Frist
15/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UiS – vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente
Universitetet i Stavanger har om lag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerinsk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og danse-pedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger.

Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.

UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Den klingende historien – Et ph.d.-prosjekt med utgangspunkt i fonogramsamlingen ved Norsk lydinstitutt

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i musikk (artistic research/kunstnerisk utviklingsarbeid) ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk. Stillingen er ledig fra 01.08.2020.

Forskningstema er utøverkunnskap med utgangspunkt i fonogramsamlingen ved Norsk lydinstitutt.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Bakgrunn for stillingen
I over hundre år har grammofoninnspillinger vært en del av musikerens og lytterens hverdag. Studier i dette materialet har for lengst dokumentert store endringer i fremføringspraksis innen den klassiske musikken. Ved inngangen til 1900-tallet var det fortolkningstradisjoner som var relativt forskjellige og gjerne med en viss geografisk tilknytning. Grammofonplatens fristilling av musikkfremføringen fra en gitt her-og-nå situasjon har gjennom grammofonselskapenes internasjonale distribusjon bidratt til å minske disse forskjellene. Det materialet som Norsk lydinstitutt disponerer er særlig velegnet for studier av den klingende historien, både ut fra samlingens omfang og dens tilgjengelighet.

Prosjektet kan ha i hovedsak to alternative innretninger:

1. En studie av utøvertradisjoner gjennom egen praksis, kartlegging, analyse og kontekstualisering

2. Med avsett i og potensiell fornyelse av Historically informed performance: Oversetting av kunnskap og omtydning av historiske idealer og praksiser

For begge alternativer vil materialet ved Norsk lydinstitutt være essensielt som kildetilfang, enten som forskningsobjekter i seg selv, eller som stilistiske modeller og komparative referanser. Ved å bygge på metoder og kunnskapsobjekter fra den forskningen som er gjort på historiske innspillinger vil stipendiaten kunne bidra til å videreføre og utvikle denne type utøverkunnskap.

Begge innretningene vil være særlig aktuelt for klassiske instrumentalister, sangere og dirigenter. Et høyt utøvende nivå i tillegg til god refleksjonsevne vil være forutsetningen for kandidater til prosjektet. I og med at forskningen i hovedsak er praksisrettet, vil opptak av fremførelser utgjøre en vesentlig del av dokumentasjonen og resultatene fra forskningen.

Nærmere informasjon om de alternative innretningene
Innretning 1 kan munne ut i et utøverorientert forskningsprosjekt med tre viktige komponenter; forskning, digitalisering og formidling. Forskningsdimensjonen vil omfatte kartlegging og analyse av det klingende materialet i et utøverperspektiv samt utarbeidelse og kontekstualisering av det biografiske materialet. I dag er det en økende interesse for individualitet og egenart i det kunstneriske uttrykket. I denne situasjon er kjennskap til den klingende historien en forutsetning for å kunne utvikle innovative og kvalitativt gode utøvertradisjoner. Formidlingsdimensjonen vil omfatte distribusjon av forskningsresultatene, og legge til rette for kunstnerisk virksomhet, konsertforedrag, seminarer og digitale plattformer.

Innretning 2 tar utgangspunkt i at mye av kunstnerisk forskning (artistic research) hovedsakelig går ut på enten å studere og rekonstruere historiske praksiser (på originalinstrumenter osv.) og oppføringstradisjoner knyttet til bestemte nasjonale, geografiske og kulturelle determinanter, eller utforskning av nye instrumentalpraksiser innenfor nyere repertoar og en kontekstuell eller konseptuell forståelse av utøvelsen. Det som er mindre utforsket og utprøvd er å implementere eller aktualisere metodisk-interpretatoriske grep inn i en moderne forståelsesramme. Eksempel på dette ville være å vurdere gyldigheten av en retorisk spillestil på moderne instrumenter, eller en bevisst utlegning av figur- og affektlære i en moderne fortolkningspraksis. Det kan også handle om sider ved forholdet mellom språk og musikk i romantikken og nyspråklighet og deklamatorisk fremførelsesstil innen orkesterrepertoaret, eller om å importere, oversette og aktivere andre oppføringspraktiske særtrekk.

Prosjektskisse
Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

På bakgrunn ovennevnte prosjektskisse (ca 10 sider), må søkeren kunne beskrive et forskningsprosjekt/kunstnerisk utviklingsprosjekt med samfunnsrelevant kontekst.

Med utgangspunkt i utviklingen av egne musikalske prosjekter, kan relevante tematikker være formidling, samhandling/samskaping, integrering, publikumsutvikling, miljøskapning, innovasjon/teknologiutvikling, kulturpolitikk/forvaltning av offentlige ressurser, og kunnskapsutveksling.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker deg som har dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang, og har en femårig mastergrad (3+2), eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er interessert i å jobbe tverrfaglig
 • har et personlig ønske om å utvikle musikk på høyt nivå, samt være i stand til å trekke klare linjer mellom egen praksis og musikk i det offentlige rom.
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
  mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger
Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prodekan for forskning, Petter Frost Fadnes tlf: 51834036, e-post: petter.f.fadnes@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: 51831216, e-post: janne.v.endresen@uis.no.

Søknaden
Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen«. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid
 • publikasjonsliste
 • evt. annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Frist
15/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UiS – vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente
Universitetet i Stavanger har om lag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerinsk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og danse-pedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger.

Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.

UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.