller andres praksis eller kunstnerisk utøvende aktivitet i undersøkelsen. Temaer kan gjerne rette seg spesielt mot kulturarv og kulturell bærekraft, sosialt samhold og velferd, kunstnerisk innovasjon eller utdanning.

Følgende forskningsgrupper er tilknyttet KiK-plattformen: Kunst og barn & unge, Kunst og konflikt, Kunst og sosiale relasjoner, REMP Reconfiguring Early Modern Performance. Søkerne skal i søknaden redegjøre for prosjektets relevans for minst én av disse forskningsgruppene. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen fagfeltet musikk. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat, fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

Arbeidsspråket ved Fakultet for kunstfag er norsk. Søkeren må lære seg norsk eller et annet skandinavisk språk innen to år og beherske engelsk (skriftlig og muntlig). Ph.d.-avhandlingen kan skrives på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • En utdanningsbakgrunn som kombinerer didaktiske, vitenskapelige, utøvende/skapende deler vil være en fordel, men er ikke noe formelt krav
 • Relevant praksis

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til å arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere publiserte arbeider. Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil også bli vektlagt.

Det er en forutsetning for tilsetting at fakultetet har veiledningskapasitet og infrastruktur som er nødvendig for å realisere ph.d.-prosjektet.

Vi tilbyr

Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, godt sosialt miljø, deltagelse i aktive forskningsgrupper og gode muligheter for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, gode muligheter for tverrestetisk og tverrinstitusjonelt samarbeid. I relasjon til samtidens utvidede og tverrestetiske kunstfelt tilbyr Fakultet for kunstfag gode muligheter for å arbeide og forske så vel innenfor, som på tvers av, de enkelte kunstfag (visuell kunst, musikk og teater).

 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider inklusive litteraturliste og skal presentere forskningsfeltet, mulige forskningsspørsmål, teoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Den skal også inneholde en fremdriftsplan, budsjett og opplysninger om nødvendig infrastruktur. I tillegg skal søker belyse prosjektets originalitet og relevans for feltet.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen». Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV (bruk ”standard CV” i den elektroniske søknaden)
 • Fullstendig publikasjonsliste (vitenskapelige publikasjoner, kunstneriske arbeider, formidling)
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider inkludert litteraturliste
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner
 • Dokumentasjon av eventuelt kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Master-/hovedfagsoppgaven
 • Vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå
 • Vitnemål og karakterutskrifter fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Dersom søkeren har en tverrestetisk mastergrad må fordypning innen musikkfeltet dokumenteres.
 • Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Søknaden kan ikke vurderes dersom vedlegg mangler.

Søknadsfrist: 20.10.2020

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • professor og leder av fakultetets doktorgradsprogram Anne Haugland Balsnes, mobil 481 87 108, e-post anne.h.balsnes@uia.no
 • instituttleder ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Birte Myhrstad, tlf. 38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post birte.myhrstad@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.no
Frist
20/10/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev