Frist
21/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis i live electronics

Norges musikkhøgskole

Stillingen er ledig for en åremålsperiode på 6 år fra 1. oktober 2020, med mulighet for forlengelse med ytterligere en periode. Stillingens omfang er inntil 50 %. Det forutsettes jevnlig tilstedeværelse på institusjonen i tråd med stillingens omfang.

Stillingens fagområde er live electronics, med vekt på utøvende og skapende virksomhet ved hjelp av eller med støtte av musikkteknologisk software og hardware. Det legges vekt på kunstneriske kvalifikasjoner og praktisk erfaring i bruk av musikkteknologi i sanntidsutøving av musikk.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid, samt administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Undervisning og veiledning

  • Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i utøving og i bruk av live electronics i utøving og komposisjon, på både bachelor-, master og doktorgradsnivå.
  • Undervisning kan bli gitt både i grupper og som individuell undervisning/veiledning. Den som blir tilsatt må være kvalifisert for å kunne ta ansvar for hele hovedinstrumentemnet for studenter innenfor utøverstudiet i improvisert musikk/jazz og musikkpedagogikkstudiet innenfor jazz/pop/rock.

I tillegg kan det bli aktuelt med undervisning i andre emner avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i live electronics forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes at den som tilsettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen generelt, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere kunstneriske kvalifikasjoner som utøver på høyt internasjonalt nivå og bred utøvende erfaring fra prosjekter der live electronics er integrert med akustiske og elektriske instrumenter innenfor jazz/pop/rock-sjangrene og ulike blandingsformer.

Søkere må videre dokumentere

  • Meget gode kunnskaper i bruk av MAX og Ableton Live
  • Gode kunnskaper i musikkproduksjon og kreativt arbeid i lydstudio
  • Relevant undervisningserfaring på høgskolenivå, herunder erfaring med veiledning på masternivå og fortrinsvis også på doktorgradsnivå
  • Erfaring med bruk av digitale undervisningsverktøy
  • Erfaring med kusntnerisk utviklingsarbeid

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som tilsettes må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) i tillegg til engelsk. Dersom den som tilsettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt to år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og egen praktisk undervisningserfaring har opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Anmeldelser, journalistiske omtaler o.l. er ikke relevant dokumentasjon og vil ikke bli vektlagt i vurderingen. Søknad og alle vedlegg lastes opp i den elektroniske søkerportalen. Dokumentasjon i form av innspillinger mv kan ikke lastes opp, men lenker til slik dokumentasjon kan legges inn i søknaden eller i et vedlegg.

Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 annet ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Håkon Storm-Mathisen på tlf. 958 23 272, spesialrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr. e-post til post@nmh.no.

Søknadsfrist

Søknad må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 21.06.2020.

Frist
21/06/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev