Frist
14/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UiT – Drivkraft i nord
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i musikk

UiT Norges arktiske universitet

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er det ledig stilling som førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor i musikk. Stillingen er tilknyttet instituttets forskningsgruppe InOvation – kunstpedagogikk ved Musikkonservatoriet med arbeidssted i Tromsø.

UMAK er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter faglærerutdanning i musikk og fagstudium i musikkøving på bachelornivå, og hørelære med didaktikk og praksis, instrumentaldidaktikk og musikkøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium.

Stillingens arbeidsområde
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte undervisning og veiledning i musikk i lærerutdanningene og halvårsenhetene i musikk og didaktikk i grunnskolen 1 og 2. Stillingen er tillagt ansvar for undervisning i musikkdidaktikk, bandmetodikk, notasjon, i det å lage musikk, samt å delta i forberedelse og gjennomføring av instituttets opptaksprøver og eksamener. Det legges vekt på tverrfaglig team- og prosjektarbeid i undervisningen og samarbeid med andre faggrupper for å fremme tverrprofesjonell samarbeidslæring. Stillingen omfatter videreutvikling av fagmiljøet ved enheten gjennom egne forsknings- og utviklingsarbeider, og ved deltakelse i interne og eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter.

I tillegg omfatter stillingen fagadministrative oppgaver innenfor fagområdet og ved instituttet for øvrig.

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver, eksempelvis knyttet til undervisningsoppgaver i talentprogrammet Unge talenter Nord.

Kontakt
Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder ved musikkonservatoriet Lillian Jensen
Telefon: 77 66 07 32 / +47 920 59 486
E-post: lillian.jensen@uit.no

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at den som ansettes må:

 • ha gode ferdigheter på et instrument og grunnleggende ferdigheter i sang, gitar og/eller piano
 • være engasjert både i det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor musikk
 • kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning

Det er ønskelig at den som ansettes har:

 • erfaring innenfor rytmisk sjanger
 • undervisningserfaring fra eksempelvis grunnskole, videregående opplæring, kulturskole og frivillig kulturliv

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er åpen for nye muligheter, tar initiativ og deler av sin kunnskap, har gode evner i kommunikasjon og samarbeid, og har evne til å jobbe planmessig og organisert. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Språkkrav – Stillingen krever gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk fordi dette er undervisningsspråket. Det kreves også at søkeren behersker engelsk skriftlig og muntlig. Se hvordan du kan dekke språkkravet.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • norsk doktorgrad på fagområdet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på fagområdet, eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disipline
 • dokumentert undervisningskompetanse

For stilling som førstelektor kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktoravhandling
 • dokumentert undervisningskompetanse hvorav spesielle kvalifikasjoner tillegges stor vekt

For stilling som universitetslektor kreves:

 • dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et viss omfang
 • utdanning på mastergrads nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper.
 • dokumentert undervisningskompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)
Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Grunnleggende basiskompetanse i undervisning forstås her som:

 • fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer, eller
 • en samlet og systematisk fremstilling som beskriver, vurderer og dokumenterer kompetanse som underviser. Dette dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. For nærmere informasjon
 • om pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Et spennende fagmiljø, inkludert en aktiv kunstpedagogisk forskningsgruppe
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.  Fast ansatte i stillinger som førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn.

Søknaden
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Dokumentasjonen som ikke er levert innen fristen utløp vil ikke blir tatt med i vurderingen. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • En liste over alt kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, samt eventuelt stipendprogram (for førsteamanuensis)
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider/kunstnerisk utviklingsarbeid, særlig de du anser som mest betydningsfulle

Du kan levere de vitenskapelige arbeider/det kunstneriske utviklingsarbeidet (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
Dokumentasjon som dekker språkkravet. Se hvordan du kan dekke språkkravet
Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt
Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Frist
14/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

UiT – Drivkraft i nord
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.