Frist
23/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i Music Business

Høgskolen i Innlandet

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring. Stilingen er fast, 100 %.

Kontakt:

Studieprogramansvarlig Rune Johannessen, Mob: 900 19 315, e-post: rune.johannessen@inn.no

Ansvar og oppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning og arbeidsoppgaver knyttet til fag og bransjespesifikke emner på bachelorstudiet.
 • Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Utvikling av kurstilbud på bachelor – og/eller masternivå
 • Pådriver for internasjonalisering
 • Kan tillegges ansvar som studieprogramansvarlig

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Forskning og forskningsbasert undervisning og veiledning innenfor studiets fagområder og emner, som for eksempel: Musikk og kulturteori, Event management, Musikk og markedet,
 • Musikkbransjen, Musikkproduktet, Bacheloroppgave, Ekstern praksis Music Management, Musikk og media kontraktsrett.
 • Delta i forskning på eksisterende prosjekter og bidra til akkvisisjon av nye forskningsprosjekter. Være aktiv medlem i en forskningsgruppe.
 • Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Være pådriver for internasjonalisering gjennom videreutvikling av internasjonalt nettverk for forsknings- og undervisningssamarbeid, inklusiv utveksling av studenter og fagstab.
 • Utvikling av kurstilbud på bachelor – og/eller masternivå
 • Utdanningsledelse på studieprogramnivå, samt administrasjon knyttet til studieprogram
 • Samarbeid med relevante virksomheter
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • For ansettelse som førsteamanuensis stilles det krav til doktorgrad som er relevant for music business, samt pedagogisk kompetanse.
 • For ansettelse som førstelelektor kreves relevant mastergrad eller tilsvarende, samt pedagogisk kompetanse og forsknings- og utviklingsarbeid.
 • For ansettelse som høgskolelektor kreves relevant mastergrad eller tilsvarende, samt pedagogisk kompetanse.
 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Erfaringskompetanse

 • Erfaring fra musikkbransjen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Nettverk med kontakter i musikkbransjen, nasjonalt og internasjonalt
 • Interesse for eller erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekter, gjerne i internasjonalt nettverk
 • Undervisning- og veiledningserfaring fra Bachelor og/eller Masternivå
 • Interesse for og evne til utvikling av undervisning og undervisningsmetoder
 • Interesse for digitalisering

IKT/systemkompetanse

 • God kompetanse på relevante digitale verktøy.

Språk

 • Må kunne undervise på norsk/nordiske språk og engelsk
 • Det stilles krav til god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk/nordisk og engelsk.

Personlig kompetanse

 • Vi ønsker medarbeidere som er faglig interesserte, og som ønsker å bidra til videreutvikling av music business som fagområde og ser faglig sammenheng med fakultetets øvrige studietilbud.
 • Vi ønsker at våre nye kollegaer skal bidra til å styrke og videreutvikle fagområdet i et mer langsiktig perspektiv, og således være vesentlige bidragsytere i Handelshøgskolens satsning på music business, utdanning- og forskning.
 • Vi søker kollegaer som kan omgås studenter og kolleger på en god måte, og som vil bidra til et godt samarbeidsklima.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder vil kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, så vel som å arbeide i team. En utviklingsorientert/løsningsorientert natur vektlegges, i tillegg til god formidlingsevne og evne til å knytte teoretisk kunnskap til praksis.
 • Vi ønsker medarbeider som også viser initiativ til- og utvikler søknader for ekstern finansiering av undervisnings- og forskningsprosjekter.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har sin arbeidsplass ved fakultetet og bidrar aktivt i miljøet. Stillingen vil ha hovedarbeidssted Rena, og arbeidet vil i all hovedsak være knyttet til studiested Rena. Det kan likevel hende at enkelte arbeidsoppgaver vil foregå på høgskolens andre studiesteder.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke
Søknad og CV registreres elektronisk.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor / 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.
Frist
23/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».