Frist
25/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UMAK er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter faglærerutdanning i musikk og fagstudium i musikkøving på bachelornivå, og hørelære med didaktikk og praksis, instrumentaldidaktikk og musikkøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), Musikkonservatoriet er det ledig stilling som professor/førsteamanuensis i trombone i inntil 100 prosent (minimum 50 prosent) fra 1. august 2020. En 100 prosent stilling forutsetter kandidater som i tillegg er kvalifisert til å ta på seg undervisningsoppgaver i ensembleledelse eller teoriemner. Stillingen er knyttet til Musikkonservatoriet med arbeidssted i Tromsø.

Stillingens arbeidsområde

Stillingenes hovedarbeidsområder er undervisning og veiledning av studenter, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt administrative oppgaver. I tillegg kommer deltakelse i forberedelser til og gjennomføring av Musikkonservatoriets opptaksprøver, eksamener, rekrutteringsarbeid og prosjekter. Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Hoveddelen av undervisnings- og veiledningsoppgavene er knyttet til bachelor- og masterstudenter på hovedinstrument og i kammermusikk. Stillingene kan også bli tillagt veiledning av stipendiater i program for kunstnerisk utviklingsarbeid, undervisning i bi-instrument, elever i talentutviklingsprogram, musikkstudenter i lærerutdanningene og instrumentaldidaktikk. Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder prosjekter, seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, fortrinnsvis i samarbeid med øvrige lærere.

Den som tilsettes forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå gjennom egen kunstnerisk virksomhet og ved deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forventes også at vedkommende skal være en sentral faglig bidragsyter gjennom aktivt faglig samarbeid med kollegaer og studentinvolvering. Det settes normalt av inntil 50% av stillingsomfanget til FoU-virksomhet.

I stillingene inngår ulike fagadministrative oppgaver innenfor aktuelt fagområde og ved fakultetet for øvrig, samt ulike administrative oppgaver som skal bidra til realisering av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfags uttalte strategiske målsettinger.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder ved Musikkonservatoriet

epost: lillian.jensen@uit.no,
tlf. +47 77 66 07 32 / +47 920 59 486.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever at den som ansettes må:

 • være en aktiv og allsidig musiker i utøverfeltet
 • ha pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning

Musikkonservatoriets profil er tverrfaglig, og både utøvende og pedagogiske kvaliteter vektlegges. Det er derfor ønskelig at den som ansettes har:

 • god kunnskap relatert til musikeryrket med
 • bred erfaring fra turneer, konsertfremførelser, innspillingssituasjoner og lignende
 • pedagogisk erfaring fortrinnsvis fra høgere utdanning

Erfaring fra undervisning i ensembleledelse eller teoriemner og god sjangerbredde vil bli ansett som en fordel.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er omgjengelig med gode evner i kommunikasjon og samarbeid, og har evne til å jobbe planmessig og organisert. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Språkkrav – Stillingen krever gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk fordi dette er undervisningsspråket. Det kreves også at søkeren behersker engelsk skriftlig og muntlig. Se hvordan du kan dekke språkkravet.

For stilling som professor kreves:

 • omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå, eller
 • vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen, eller
 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Moderat kjønnskvotering: UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:
a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b.

Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet
 • Alle former for konkret dokumentasjon i form av attester, dokumenter, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden

For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt. De som ikke oppfyller kravene til udanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Et spennende og godt fagmiljø
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Dokumentasjonen som ikke er levert innen fristen utløp vil ikke blir tatt med i vurderingen. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider, eller over all kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, samt eventuelt stipendprogram
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, eller kunstnerisk utviklingsarbeid, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Dokumentasjon som dekker språkkravet. Se hvordan du kan dekke språkkravet

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Frist
25/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UMAK er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter faglærerutdanning i musikk og fagstudium i musikkøving på bachelornivå, og hørelære med didaktikk og praksis, instrumentaldidaktikk og musikkøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium.