Frist
14/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

UiT – Drivkraft i nord
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.Kalender

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

EYOLF DALE TRIO

17/04/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis/ førstelektor (vikariat) i drama og teater

UiT Norges arktiske universitet

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er det ledig vikariat i 80 prosent stilling som førsteamanuensis eller førstelektor i drama og teater. Stillingen er knyttet til Musikkonservatoriet med arbeidssted i Tromsø. Vikariatet er ledig for to år og seks måneder i perioden fra 01.08.20 til 31.01.23, med mulighet for forlengelse.

UMAK er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter faglærerutdanning i musikk og fagstudium i musikkøving på bachelornivå, og hørelære med didaktikk og praksis, instrumentaldidaktikk og musikkøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium.

Stillingens arbeidsområde
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte undervisning og veiledning av studenter tilhørende studieemnene drama og teater grunnkurs og teaterproduksjon, samt drama for studenter i grunnskolelærerutdanningene. I tillegg inngår forberedelse og gjennomføring av instituttets eksamener. Instituttet har et pågående utredningsarbeid knyttet til mulig oppstart av bachelor innen scenekunst. Den som ansettes forutsettes å bidra inn i dette arbeidet med særskilt kunnskap og kompetanse innen dette fagområdet.

For øvrig er videreutvikling av fagmiljøet i drama og teater gjennom egne forsknings- og utviklingsarbeider og deltakelse i interne og eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter, sentralt i stillingen.

I tillegg omfatter stillingen fagadministrative oppgaver innenfor fagområdet og ved instituttet for øvrig.

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver, eksempelvis knyttet til undervisning og veiledning i drama og teater på andre studietilbud.

Kontakt
Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder ved musikkonservatoriet Lillian Jensen
Telefon: 77 66 07 32 / +47 920 59 486
E-post: lillian.jensen@uit.no

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at den som ansettes må:

 • ha PhD eller tilsvarende kunstnerisk eller vitenskapelige kvalifikasjoner innen fagfeltet
 • kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning

Musikkonservatoriets profil er tverrfaglig, og både utøvende og pedagogiske kvaliteter vektlegges.

Det er derfor ønskelig at den som ansettes har:

 • utøvende og skapende utdanning og erfaring (vektlegges)
 • vitenskapelig kunstfaglig-/kunstdidaktisk FoU-produksjon eller relevant kunstnerisk utviklingsarbeid
 • erfaring fra undervisning i grunnskole, videregående opplæring, kulturskole og frivillig kulturliv

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet for stillingen. Den rette kandidaten er omgjengelig med gode evner i kommunikasjon og samarbeid, åpen for å se ny muligheter og har evne til å jobbe planmessig og organisert. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Språkkrav – Stillingen krever gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk fordi dette er undervisningsspråket. Det kreves også at søkeren behersker engelsk skriftlig og muntlig. Se hvordan du kan dekke språkkravet.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • norsk doktorgrad på fagområdet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på fagområdet, eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
 • dokumentert undervisningskompetanse

For stilling som førstelektor kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktoravhandling
 • dokumentert undervisningskompetanse hvorav spesielle kvalifikasjoner tillegges stor vekt

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)
Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Grunnleggende basiskompetanse i undervisning forstås her som:

 • fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer, eller en samlet og systematisk fremstilling som beskriver, vurderer og dokumenterer kompetanse som underviser. Dette dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil de som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • En aktiv kunstfagpedagogisk forskningsgruppe
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, og førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Søknaden
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Dokumentasjonen som ikke er levert innen fristen utløp vil ikke blir tatt med i vurderingen. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • En liste over alt kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, samt eventuelt stipendprogram (for førsteamanuensis)
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider/kunstnerisk utviklingsarbeid, særlig de du anser som mest betydningsfulle

Du kan levere de vitenskapelige arbeider/det kunstneriske utviklingsarbeidet (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
Dokumentasjon som dekker språkkravet. Se hvordan du kan dekke språkkravet
Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt
Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Frist
14/04/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

UiT – Drivkraft i nord
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.