Frist
26/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Offentlig
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-,

master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Universitetslektor i kordireksjon – 30 %

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingen er en 30 prosent stilling og er ledig for en åremålsperiode på 4 år fra 1.
august 2020. Stillingens fagområde er kordireksjon med spesiell vekt på kirkemusikk.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i kordireksjon innenfor
kandidatstudier og mastergradsstudier på kirkemusikk, i tråd med gjeldende
studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper.
Stillingen kan også bli tillagt oppgaver med undervisning på lavere alderstrinn.

Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og
kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet.
Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens
opptaksprøver og eksamener.

Vedkommende vil også ha et spesielt ansvar for organiseringen av undervisningen
innenfor kordireksjon på kirkemusikk, herunder organiseringen av kirkemusikk-koret.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere:

  • Kunstneriske kvalifikasjoner som kordirigent på profesjonelt nivå
  • Relevant utdanning innenfor kirkemusikalske disipliner
  • Relevant pedagogisk erfaring og gode resultater fra undervisning på høyt nivå
  • Erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til lektorkompetanse kan fås ved
henvendelse til høgskolen.

Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk)
og engelsk. Dersom den som tilsettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige
ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen
rimelig tid (to år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig
framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper
og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen,
bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søknad med CV og vedlegg i form av attester og vitnemål skal lastes opp i den
elektroniske søkeportalen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og
intervju, og kan også bli bedt om å levere supplerende dokumentasjon av sine
kvalifikasjoner.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges
musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige ansatte. Kvinner oppfordres derfor
spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket
framfor mannlig søker. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i
befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og
kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer
med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder
Frank Havrøy, tlf. 915 74 676, e-post frank.havroy@nmh.no, eller spesialrådgiver Kjetil
Solvik tlf. 957 21 905, e-post kjetil.solvik@nmh.no.

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes elektronisk via linken «søk
stillingen». Eventuelle fysiske vedlegg sendes til Norges musikkhøgskole, Postboks
5190 Majorstuen, 0302 Oslo.

Frist
26/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Offentlig
Institusjon
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-,

master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev